دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین‌الملل، پژوهش‌گر و مدرس دانشگاه

2 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 استادیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین‌الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت‌های ثالث» و قاعدۀ عرفی «مصونیت سران دولت‌ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین‌المللی» قرار می‌گیرند و این چالش را ایجاد می‌کنند که چگونه باید مقررات مادۀ 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت‌هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده‌ای دیگر (بند 1 مادۀ 98) روبه‌روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمۀ رئیس آن دولت را مقرر می‌کند. واقعیت آن است که مادۀ 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین‌الملل بررسی کرد، به‌نحوی که در نتیجۀ این تطبیق می‌توان گفت که دیوان نمی‌تواند به جنایات رؤسای دولت‌های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت - رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 مادۀ 98 را اعمال کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Customary Rule of Immunity of Heads of States: An Appraisal on the Art 27 of Statute of International Criminal Court In The Light of Sudan's Situation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Abdulmaleki 1
  • Masoud Raei 2
  • Amir Mahmoody 3
  • ََAlireza Arashpour 4

1 MA. Student in Human Law, Researcher,

2 Associate Prof., Department of Public and International Law, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, Najaf Abad, Iran

3 Faculty of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

4 Assistant professor of faculty of law in Isfahan university, Isfaha, Iran

چکیده [English]

The article 27 of ICC's statute does not recognize immunity of Heads of States as an obstacle for punishing them and states that this principle is for all persons including Heads of States. This matter is correct about the parties states to this statutes because they have implicitly abandoned from immunity of heads of states by accepting being a party to statutes if they were committed the crimes within the jurisdiction of the court. The problem is where the Security Council refers the situation to the prosecutor under article (b) 13. In this case some of international law principles such as imposing an obligation to the third states and customary rule of immunity of Heads of States place against possibility of deal with international crimes and that establishes this challenge in which how should apply provisions of article 27 about such a state? Of course, court faces with another article in the statute i.e. the article (1) 98 in which it explicitly states that court must obtain the cooperation of that third state for punishing the it's head of state. The fact is that the article 27 should been considered in the light of others rules of international law and it can be said that court cannot deal with the crimes which committed by the Heads of States that is not a party of statute , even by referring the security council, unless it applies the article (1) 98. According to this paragraph of article 98 The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunity of Heads of States
  • International Criminal Court
  • Security Council
  • Non-Party States
  • Article 27
1. فارسی
الف) کتا‌‌ب‌ها
1. بیگ‌زاده، ابراهیم ( 1389). حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: مجد.
2. زمانی، سید قاسم (1388). حقوق سازمان‌های بین‌المللی شخصیت، مسئولیت، مصونیت، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
3. فلسفی، هدایت‌الله (1383). حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو.
4. موسوی، برونو و همکاران (1394). شرح منشور سازمان ملل متحد، ترجمه زیر نظر هیبت‌الله نژندی‌منش، تهران: خرسندی.
 
ب) مقالات
5. حبیبی مجنده، محمد؛ عبدالمالکی، مهدی؛ موسوی انزهایی، سیده زهرا (بهار و تابستان 1391). «تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش»، مجلۀ حقوق بشر مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، ج 7، ش 13 پیاپی.
6. زمانی، قاسم (1387). «دیوان بین‌المللی کیفری و صدور قرار جلب عمر البشیر»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، ش 14.
7. عزیزی، ستار (زمستان 1392). «جایگاه مادۀ 103منشور ملل متحد در حقوق بین‌الملل عام»، فقه و حقوق اسلامی، دورۀ 4، ش 7.
8. موسوی سید فضل‌الله؛ چهل تنی، سید مهدی؛ موسوی، سید مهدی (بهار 1391). «بررسی و تحلیل رأی قضیۀ «کادی علیه شورای اتحادیۀ اروپایی»، فصلنامۀپژوهشحقوقسالچهاردهم، ش 36
 
2. انگلیسی
A( books
9. Bernhardt, Rudolf ,(1995). Art 103 in: The Charter of the United Nations A Commentary, Edited by Bruno Simma, Oxford University Press.
10. Cassese, Antonio ,(2009). Affirmation of The Principles of International Law Recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal, United Nations Audiovisual Library of International Law.
11. Ciampi Annalisa, Published in print: (25 July 2002), Other Forms of Cooperation, in: The Rome Statute of the International Criminal Court , Edited By: Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D.Jones, Oxford Scholarly Authorities on International Law.
12. Corten, Olivier and Klein, Pierre, (2011). The Vienna Convention on the Law of Treaties A Commentary, Oxford University Press, Vol I.
13. Dworkin, Ronald, (1986). Law's Empire, Harvard University Press
14. Gaeta, Paola, (Published in print: 25 July 2002). Official Capacity and Immunities, in: The Rome Statute of the International Criminal Court, Edited By: Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D.Jones, Oxford Scholarly Authorities on International Law.
15. Jacobs Dov, (2015). The Frog that Wanted to Be an Ox The ICC’s Approach to Immunities and Cooperation, in: The Law And Practice Of The International Criminal Court, Edited By Carsten Stahn, Oxford University Press.
16. Schabas, William A., (2010). The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford Commentaries on International Law
 
B( Articles
17. Akande, Dapo, (2003). “The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Parties: legal basis and limits”, journal of international criminal justice 1.
18. Akande, Dapo, (2004). “International Law Immunities and the International Criminal Court” , The American Journal of International Law, 407-433.
19. Akande, Dapo, (2009). “The Legal Nature of Security Council Referrals to the ICC and its Impact on Al Bashir’s Immunities”, Journal of International Criminal Justice 7.
20. Jyrkkiö, Terhi, (2011).“Immunities of Heads of State in the International Criminal Court - Particularly in the Case against Omar Al Bashir”, University of Helsinki - Faculty of Law.
21. Kiyani, Asad G. , (2013). “Al-Bashir & the ICC: The Problem of Head of State Immunity”, Chinese Journal of International Law 12 (3): 467-508.
22. Köchler, Hans, (2009). “Global Justice or Global Revenge? The ICC and the Politicization of International Criminal Justice”, International Progress Organization online papers.
23. Morris, Madeline, (2000). “The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-Party States”, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol. 6.
24. Scharf Michael P., (Winter 2001). “The ICC’s Jurisdiction Over The Nationals Of Non-Party States: A Critique Of The U.S. Position”, Law And Contemporary Problems[Vol. 64: No. 1
25. Williams, Sarah And Sherif, Lena, (2009). “The Arrest Warrant For President Al-Bashir: Immunities Of Incumbent Heads Of State And The International criminal Court”, Journal Of Conflict & Security Law,Vol. 14 No. 1.
 
 
C( Document:
26. A/Cn.4/661, International Law Commission Sixty-Fifth Session Geneva, 6 May-7 June And 8 July-9 August 2013 Second Report On The Immunity Of State Officials From Foreign Criminal Jurisdiction By Concepción Escobar Hernández, Special Rapporteur.
27. Agreement For The Prosecution And Punishment Of The Major War Criminals Of The European Axis, And Charter Of The International Military Tribunal, 82 U.N.T.S. 280, Entered Into Force Aug.8, 1945. Charter Of The International Military Tribunal Of Tokyo.
28. Charter Of The International Military Tribunal(Imt).
29. Extraordinary Session Of The Assembly Of The African Union 12 October 2013 Addis Ababa, Ethiopia Ext/Assembly/Au/Dec.1-2 (Oct.2013) Ext/Assembly/Au/Decl.1-4.
30. Rules Of Procedure And Evidence, 3-10 September 2002.
31. S/Res/1593, Adopted By The Security Council At Its 5158th Meeting, On 31 March 2005.
32. The Declaration On The Strengthening Of International Security, Ga Res 2734 (Xxv), Un Doc A/Res/25/2734 (16 December 1970).
 
D( Judgment
33. International Court Of Justice, “Arrest Warrant Of 11 April 2000 (Democratic Republic Of The Congo V. Belgium)”, Judgment, 14 February 2002, Paras 53-59.
34. ICC-02/05-01/09 , 9 April 2014 , Situation In Darfur, Sudan, The Prosecutor V. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Pre-Trial Chamber II.
35. Icc-02/05-01/09, “Warrant Of Arrest For Omar Hassan Ahmad Al Bashir”, 4 March 2009, Pre-Trial Chamber I.
36. Icc-02/05-01/09 ,“Second Warrant Of Arrest For Omar Hassan Ahmad Al Bashir”.