دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

با افزایش درگیری‌های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانة غیربین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونة بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام‌ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون‌های منعقده، بر مخاصمات مسلحانة بین‌المللی حاکم‌اند و جنبة غیربین‌المللی آن کمتر قاعده‌مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوۀ توصیفی- تحلیلی سعی می‌شود با بررسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به‌طور مسلم، تدوین و توسعة قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع‌تر برای اموال فرهنگی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the rules governing the destruction of cultural heritage In non-international armed conflicts, with emphasis on ISIL's performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Hesamoddin Lesani 1
  • Yalda Naghizadeh 2

1 Assistant Prof, Hazrat-e-Masoumeh University, Qom, Iran

2 Ph.D Student in International Law, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

With the increase of internal conflicts within the borders of the sovereign states after the Second World War, the cultural property has not been immune from the destruction of military strikes. An illustrative example of this claim is the targeted attacks of the Islamic State of Iraq and Syria against the cultural heritage. Effective protection of cultural property began with the 1954 Hague Convention but the most of conventions are dominated the international armed conflicts and not with the non-international armed conflicts. This paper attempts to review the most important international treaties related to cultural heritage support while focusing on the dimensions of the enforcement and support of these documents, the weakness of the rules in this field. Definitely, the compilation and the development of more binding rules and the establishment of a more comprehensive supportive framework are necessary for the more effective protection of cultural property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protection
  • Cultural property
  • 1954 Hague convention
  • non-international armed conflict
  • ISIS
  • Iraq
  • Syria
۱. فارسی
الف)کتاب‌ها
1. راجر، اکیف (1395). حمایت از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ سید حسام‌الدین لسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)،‌ چ اول.
2. ممتاز، جمشید؛ رنجبریان، امیرحسین (۱۳۸۶). حقوق بین‌الملل بشردوستانۀ مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران: میزان
3. هنکرتز، ژان ماری؛ دوسوالدبک، لوئیس (1391). حقوق بین‌المللی بشردوستانۀ عرفی، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ،‌ چ دوم، تهران: مجد.
 
ب) مقالات
4. زمانی، قاسم (۱۳۹۴(. «ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین‌الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟»، فصلنامۀ دولت‌پژوهی، سال اول، ش 1، ش بهار.
5. صمدی، یونس (1377). «نگاهی به کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ»، ش 29 و 30، تابستان و پاییز 1377.
6. فروغی، فضل‌الله؛ غنی، کیوان (۱۳۹۴). «جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی در مخاصمه مسلحانه سوریه»، نشریۀ مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورۀ ۲، ش ۴ و ۵، پائیز و زمستان.
7. قاسمی، غلامعلی (1393). «حمایت از اماکن عبادی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال اول، ش 2، شماره زمستان.
8. لسانی، سید حسام‌الدین (1394). «حمایت حقوق بین‌الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات متحدة آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق»، مجلة مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،‌ دورة هفتم،‌ ش 3،‌ پاییز.
 
۲. انگلیسی
A) Articles
9. Arimatsu, Louise, Choudbury, Mohbuba (2015). “Protecting Cultural Property in Non-International Armed Conflicts: Syria and Iraq”, Stockton Center for the Study of International law, Vol 91.
10. Bellal, Annyssa, Giacca, Gilles & Casey-Maslen, Stuart (2011). “International Law and armed non-state actors in Afghanistan”, International Review of the Red Cross, Vol.93, No. 881
11. Bowker David W., Goodall Laura & Haciski Rebecca A.,(2016). “Confronting ISIS’s War on Cultural Property”, www.asil.org, Vol.20, Issue 12.
12. Cassese, Antonio (1981). “The Status of Rebels Under the 1977 Geneva Protocol on Non-International Armed Conflic, INT’L&COMP, Vol.30
13. Chadha, Neeru (2001). “Protection of Cultural Property During Armed Conflict: Recent Developments, available at: www.worldlii.org/int/journals/ISILYBIHRL/2001/12.rtf
14. Frulli, Micaela, (2011). “The Criminalization of Offences Against Cultural Heritage in Times of Armed Conflict: A Quest for Consistency”, The European Journal of International Law, Vol. 22, No.1.
15. Howe, Zoe, (2012). “Can the 1954 Hague Convention Apply to Non-State Actors?: A Study of Iraq and Libya”, TEXAS INTERNATIONAL LAW JOURNAL, Vol. 47, Issue 2
16. Kirgis, Frederic L. (2003). “Security Council Resolution 1483 on the Rebuilding of Iraq”, Volume:8, Issue: 13, Available at: https://www.asil.org/insights/volume/8/issue/13/security-council-resolution-1483-rebuilding-iraq
17. O’KEEFE, Roger (2006). “The Protection of Cultural Property in Armed Conflict”, Cambridge University Press.
18. Shaheen, Karem (2015). “ISIS Fighters Destroy Ancient Artefacts at Mosul Museum”, The Guardian (available at: http://www.theguardian.com).
19. Sheng, Gao (2008). “International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International Conventions”, Singapore Year Book of International Law,Vol. 12.
20. Toman, Jiri (2010). “ The Road to the 1999 Second Protocol in Protecting Cultural Property in Armed Conflict,International Humanitarian Law Series.
 
B) Documents
22. Convention for the Protection of Cultural Property in Event of Armed Conflict, 14 May 1954 available at: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
23. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Available at: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/#Article11.4
24. G.A.Res.281,5 (May 25, 2015) available at: http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
25. 5.Rome Statute of the International Criminal Court, Available at: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
26. Resolutions adopted by the United Nations Security Conucil, Available at: http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/
27. Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict The Hague, 26 March 1999. Available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/2nd_prot_ cultural.pdf
 
C) Websites
28. Site of Palmyra, UNESCO, Available at: http://whc.unesco.org/en/list/23.