دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه‌گذاری، داوری دولت- سرمایه‌گذار به شیوۀ اصلی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه‌گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می‌تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه‌بر این، دولت متبوع سرمایه‌گذار می‌تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه‌گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهدۀ سرمایه‌گذاری لازم‌الاجرا میان طرفین اختلاف، این‌گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین‌الملل عرفی‌اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می‌پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه‌گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Diplomatic Protection under International Investment Treaties

نویسندگان [English]

  • Seyed Bagher Mirabbasi 1
  • Hamidreza Siavashpour 2

1 Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the rise of investment treaties, investor-state arbitration became the main solution to adjudicate the investment disputes and therefor diplomatic protection claims have declined in numbers. Most investment treaties also provide that each treaty party can bring a state- state arbitral claim against another treaty party concerning disputes about the interpretation or application of the treaty. Furthermore, home state of investor can bring a diplomatic protection claim for violations suffered by it's nationals against the host state. As there is an applicable investment treaty between the dispute's parties, this kind of diplomatic protection claims is subject to distinct rules and prerequisites, governed by the treaty rather than by customary international law. A peculiar focus is placed hereby on the necessity to exhaust local remedies before proceedings may be initiated and on mixed claims that entail espoused claims as well as claims for an own and direct violation of the state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationality
  • state- state arbitration
  • investor- state arbitration
  • exhaustion of local remedies clause
  • Preponderance Test
1. فارسی
1. الماسی، نجادعلی (1387). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران: میزان.
2. پیران، حسین (1393). مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تهران: گنج دانش.
3. حاتمی، علی؛ کریمیان، اسماعیل (1393). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، تهران: تیسا.
4. دالزر، رودلف؛ شروئر، کریستف (1391). اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمۀ قاسم زمانی و به‌آذین حسیبی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
5. فلسفی، هدایت‌الله (1393). حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو.
2. انگلیسی
A) BOOKS
6. Amerasinghe, Chittharanjan Felix (2004). Local Remedies in International Law, Cambridge, Cambridge University Press.
7. Braun, Tillmann Rudolf (2013). Globalization-driven Innovation: The Investor as a Partial Subject in Public International Law – An Inquiry into the Nature and Limits of Investor Rights, Jean Monnet Working Paper, New York, New York University School Of Law.
8. Juratowitch, Ben (2008). The Relationship between Diplomatic Protection and Investment Treaties, Washington D.C, ICSID publication.
9. Shreuer, Christoph (2007). Principles of International Investment Law, Oxford,Oxford University Press.
10. Sornarajah, Muthucumaraswamy (2004). The International Law Of Foreign Investment, Cambridge, Cambridge University Press.
11. UNCTAD (2003), Dispute settlement: State-State, New York,United Nation Publication.
12. UNCTAD (2011). Series on Issues in International Investment Agreements II: Scope and Definition, New York, United Nation Publication.
 
B) Articles
13. Iluyomade, B.O (1977). "Dual Claim and the Exhaustion of Local Remedies Rule in International Law", Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 10, pp. 83-100.
14. Lourie, Greg (2015). "Diplomatic Protection under the State-to-State Arbitration Clauses of Investment Treaties", Austrian Yearbook on International Arbitration, pp. 511-542.
15. Meron, Theodor (1959). "The Incidence of the Rule of Exhaustion of Local Remedies", British Year book of International Law, vol. 35.
16. Potestà, Michele (2012). "Republic of Italy v. Republic of Cuba", American Journal of International Law, vol. 106, pp. 341-347.
17. Roberts, Anthea (2014). "State-to-State Investment Treaty Arbitration: A Hybrid Theory of Interdependent Rights and Shared Interpretive Authority", Harvard International Law Journal, vol. 55, pp. 1-70.
 
C) Documents
18. Dugard, John R (2000). First Report on Diplomatic Protection, UN Doc A/CN.4/5c.
19. Dugard, John R (2003). Fourth Report on Diplomatic Protection, UN Doc A/CN.4/530.
20. International Law Commission (2006). Draft Articles on Diplomatic Protection,United Nations Publications.
 
D) Cases
21. Ad Hoc Arbitration Tribunal (1935). S.S. I'm Alone, Canada v. United States of America.
22. Ad Hoc Arbitration Tribunal (2003). Peru v. Chile.
23. Ad Hoc Arbitration Tribunal (2005). Republic of Italy v. Republic of Cuba.
24. ICJ Reports (1949). Corfu Channel, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania.
25. ICJ Reports (1955). Nottebohm, Liechtenstein v. Guatemala.
26. ICJ Reports (1955). The Aerial Incident, Israel v. Bulgaria.
27. ICJ Reports (1959). Interhandel, Switzerland v. United States of America.
28. ICJ Reports (1970). Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, Belgium v. Spain.
29. ICJ Reports (1989). Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) United States of America v. Italy.
30. ICJ Reports ( 2001). LaGrand, Germany v. United States of America.
31. ICJ Reports ( 2002). Arrest Warrant, Democratic Republic of Congo v. Belgium.
32. ICJ Reports (2004). Avena and Other Mexican Nationals, Mexico v. United States of America.
33. ICSID Case (1990). Asian Agricultural Products Limited v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
34. ICSID Case (2005). Empresas Lucchetti, S.A. and Lucchetti Peru, S.A v. Republic of Peru.
35. North America Free Trade Agreement (NAFTA) Arbitration Tribunal (2008). Cross Border Trucking Services, Mexico v. United States of America.
36. PCA Case (2011).  Republic of Ecuador v. United States of America.
37. UNCITRAL, PCA Case (2010). Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company (USA) v. The Republic of Ecuador.