دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نهادینه‌سازی حقوق بشر در اتحادیۀ اروپا و به‌ویژه درسیاست خارجی و فراملی از جمله سیاست‌های اعلامی اتحادیۀ اروپا است.در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا اقدامات و ابزار حقوق بشری اتحادیۀ اروپا به‌صورت یکپارچه و خارج از پیچیدگی اعمال می‌شود و یا اینکه اتحادیۀ اروپا دچار یک عدم شمولیت و یکپارچگی شده است.به دلیل ارزش شدن حقوق بشر در اتحادیه، تمامی سازوکارهای این سازمان به‌نحوی خود را درگیر مسئلۀ حقوق بشر کرده‌اند؛ به‌صورتی که به‌جای خلق نظام منسجم و یکدست در این زمینه، قوانین و بازیگران جدیدی به آن وارد شده است که موجب پیچیدگی سازوکارهای درگیر در آن می‌شود. همچنین ابزارها و دیپلماسی سیاسی اروپا در زمینۀ تعاملات فراملی تنها یک ابزار سیاسی نیست، بلکه اتحادیۀ اروپا مجبور است در تعاملات فراملی و ابزارهای سیاسی خود از رویکرد و الزامات حقوقی نیز استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EU human rights mechanism in international interactions, from theory to practice

نویسنده [English]

  • Mahzad Saffarinia

چکیده [English]

This paper aims to provide an accessible and primarily descriptive introduction to the issue of respect for human rights as a general objective of the EU’s external action. We are seeking to answer this question, whether the human rights measures and instruments of the EU is harmonized and without complicated or EU is suffering from inclusion and integrity. Because of the value of human rights in the unionو All the mechanisms of this organization are involved in some way Have addressed the issue of human rights in a way that instead of creating a coherent system in this field and new rules and actors have been added. They caused the complexity of the mechanism involved. European instruments and diplomacy for transnational interactions are not a political tool But the EU also has to apply legal requirements in transnational interactions

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • EU
  • International interaction
  • External action
  • Mechanism
1. فارسی
الف)کتاب‌ها
1. بورچاردت، دیر (1394). الفبای حقوق اتحادیۀ اروپا، ترجمۀ علی احدی، ج 1، چ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
2. زنگنه، حمید (1389). اتحادیۀ اروپا از معاهده نیس تا معاهدۀ لیسبون، ج 1، چ اول، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 
ب) مقالات
3. تقوی، سید محمدعلی (1392). «رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی»، پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، پاییز و زمستان، سال دوم، ش 3.
4. گلشن‌پژوه، محمودرضا؛ خطیبی، زهره (1386). «نگاهی به سیاست‌های کلی اتحادیۀ اروپا در زمینۀ حقوق بشر»، پژوهش‌نامه روابط بین‌الملل، بهار، ش 1.
5. عابدینی، عبدالله؛ ابراهیم‌گل، علی‌رضا (1396). «بررسی اجرای تحریم در سازمان‌های منطقه‌ای با تأکید بر اتحادیۀ اروپا»، مطالعات حقوق تطبیقی، بهار و تابستان، دورۀ 8، ش 6.
 
۲. انگلیسی
A) Books
6. A. Ward, (1998). Framework for Cooperation between the European Union and Third States: A Viable Matrix for Uniform Human Rights Standards? European Foreign Affairs Review.
7. Butler, Israel de Jesús.(2008). The European Union and International Human Rights Law, OHCR Regional Office for Europe, available http://www.europe.ohchr.org/Doc- uments/Publications/ EU_and_International_Law.pdf (12.04.2012).
8. Boyle, Kevin. (1999). Europe: The Council of Europe, the OSCE, and the Eu- ropean Union, Hannum, Hurst, Guide to International Human Rights Practice (Third edition), Ardsley and New York: Transnational Publishers, Inc.
9. Bradley, Kieran ST C.(1999). Reflections on the Human rights Role of the Parlia- ment, Alston, Philip (ed.), The EU and Human Rights, New York: Oxford University Press.
10. Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communities (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
11. De Witte, Bruno (1999). “The Past and Future Role of the European Court of Justice in the Protection of Human Rights”, Alston, Philip (ed.), the EU and Human Rights, New York: Oxford University Press.
12. Keukeleire, S. and Delreux, T. (2014). the Foreign Policy of the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke,
13. H. Hazelzet (2006). ‘The EU’s Human Rights Policy in the UN: An Example of Effective Multilateralism?’ in J. Wouters et al. (eds.), The United Nations and the European Union: An Ever Stronger Partnership Asser Press,
14. J. Wouters et al. (eds.), The European Union and Multilateral Governance: Assessing EU Participation in United Nations Human Rights and Environmental Fora (Palgrave Macmillan, 2012), Part III ‘The EU in UN Human Rights Governance’
15. P. Eeckhout (2004). External Relations of the European Union.
16. Raube, K.(2014). ‘The Role of Parliaments in EU Foreign Policy’, in Wilga, M. and Karolewski, I.P. (eds), New Approaches to EU Foreign Policy, Routledge, Oxford, (forthcoming).
17. Rack, Reinhard and Lausegger, Stefan, (1999) “The Role of the European Parliamnet: Past and Future”, Alston, Philip (ed.), the EU and Human Rights, New York: Oxford University Press,
18. Smith, Rhona, K.M. (2010). Textbbok on International Human Rights (Fourth edi- tion), Oxford and New York:Oxford University Press.
19. T. King,(2011) ‘The European Union as a Human Rights Actor’ in M. O’Flaherty et al. (eds.) Human Rights Diplomacy: Contemporary Perspectives (Martinus Nijhoff Publishers.
 
B) Articles
20. B. Brandtner and A. Rosas, ‘Trade Preferences and Human Rights’ An Analysis of Doctrine and Practice, European Journal of International Law.
21. Delputte, S. (2012). ‘The ACP-EU joint parliamentary assembly seen by its members: empowering the voice of people's representatives?’ European Foreign Affairs Review, Vol. 17(2).
22. Dobbels, Mathias (2009). Serbia and the ICTY: How Effective Is EU Conditionality?, EU Diplomacy Papers 6/2009, Brugge: Department of EU International Relations and Diplomacy Studies.
23. Wouters and K. Meuwissen (2014). ‘The European Union at the UN Human Rights Council: Multilateral Human Rights Protection Coming of Age?’, 135 European journal of Human Rights.
guidelines_en
 
C) Document
24. ECJ, Case C-45/07, Commission v. Hellenic Republic [2009] ECR I-701; ECJ, Case C-246/07, Commission v. Kingdom of Sweden [2010] ECLI:EU:C:2010:203.
25. ECJ, Case C-246/07, Commission v. Kingdom of Sweden [2010] ECLI:EU:C:2010:203, para. 77.
26. Hauer. In: Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communitie (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
27. Internationale Handelsgesellschaft. In: Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communities (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
28. Kirk. In: Betten, L. & Grief, N. (1998). EU Law and Human Rights. Essex: Longman.
29. Kremzow. In: Lenaerts, K. & de Smijter, E. (2001). A ‘bill of Rights’ for the European Union. Common Market Law Review. 38, 273-300.
30. National Panasonic. In: Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communities (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
31. Nold. In: Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communities (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
32. P v S and Cornwall County Council . In: Spielmann, D. (1999). Human Rights Case Law in the Strasbourg and Luxembourg Courts: Conflicts, Inconsistencies, and Complementaries. In Alston, P. (ed.). The EU and Human Rights. Oxford: Oxford University Press.
33. R v MAFF, ex parte First City Trading Ltd. In: Betten, L. & Grief, N. (1998). EU Law and Human Rights. Essex: Longman.
34. R v Saunders. In: Betten, L. & Grief, N. (1998). EU Law and Human Rights. Essex: Longman.
Rutili. In: Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communities (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
35. Sabbatini v European Parliament. In: Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communities (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
36. Sgarlata. In: Betten, L. & Grief, N. (1998). EU Law and Human Rights. Essex: Longman.
37. Stauder v City of Ulm. In: Brown, L. N. & Kennedy, T. (2000). The Court of Justice of European Communities (5th ed.). London: Sweet & Maxwell.
 
3. منابع اینترنتی
39. A comparatives study of EU and US approaches to Human Rights in External Relations ,European Parlement.2014.P.21
40. ps://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/6987/eu-human-rights-