دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعۀ بین‌الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطة بین نظم داخلی و نظم بین‌المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین‌الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین‌الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره‌گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که صاحب‌نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین‌الملل کوشیده‌اند. رویکرد نظام‌های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویۀ قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین‌الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین‌الملل- اسناد بین‌المللی و رویۀ قضایی بین‌المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین‌الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین‌المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و مقتضیات زیست بین‌المللی به نفع برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Domestic Law and the Commitment to Obey the Rules and Norms of International Law

نویسندگان [English]

  • Ali Sohrablu 1
  • Reza Tajarlou 2
  • Bahman Saedi 3

2 Assistant Prof. of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Tehran University

3 MA in Public International Law, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Good and efficient setting of communication between actors in the international community, requires careful examination of these relationships. The relationship between domestic order and international order and domestic legal obligations to obey to the norms and rules of international law of that discussed in law, international relations and politics, have not much legal literature in our country. Study of commitment of domestic law to obey the rules and norms of international law with descriptive- analytical approach is the subject of this article with using related references. Our finds shows: experts tried on documenting the internal legal obligation to obey the norms of international law with introducing various foundations. Domestic legal systems approach (constitutions, precedent and practice) are mainly based on the principle of the sovereignty of nations and the lack of obligation to obey the norms of the international law. While international law (international documents and international judicial procedures) issued order to obey of the norms of international law in many cases. The difference in approach of domestic law and international law leads to supremacy of international law over domestic law and the obligation to obey with the norms of international law with reasons like globalization and internationalization of (public) law, protection of the rights and freedoms of citizens and requirements of international life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Legal System
  • International Law
  • Obedience
  • Rights and Freedoms
  • Globalization
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. اکهرست، مایکل (1372). حقوق بین‌الملل نوین، ترجمۀ مهرداد سیدی، تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی.
2. دلخوش، علیرضا (1390). مقابله با جرائم بین‌المللی: تعهد دولت‌ها به همکاری، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
3. ذوالعین، پرویز (1386). مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
4. کک دین، نگوین؛ دییه، پاتریک؛ پله، آلن (1382). حقوق بین‌الملل عمومی، ج 1، ترجمه حسن حبیبی، تهران: انتشارات اطلاعات.
5. مقتدر، هوشنگ (1382). حقوق بین‌الملل عمومی، چ هفتم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ب) مقالات و پایان‌نامه‌ها
6. جلالی، محمود؛ مقامی، امیر (1390). «کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی شدن حقوق»، فصلنامۀ حقوق، دورۀ 41، ش 3.
7. رحمتی‌فر، سمانه (1395). «ظرفیت‌سنجی فرایند ایجاد قاعدۀ حقوقی به‌عنوان مبنای قواعد متکثر حقوقی در دوران جهانی شدن (آیا مبنای قاعدۀ حقوقی عینی شده است؟)»، پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، ش 46.
8. ساعدی، بهمن (1395). «تعهدات دولت‌ها در جرم‌انگاری و مجازات گروه‌های تروریستی با تأکید بر اقدامات داعش»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
9. سورل، ژان مارک (1377). «سرانجام قواعد بین‌المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا»، ترجمۀ اردشیر امیرارجمند، تحقیقات حقوقی، ش 24-23.
10. عسکری، پوریا؛ ساعدی، بهمن (1397). «تحولات جایگاه نهاد شناسایی در ایجاد دولت جدید: بررسی ادعای داعش مبنی بر ایجاد دولت اسلامی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 48، ش 1.
2. انگلیسی
A) Books
11. Brownlie, Ian (2003). Principles of Public International Law, 6th, Oxford University Press
12. Chayes, Abram and Chayes, Antonia Handler (1998). The New Sovereignty Compliance with International Regulatory Agreements, Harvard University Press, Massachusetts
13. Cryer, Robert and Others (2006). An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press.
14. Feldman, David (2011). Internationalization of Public Law and its impact on the UK, in Sir Jeffrey JowellDawn Oliver, The Changing Constitution, Oxford University Press
15. Finnemore, Martha (2004). The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force, Cornell University Press
16. Goldsmith, Jack & Posner, Eric (2005). The Limits of International Law, New York, Oxford University Press
17. Henkin, Louis (1990). International Law: Politics, Values and Functions: general course on public international law, M. Nijhoff, Boston
18. Thomas M. Franck, (1995). Fairness in International Law and Institutions, Oxford: Clarendon Press
B) Articles
19. Feldman, David (1999). “Monism, Dualism and Constitutional Legitimacy”, Australian Year Book of International Law, Vol 20, Available at: http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/1999/7.html
20. Guzman, Andrew T, (2009). “A Compliance- Based Theory of International Law, California Law Review, Vol. 90, pp. 1823-1888
21. Koh, Harold Hongju (1996). “Transnational Legal Process, Yale Law School, Faculty Scholarship Series. Paper 2096, pp. 181-207
22. Koh, Harold Hongju (1997). “Why Do Nations Obey International Law?”, Yale Law Journal, Vol. 106, pp. 2599-2659
23. Kreps, Sarah E. and, Arend, Anthony C., (2006). “Why states follow the rules: toward a positional theory of adherence to international legal regimes, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 16, pp. 331-414
24. Mearsheimer, John (1994). “The False Promise of International InstitutionsInternational Security, Vol. 19, No. 3, pp. 5-49
25. Mestral, Armand De and, Fox-Decent, Evan, (2008).”Rethinking the Relationship Between International and Domestic Law, Mc Gill Law Journal, Vol. 53, pp. 573-648
26. Owada, He Hisashi (2011). “The Problems of Interaction Between International and Domestic Legal Orders, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 23, pp. 1-22
27. Sandholtz, Wayne (2015). “How Domestic Courts Use International Law, Fordham International Law Journal, Vol. 38, pp. 594-637
28. Simmons, Beth (1998). “Compliance with International Agreements”, Annual Review of Political Science, Vol. 1, pp. 75-93
29. Siyuan, Chen (2011). “The Relationship Between International Law and Domestic Law”, Singapore Academy of Law Journal, Vol. 23, pp. 1-17
30. Slaughter, Anne -Marie (1995). “International law in a world of liberal states”, European Journal of International Law, Vol. 6, pp. 503-538
C) Cases
31. I.C.J. Reports, Avena and Other Mexican Nationals, (Mexico v. United State of America), 31 March 2004.
32. I.C.J. Reports, Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), 30 November 2010.
33. I.C.J. Reports, Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters, (Djibouti v. France), 04 June 2008.
34. Constitutional Court of South Africa, Case CCT 02/14, National Commissioner of South African Police Service v. Southern African Human Rights Litigation Centre and Another, 30 October 2014.
35. I.C.J. Reports, Jurisdictional Immunities of the State, Germany v. Italy; Greece intervening, 03 February 2012.
36. PICJ, Advisory Opinion, Greco-Bulgarian Communities, 31 July 1930.
37. PICJ, Permanent Judgment, Exchange of Greek and Turkish Populations, 21 February 1925.
38. PICJ, Order, the Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex (France v. Switzerland), 06 December 1930.
D) Other Documents
39. Fourth report on the obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), by Zdzislaw Galicki, Special Rapporteur, UN Doc. A/CN.4/648, 31 May 2011.