نویسندگان

1 استاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

صیانت از قانون اساسی که به‌عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می‌شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام‌های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقالۀ حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه‌های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعۀ حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن‌بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می‌دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Judges in Consolidation of Fundamental Rights with an Emphasis on the Decisions of the Constitutional Court

نویسندگان [English]

  • Kheirollah Parvin 1
  • Amirhossein Moezeddini 2

1 prof.Public and international law department, Faculty of Law and Political Sciences,university of Tehran, Tehran, iran

2 Ph.D.student ,alborz campus university of Tehran, Tehran, iran

چکیده [English]

Necessity of protecting the Constitution, as the supreme law at the top of the legal principles pyramid, stresses the need for establishment of the constitutional courts to ensure this order. Due to the differences between the legal systems in the world, their types of proceedings are different as well. Ensuring compliance of the ordinary laws with the constitution and supporting the basic rights and freedoms of the people are the main duties of this organization. The present article studies verdicts of the constitutional courts in a number of countries in order to explain role of the constitutional magistrates in development of the people’s basic rights. Accordingly, the people’s right of complaining about violation of their personal rights to the constitutional magistrate, the magistrates’ interpretation, a priory control, and publishing the decisions play an essential role in this regard. In other words, the constitutional magistrate is like a switchman that keeps the train of constitutional laws in its real track and does not let the public authorities to deviate it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Judge
  • Constitutional Court
  • Fundamental Rights
  • Protection of the Constitution
  • Supervision

1. فارسی

الف) کتاب‌ها

1. آگاه، وحید (1389). حقوق بنیادین و اصول حقوق عمومی، تهران: جنگل.2

2. پروین، خیراله؛ اصلانی، فیروز (1391). اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

3. راسخ، محمد (1388). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک.

4. عباسی، بیژن (1393). مبانی حقوق اساسی، تهران: جنگل.

5. عمید زنجانی، عباسعلی (1377). فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر.

6. گرجی، علی‌اکبر (1393). دادگاه‌های قانون اساسی، الگوی اروپایی دادرسی اساسی، تهران: جنگل.

7. گرجی، علی‌اکبر (1394). دادگاه‌های قانون اساسی، الگوی غیراروپایی دادرسی اساسی، تهران: جنگل.

8. واعظی، سید مجتبی (1390). دادگستری اساسی، تهران: جنگل.

 

ب) مقالات

9. بابادی، رحمان (1395). «مبانی نظری دادرسی اساسی با نگاهی به دو نظام حقوقی ایران و فرانسه»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، اسپانیا.

10.پروین، خیراله (1392). «بررسی ابعاد نظریۀ نظارت بر قوانین در نظام‌های حقوقی معاصر»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 61.

11.------------ (1394). «جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش 1.

12.جلالی، محمد (1395). «نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 94.

13.عمید زنجانی، عباسعلی (1383). «گفتگو با موضوع حقوق و آزادی‌های بنیادین»، نشریۀ حقوق اساسی، ش 2.

14.گرجی، علی‌اکبر (1383). «مبنا و مفهوم حقوق بنیادین»، نشریۀ حقوق اساسی، ش 2.

15.------------- (1388). «گذری بر قانون اساسی بلژیک»، فصلنامۀ راهبرد، ش 50.

16. موسی‌زاده، ابراهیم (1389). «تحلیل فرجام‌شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامۀ حقوق دانشگاه تهران، ش 2.

 

ج) پایان‌نامه

17.موسی زاده،ابراهیم (1386). حقوق بنیادین در آرا و نظریات شورای نگهبان، پایان‌نامۀ دکتری، شهید بهشتی.

 

2. انگلیسی

A) Books

18. Allen, Michael and Thompson, Brian (2005). Cases and materials on constitutional and administrative law , USA: Oxford university press Inc.,8th edition.

19. Jones , peter (1996). rights, the macmilan press , londan.

20. Zoller , Elisabeth (2008), Introduction to public law: A comparative study ,USA: Martinus Nijhoff publishers.

21. Mahallesi, ahlatlibel (2016). annualreport of the constitutional court of turkey, Ankara, The Publications of the Constitutional Court.

 

B) Articles

22. Dickson, brice ,(1997). "Protecting Human Rights Through a Constitutional Court:The Case of South Africa", Fordham Law Review, Vol 66, Issue 2.

23. Farrelly, davidG; HChan, Stanly(1957). "Italy constitutional court, procedural aspects",The American journal of comparative law,vol 6,no 2/3

24. Patrono, Mario (2000). "the protection of fundamental rights by constitutional courts a comparative perspective", Victoria University of Wellington.

25. Streinz, Rudolf (2014). "the role of the german federal constitutional court law and politics", ritsumeikan law review ,No31, university ,Kyoto, constitutionalistion of the convention.

26. Sweet, Alec Stone (2003). "Why Europe Rejected American Judicial Review and Why it May Not Matter", Michigan Law Review, Yale Law School Faculty Scholarship, 2780 - 2744.

 

C) Cases               

27. In this case the Court heard a referral challenging legislation which prevented couples suffering from absolute and irreversible infertility or sterility from engaging in heterologous medically assisted reproduction, corte costituzonale,2014, Judgment No 162

28. Successful constitutional complaint lodged by a person committed to a psychiatric hospital against compulsory medical treatment – Legislation in Baden-Württemberg held unconstitutional, The Fed­er­al Con­sti­tu­tion­al Court,2011,2BvR 633/11

29. Right to retain works of art proposed for exportation,conseil-constitutinnel,2014,Decision no.426 QPC

30. S v Makwanyane and Another (CCT3/94) [1995] ZACC 3; 1995 (6) BCLR 665; 1995 (3) SA 391; [1996] 2 CHRLD 164; 1995 (2) SACR 1 (6 June 1995)

31. S v Williams and Others (CCT20/94) [1995] ZACC 6; 1995 (3) SA 632 ; 1995 (7) BCLR 861 (CC) (9 June 1995)

 

D. Websites

32. http://www.conseil-constitutionnel.fr

33. http://www.bundesverfassungsgericht.de

34. http://www.cortecostituzionale.it