دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مادر شدن از شیرین‌ترین اتفاقاتی است که زن در زندگی می‌تواند تجربه کند. این تجربه اما به دلایل بسیار می‌تواند به تجربه‌ای ناگوار برای مادر تبدیل شود؛ ناگوار تا آنجا که به مرگ وی بینجامد. عوامل بسیاری بر مرگ مادران و به خطر افتادن سلامت آنان در دوران بارداری و زایمان تأثیرگذارند؛ از عوامل اقتصادی، اجتماعی و اعمال انواع تبعیض‌ها گرفته تا بسترهای فرهنگی و سنت‌های مناطق متفاوت جهان. در این میان آنچه انکارنشدنی است، ارتباط میان حق بر سلامت مادران با برخی اصول بنیادین حقوق بشر است. در پژوهش حاضر با نگاهی تحلیلی، همزمان با مشخص کردن این اصول، در پی پاسخ به این پرسش اساسی خواهیم بود که تأثیر اعمال الزامات حقوق بشری بر بارداری و زایمان ایمن چیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Human Rights Requirements on Safe Pregnancy and Childbirth

نویسندگان [English]

  • Hamid Alhooii Nazari 1
  • Maryam Obeydinia 2

1 Assistant Prof., Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student of International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Maternity is one of the most delightful experiences of a woman’s life; however, for many reasons, it can turn into a terrible experience for the mother and even lead to her death. Many factors affect mortality and the endangering of mothers’ health including economic and social conditions, different types of discrimination and the cultural grounds and traditions of different regions of the world. What is indisputable is the link between the right to maternal health and the fundamental principles of human rights. In the present study, while identifying the most basic of these principles, we will respond to the fundamental question of the impact of the application of human rights requirements on safe pregnancy and childbirth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maternity
  • Period of pregnancy and childbirth
  • Causes of maternal mortality
  • the right to health
  • Fundamental principles of human rights
منابع
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. اسلامی تبار، شهریار (1395). مبانی حقوق سلامت، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
2. مرادی، علی (1395). حق سلامت انسان در حقوق بین‌الملل بشر، انتشارات قانون یار.
3. مولاوردی، شهیندخت (1395). موازین بین‌المللی حقوق زنان (کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها، قطعنامه‌ها، پروتکل‌ها، اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، توصیه‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، اسناد مصوب کنفرانس‌های جهانی و اجلاس‌های ویژه)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4. نوری، محمدعلی؛  فلاحی، فاطمه (1389). حقوق بین‌الملل سلامت زنان، تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
 
ب) مقالات
5. آل کجباف، حسین (1392). «مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، سال هفتم، ش 24.
6. امیر آفتابی، زهره سادات(1393). «حق بر سلامت؛ یعنی دسترسی همگان به امکانات و خدمات بهداشتی با کیفیت»، فصلنامۀ بین‌المللی، آموزشی، خبری، تحلیلی، پژوهشی شهر قانون، سال سوم، ش 9.
7. جان قربان، رکسانا؛ لطیف‌نژاد رودسری، رباب؛ تقی‌پور، علی؛ عباسی، محمود (1393). «مروری بر مفهوم و ساختار حقوق باروری و جنسی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، مجلۀ زنان، مامایی و نازایی، دورۀ هفدهم، ش 100.
8. جاوید، احسان؛ نیاورانی، صابر (1392). «قلمرو حق سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، ش 41.
9. جعفری، زهرا (1393). «تأملی بر حق بر سلامت در حقوق بین‌الملل بشر»، فصلنامۀ بین‌المللی، آموزشی، خبری، تحلیلی، پژوهشی شهر قانون، سال سوم، ش 9.
10. عبدی، یاسین، کتابی رودی، احمد. «جایگاه حق بر سلامت در اسلام و حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، ش 44.
11. فرج خدا، تهمینه؛ لطیف‌نژاد رودسری، رباب؛ عباسی، محمود(1391). «سلامت باروری از منظر اخلاق و حقوق»، فصلنامۀ اخلاق پزشکی، سال ششم، ش 21.
12. محمدی، فاطمه (1393). «تحقق سلامت و دسترسی به آن برای همگان»، فصلنامۀ بین‌المللی، آموزشی، خبری، تحلیلی، پژوهشی شهر قانون، سال سوم، ش 9.
13. نوری‌زاده، رقیه؛ دانش کهن، عباس؛ باختری اقدم، فاطمه (1391). «حقوق زنان در بارداری و زایمان»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، سال ششم، ش 21.
14. نوری‌زاده، نرگس (1390). حقوق زنان باردار در ایران و مقایسۀ آن با اسناد بین‌المللی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، پردیس بین‌المللی دانشگاه گیلان.
 
2. انگلیسی
A)   Books
15. Cook, Rebecca J., Dickens, Bernard M.(2001). Advancing Safe Motherhood through Human Rights, World Health Organization.
16- Lee, Kelly, Buse, Kent, Fustukian, Suzanne, Mayhew, Susannah H., Watts, Charlotte, (2002). Health Policy in a Globalising World, Cambridge University Press.
17. Tobin, John (2012). The Right to Health in International Law, Oxford University Press.
18. Zuniga, Jose M., Marks, Stephen P., Gostin, Lawrence O.,(2013). Advancing the Human Right to Health, Oxford University Press.
 
B)   Articles
19. Anderson, Kirsten (2008). “Violence against Women: State Responsibilities in International Human Rights Law to Address Harmful Masculinities”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 26/2.
20- Beth Powers, Mary(1990), “Behind every Healthy Child is a Healthy Mother”, Save the Children.
21. Boerefijn, Ineke (2007-2008), “A Human-Rights Based Approach of Violence against Women”, International Studies Journal (ISJ), Vol.4.
22. Cook, Rebecca J., Dickens, Bernard M.(2002). “Ethical and Legal Issues in Reproductive Health, Human Rights to Safe Motherhood”, International Journal of Gynecology & Obstetrics.
23. Ni Aolain, Fionnuala D. (2010). “Advancing Women’ s Rights in Conflict and Post-Conflict Situations”, Transitional Justice Institute, University of Ulster, Northern Ireland.
24. Sippel, Serra(2015). “The right to Safe Motherhood: Opportunities and challenges for Advancing Global Maternal Health in U.S Foreign Assistance”, Center for Health and Gender Equity.
 
C)   Cases
25. Open Door Counseling and Dublin well Women v. Ireland (1992), Eur. Ct.H.R.Ser.A, No. 246,15 E.H.R.R.224.
26. Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh, A.I.R. )1993(, Supreme Court of India, S.C.2178 at 2197.
D)   Documents
27. Declaration on the Elimination of Violence against Women.
28. International Covenant on Civil and Political Rights.
29. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.
30. Universal Declaration of Human Rights.
 
E)   Websites