دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف آباد، ایران

چکیده

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت‌گریزناپذیر می‌شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی‌رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش‌ها و بایسته‌های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم اقتصادی است. اگرچه ترکیب اغلب دولتی اعضای شورا، حضور کمرنگ نمایندگان بخش خصوصی در آن، عدم حمایت جامع قانونگذار از اصل استقلال شورا و تصمیمات آن، ناهمگونی نسبی در نواهی و موارد ممنوعۀ قانونی، تداخل وظایف و اختیارات شورا با دیگر نهادهای قانونی و ابهامات عملی مربوط، موانعی سترگ در راه تحقق واقعی و عینیِ اهداف آن هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal assessment of Organizational Structure and Functions of Competition Council

نویسندگان [English]

  • Abbas Sheikholeslami 1
  • Omid Ebrahimi 2

1 Associate Prof. and member of Islamic Azad University, Mashhad Law Department

2 Ph.D. Student in Law, Azad University of Najaf Abad, Najaf Abad, Iran

چکیده [English]

In terms of market failure, competitive and predictable policy and intervention rights organizations competition is inevitable. The establishment and recognition as an institution, "Competitiveness Council" under Article 53 of Chapter IX law enforcement general policies of Article 44 of the constitution, For its extensive set of functions and powers as well as the presence of high-ranking judges with special powers among its members, Expresses support for Iranian legal and legislative body of values and economic imperatives of the free market and fair competition. Although the composition of the government mostly of its members, the faint presence of representatives of the private sector, lack of legislative support for the principle of independence of the Council and its decisions, the relative heterogeneity of the prohibitions and legal exclusion, Interference with the duties and powers of the Council with other legal entities and the ambiguities of relevant operations, great obstacles in the way of their goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institution
  • Competition Policy
  • Competition law
  • Competitiveness Council
  • The Act Of Article 44
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. استیگیتز، جوزف (1393). جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمۀ حسن گلریز، تهران: نشر نی.
2. پیکا، ژرژ (1393). جرم‌شناسی، ترجمۀ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
3. رشوند بوکانی، مهدی (1390). حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
4. عبادی، جعفر (1385). مباحثی در اقتصاد خرد، تهران: سمت.
5. گسن، رمون (1385). جرم‌شناسی نظری، ترجمۀ مهدی کی‌نیا، تهران: مجد.
6. لازرژ، کریستین (1390). درآمدی به سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
7. لیست، فردریک (1370). نظام ملی اقتصاد سیاسی، ترجمۀ ناصر معتمدی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 
ب) مقالات
8. امامی، محمد؛ دهقان، فرشته (1392). «نظارت درونی سلسله‌مراتبی بر دستگاه‌های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجلۀ مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ش 1.
9. پژویان، جمشید (1388). دادستان اقتصاد ایران متولد می‌شود، پایگاه اینترنتی تابناک:
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=61819
10. تفضّلی، سید محمدحسین (1388). «رقابت‌هایی که ممکن است زندان داشته باشد»، حقوق همشهری، ش13.
11. توکلی، عبدالله؛ ماه‌بانویی، بهاره (1392). «بررسی رتبۀ رقابت‌پذیری کشورهای منطقه براساس شاخص‌های نهادهای عمومی و خصوصی و ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامۀ جستارهای اقتصادی، ش 20.
12. خانی، داود (1389). چالش‌های پیش روی شورای رقابت، پایگاه اینترنتی خبر آنلاین:
http://www.khabaronline.ir/detail/115098/Economy/financial-market
13. خداپرست، مهدی (1380). «حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی)»، مجلۀ دانش و توسعه، ش 13.
14. خشنودی، رضا؛ حسینی، مینا (1395). «ماهیت حقوقی شورای رقابت و تجدیدنظر از آرای آن»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 75.
15. رحمانی قشقایی، سمیرا (1394). بررسی تداخل صلاحیت شورای رقابت با سازمان تعزیرات حکومتی، پایگاه اینترنتی سیویلیکا: http://www.civilica.com/Paper-NCTMH01-NCTMH01_328.html
16. رستمی، ولی؛ اصغرنیا، مرتضی (1392). «اختلاف صلاحیت شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات»، فصلنامۀ نقد رأی، ش 4 و5.
17. رهبری، ابراهیم؛ قیاسی، محمدحسین؛ گودرزی فراهانی، یزدان (1392). «عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه»، دانشنامۀ حقوق اقتصادی، ش 3.
18. صادقی، طوبی (1386). «اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی»، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، ش 23.
19. صادقی مقدم، حسن؛ غمامی، سید محمدمهدی (1391). «نظم بازار، مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، ش 1.
20. عامری، فیصل (1389). «حقوق رقابت و توسعه»، فصلنامۀ پژوهش حقوق و سیاست، ش 30.
21. عباسی داکانی، خسرو (1386). «بررسی قانون تجارت الکترونیکی ایران از منظر حقوق رقابت»، ماهنامۀ کانون، ش 72.
22. علی رازینی، ابراهیم؛ وجدانی طهرانی، هدیه (1385). «بررسی تأثیر سیاست آزادسازی بر گسترش رقابت در بازار بیمه»، دوماهنامۀ بررسی‌های بازرگانی، ش 20.
23. غنی‌نژاد، موسی (1388). تسهیل رقابت یا تهدید رقابت؟ پایگاه اینترنتی روزنامۀ دنیای اقتصاد: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/571624/
24. فتحی، یونس؛ سرایی، مرتضی (1392). «تحلیل حقوق اقتصادی قواعد رقابت با نگاهی به قواعد رقابت در اتحادیۀ اروپا»، فصلنامۀ علمی و تخصصی حقوق عمومی، ش 10 و 11.
25. قاسمی حامد، عباس؛ سلیمی، فضه؛ آقا بابایی، فهیمه (1391). «آسیب‌رسانی به مصرف‌کننده در بازار رقابتی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 57.
26. کمیجانی، اکبر (1388). «تأثیر اندازۀ دولت بر رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی، ش 3.
27. محمودی، جواد (1385). «قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری»، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق، ش 8.
28.  مرکز پژوهش‌های مجلس (1384). مروری بر قانون رقابت کشورهای منتخب، پایگاه اینترنتی مرکز پژوهش‌های مجلس: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/729138
29. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1378). تقریرات درس سیاست جنایی، تهیه‌شده توسط فاطمه قنّاد، دورۀ دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 79 – 1378.
30. نوروزی شمس، مشیت‌الله (1384). «نگاهی به حقوق رقابت در قوانین چند کشور»، مجلۀ علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)، ش ۶۱.
 
2. انگلیسی
A) Books
31. Motta, Massimo (2004). Competition Policy:Theory and Practice, England Cambridge University Press.
32. Noll.R and Bruce M.Owen (1983). The Political Economy of Deregulation , Washington D.C, American Enterprise Institute.
33.  Schweitzer, Heike (2012). Judicial Review in EU Competition Law , Free University of Berlin (FUB) - Institute for German and European Business, Competition and Regulatory Law.
 
B) Articles
34. Carlos Laguna De Paz, Jose, (2013). “Understanding the limits of judicial review in European competition law”, Journal of Antitrust Enforcement, Vol 2, Issue 1.
35. Guidi, Mattia, (2015). “The Impact of Independence on Regulatory Outcomes: the Case of EU Competition Policy” , JCMS (Journal Of Common Market Studies), Volume 53, Issue 6.
36. North , Douglass C , (1991). “Institutions”, Journal of Economic Perspectives , N1.
37. Trebilcock, Michael J And Iacobucci, Edward M, (2010). “Designing Competition Law Institutions: Values, Structure, and Mandate , Loyola University Chicago Law Journal, Vol 41, Issue 3.