دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به‌طور کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوق و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این است که قدرت اقتصادی بتواند به قدرت سیاسی نیز دست یابد و دموکراسی بازیچۀ دست سرمایه‌داران شود. جریان بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالی به صحنۀ سیاست و رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند به‌طور جدی ارزش‌های کلیدی دموکراسی را به خطر بیندازد. یکی از مجاری ورود این منابع به صحنۀ سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبان ثروت است که هم خطر نفوذ ناروا بر تصمیمات عمومی را مطرح می‌کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را به خطر می‌اندازد. در این مقاله با شیوۀ توصیفی- تحلیلی به بررسی تدابیر تضمین‌کنندۀ سلامت مالی احزاب پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل به این هدف، تحدید کمک‌های دریافتی احزاب، هزینه‌های انتخاباتی، افشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal measures to ensure the financial health of political parties

نویسنده [English]

  • Maqsud E badi Bashir

PhD in Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In general, the issue of the relationship between economic power and political power has attracted the attention of many scholars of law and politics. The major concern is that political power can also be achieved by economic power and democracy falls to the hands of affiliates of wealth. The uncontrolled flow of money and financial resources into the political arena and electoral competitions can seriously endanger the key values ​​of democracy. One of the channels for the entry of these resources into the political scene is the donation of the wealthy to political parties, which also threatens the perceived influence of public influence on public decisions, and endangers the principle of equality of persons. In this article, a descriptive-analytical method was used to examine the financial safeguards of parties' financial interests. It was found that to achieve this goal, the limitation of donations to parities, election costs, disclosure and, finally, financial monitoring and reporting by parties is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political parties
  • Donations
  • Election Expenses
  • Election Health
  • Supervision
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. عباسی، بیژن (1388). مبانی حقوق اساسی، تهران: جنگل.
2. عبادی بشیر، مقصود (1396). بررسی تطبیقی- حقوقی نظام مالی احزاب سیاسی، رسالۀ دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، به راهنمایی دکتر بیژن عباسی.
3. گرجی ازرندریانی، علی‌اکبر (1395). حقوق‌سازی سیاست: تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی، تهران: خرسندی.
ب) مقالات
4. احمدوند، شجاع، فردوس؛ فراهانی، صابر (1394). «درآمدی مقایسه‌ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعۀ نظام‌های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)»، پژوهش حقوق عمومی، ش 49.
5. موسوی،سید محمدعلی؛ جوادی ارجمند، مرضیه (1392). «نظام دوحزبی و علل عدم موفقیت حزب سوم در آمریکا»، فصلنامۀ سیاست، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 43، ش 1.
6. مهری، مریم؛ هادی‌تبار، اسماعیل (1394). «پیشگیری از افزایش جرائم اقتصادی از طریق شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی»، فصلنامۀ کارآگاه، ش 32.
7. نجابت‌خواه، مرتضی (1389). «بررسی تطبیقی تأمین مالی احزاب و انتخابات»، فصلنامۀ عصر مدیریت، ش 14.
 
2. انگلیسی
A) Books
8. Alexander, Herbert E.,(1976). Financing of Politics: Money, Elections, And Political Reform, Congressional Quarterly Press.
9. Biezen, Ingrid Van, (2003). Financing Political Parties and Election Campaigns: Guidelines, Council of Europe.
10. Committee on Standards in Public Life (1998). Fifth Report (Chairman Lord Neill), The Funding ofPolitical Parties in the United Kingdom, Vol 1: Report, (1998) Cm 4057-I (the Neill Report) 4.15.
11. Francia, Peter L. (2003). The Financiers of Congressional Elections: Investors, Ideologues, And Intimates, Newyork, Columbia University Press.
12. Smith, Bradley A. (2009). Unfree Speech: The Folly of Campaign Finance Reform, Princeton University Press.
132. Smith, Melissa M., et al. (2010). Campaign finance reform: The political shell game, New York, Lexington Books.
14. Spirak Lawrence, Regulation of Political Campaigns- How successful? Washington D.C.: AEI Press, 1977.
15. Toplak, Jurij; Mr Daniel Smilov (2013). Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period, Ashgate Publishing Ltd.
16. Wallison, Peter J., and Joel M. Gora, (2009). Better parties, better government: a realistic program for campaign finance reform. Washington, D.C: AEI Press.
17. Winter, Ralph K. (1974). Watergate and The Law: Political Campaigns and Presidential Power. American Enterprise Institute Press.
18- Wallison, Peter J. and Joel M. Gora. "Better Parties, Better Government: A Realistic Program for Campaign Finance Reform." Washington, D.C, AEI Press, 2009.
 
B) Articles
19. Bailey, Michael (2004)."The Two Sides of Money in Politics: A Synthesis and Framework", Election Law Journal, vol 3, No. 4.
20. Davidson, Diane R., (2007). “Political Financing in Canada: Achieving a Balance”, International Conference Law and Society in the 21st Century: Transformations, Resistances, and Futures, Berlin.
21. Feasby, Colin, (2003). “Issue advocacy and third parties in the United Kingdom and Canada. Mcgill Law Journal, vol.48.
22. Hopkin, Jonathan. (2004). "The Problem with Party Finance: Theoretical Perspectives On the Funding of Party Politics." Party Politics, Vol. 10.No.6.
23. Nassmacher Karl-Heinz. (2014). “The Established Anglophone Democracies”, in Falguera Elin, Jones Samuel, Ohman Magnus (Eds), Funding of Political Parties and Election Campaigns, Stockholm: International IDEA.
24. Nassmacher, Karl - Heinz. (2003).“Monitoring, Control and Enforcement of Political Finance Regulation”, Funding of Political Parties and Election Campaigns, Austin, Reginald-Tjernström, Maja (Eds.), International IDEA, Stockholm.
25. Perottino, Michel ” (2005). “The Czech Republicin Legislation And Control Mechanisms of Political Parties’ Funding; Czech Republic, Poland, Romania, Ukraine, Moraru, Adrian (Eds), Bucharest, Institute for Public Policies.
26. Sorauf Frank J., (1994). “Politics, Experience, and the First Amendment: The Case of American Campaign Finance”, Columbia Law Review, Vol. 94, No. 4.
27. Sunstein, Cass R. (1994). "Political Equality and Unintended Consequences." Columbia Law Review, Vol. 94, No.4.
28. Verdussen Marc. (2006). “Le financement public des partis politiques en Belgique”, Revue Générale De Droit, Vol. 36, No 4.
29. Walecki Marcin, (2009). “Practical Solutions for Spending Limits”, in Öhman, Magnus, and Hani Zainulbhai. Political Finance Regulation: The Global Experience. Washington, DC: International Foundation for Electoral Systems.
30. Wertheimer, Fred & Susan Weiss Manes, (1994). "Campaign Finance Reform: A Key to Restoring the Health of Our Democracy. Columbia Law Review, Vol.94, No.4.
31. Wright, J. Skelly. (1976). "Politics and the Constitution: Is Money Speech? “ The Yale Law Journal, Vol.85, No.8.