دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سوخت مصرف‌شدۀ هسته‌ای به‌علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی است. با نگاهی به اسناد بین‌المللی به‌خصوص کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف‌شده که در راستای حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت‌های ناشی از آن، مدون شده‌اند، مقالۀ حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت‌ها در پیشگیری و جبران زیان وارده به محیط زیست، ناشی از این مدیریت پرداخته و بدین‌وسیله به یکی از الزامات توسعۀ به‌کارگیری انرژی هسته‌ای پاسخ می‌دهد. در نهایت به ضعف‌های موجود در پیشگیری و جبران خسارت به محیط زیست همچون عدم جامعیت و جهانشمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسئولیت دولت‌ها در جبران خسارت اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prevention and Compensation for Environmental Damage in Nuclear Spent Fuel Management

نویسندگان [English]

  • Arham Hashempour 1
  • Alireza Arashpour 2

1 Department of Public International Law, Isfahan(Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Law, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Spent Nuclear Fuel needs fundamental and scientific management because of its high temperature and emissions. The management would include some other phases such as storage and transportation. Some rules and regulations are legislated internationally for adjusting and creating civil and technical standards in this field. In Convention of Joint Safety Management and Radiation Wastes some regulations are emphasized for protecting individuals and the environment against the dangers and damages created by the mismanagement of the used fuel. So this article by using an analytic and descriptive method is an attempt to interpret and estimate the responsibilities of the governments and the undertakers about preventing and reparation which is caused by the mismanagement of the used fuels. In doing so the necessity of the environment's protection is came into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spent nuclear fuel
  • management
  • environment
  • Prevention
  • Nuclear Damage
1.فارسی
الف) کتاب‌ها
1. اسکینی، ربیعا (1371). مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، چ اول، تهران: دانش امروز.
2. رضایی پیش رباط، صالح (1391). مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هسته‌ای، چ اول، تهران: اندیشۀ عصر
3. --------------------- (1393). مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، چ اول، تهران: خرسندی.
4. مشیرپور، فریبا (1394). فن‌آوری هسته‌ای و حفاظت از محیط زیست،چ اول، تهران: مجد.
 
ب) مقالات
5. زارع‌دوست، مصطفی؛ رسولی، مریم (1391). «ایمنی در حمل‌ونقل دریایی و اقدامات مرتبط با کالاهای خطرناک و گمشده در دریا»، اولین کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشگاه آزاد ماهشهر.
6. مرادی، علی (1361). « اهمیت دانش مبتنی بر ایمنی در حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از طریق دریا»، فصلنامۀ دیدگاه، پاییز.
 
2. انگلیسی
A)   Books
7. Feiveson, Harold, Mian, Zia, Ramana, M.V. and Von Hippel, Frank, (2011). Managing Spent Fuel from Nuclear Power Reactor Experience and Lessons from Around the World, USA, Princeton University
8. Kadak, A. C and Yost, K, (2010). key issues Associated with interim storage of used nuclear fuel, USA, Center for Advanced Nuclear Energy Systems (CANES), MIT-NFC-TR-123, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
9. Ruize,Gaetano Arangio,(1962). some international legal problems of civil law use of atomic energy, RDC,the Huge,
 
B)   Articles
10. Edwin I.N, (1993). “ International Law of Nuclear Energy: Basic Documents”, parts 1,2, Aspen pub
 11. Fukuda, K. Danker, W, Lee, J.S., Bonne, A. and, Crijns, M.J., (2003). “ IAEA Overview of global spent fuel storage”, conference proceedings, Department of Nuclear Energy, June, IAEA-CN-102/60,
12. Sokolov, Fyodor F, Aleksey E. Lebedev, and Kosaku Fukuda, (2005). “ IAEA Activities in Nuclear Spent Fuel Management”, National Academy of Sciences
13. Reitsma, Sebastion, M, (1999). “ An Equitable Distribution of Compensation Realistic or Wishfull Thinking” International Symposium on Reform of Civil Nuclear Liability, Budapest
 
C)   Documents
15. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Disused Long Lived Sealed Radioactive Sources (LLSRS), IAEA-TECDOC-1357, IAEA, Vienna (2003).
16. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Disposal Options for Disused Radioactive Sources, Technical Reports Series No. 436, IAEA, Vienna(2005).
17. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Cost Considerations and Financing Mechanisms for the Disposal of Low and Intermediate Level Radioactive Waste, IAEA-TECDOC-1552, IAEA, Vienna (2007).
18. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources, IAEA, Vienna (2005).
19. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Low and Intermediate Level Radioactive Wastes with Regard to their Chemical Toxicity,IAEA-TECDOC-1325, IAEA, Vienna (2003).
20. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Categorizing Operational Radioactive Wastes, IAEA-TECDOC-1538, IAEA, Vienna (2007).
 Disposal of Low Activity Radioactive Waste (Proc. Int. Symp. Córdoba, 2004), IAEA, Vienna (2005).
21. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Predisposal Management of Low and Intermediate Level Waste, IAEA Safety Standards Series No. WS-G-2.5, IAEA, Vienna (2003).
 8-Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, INFCIRC/546, IAEA, Vienna (1997);
22. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Legal and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety,
IAEA Safety Standards Series No. GS-R-1, IAEA, Vienna (2000).
23. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Waste from the Use of Radioactive Material in Medicine, Industry, Agriculture, Research and Education, IAEA Safety Standards Series No. WS-G-2.7, IAEA, Vienna (2005).
24. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,PROTOCOL TO AMEND THE VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE, INFCIRC/566,1998
25. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, CONVENTION ON SUPPLEMENTARY COMPENSATION FOR NUCLEAR DAMAGE, INFCIRC/567, 1998
26. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCy VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE, INFCIRC/500, 1996 -
 
D)   Webs
27. www.Iaea.org