دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

«کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها» اصلی ترین نهاد فرعی کمیسیون حقوق بشر بود که آن را در انجام وظایفش در ترویج و حمایت از حقوق بشر یاری می نمود. این کمیسیون فرعی پس از مدتی به« کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» تغییر نام داد. کارکرد اصلی کمیسیون فرعی انجام مطالعات و ارائۀ توصیه در خصوص مسائل مختلف حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر بود. پس از انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی آن با شورای حقوق بشر در سال 2006 این شورا اقدام به ایجاد نهادهای مختلف نمود که برخی از آنها جدید و برخی دیگر به نوعی ادامه نهاد های قبلی محسوب می شدند. بر طبق سند نهادسازی شورای حقوق بشر«کمیتۀ مشورتی» به عنوان نهاد جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج وحمایت از حقوق بشر» ایجاد شده و به ارائه مشورت و انجام مطالعه در زمینه های تعیین شده توسط شورا می پردازد. این مقاله به مقایسه نقش و عملکرد این دو نهاد در حمایت و ترویج حقوق بشر و تحقق اهداف سازمان ملل متحد در این خصوص می پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study on the Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights with the Human Rights Council Advisory Committee

نویسندگان [English]

  • Fariba Navab Daneshmand 1
  • Seyed Mohammad Hashemi 2
  • Amirhossein Ranjbarian 3

1 Ph.D. Candidate of Public International Law, Department of Public & International Law, faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Prof. Department of International Law, Faculty of law. Shahid Behesti University

3 Assistant Professor of the Faculty of Law and Political Sciences of the University of Tehran

چکیده [English]

The 'Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities' was the main subsidiary body of “United Nations Commission on Human Rights”. It was principal body within the United Nations system responsible for strengthening the promotion and protection of human rights. The Sub-Commission renamed to “Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights”. Its main functions were to undertake studies and to make recommendations on human rights issues and to carry out any other functions which may be entrusted to it. After The Human Rights Council replaced by the former United Nations Commission on Human Rights, the Council adopted its "Institution-Building Package" to guide its work and set up its procedures and mechanisms. Among them was the “Advisory Committee”. It has been replaced the former Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights. The Advisory Committee provides the Human Rights Council expertise and advice on human rights issues. This article was designed to compare the two institutions and their functions and role to protect and promote human rights and realization the UN’s goals in the field of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Human Rights Council
  • Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights
  • Advisory Committee
  • Commission on Human Rights
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. آقائی، بهمن (1376). فرهنگ حقوق بشر، تهران: گنج دانش.
2. امید زمانی، محسن (1389). شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
3. بیگ‌زاده، ابراهیم (1389). حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: مجد.
4. فراسیون، منصور (1354). راهنمای سازمان ملل متحد، تهران: وزارت علوم و موسسۀ انتشارات فرانکلین.
5. قانعی، محسن (1395). نهادهای نظارتی بین‌المللی حقوق بشر، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
6. مهرپور، حسین )1374 (. حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات.
7. میر عباسی، سید باقر؛ میرعباسی، رزی (1388). نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، ج1، تهران: جنگل جاودانه.
8. نگوین،کک دین؛ پاتریک دینه و دیگران (1384). حقوق بین‌الملل عمومی، ج. 1، ترجمۀ حسن حبیبی، تهران: اطلاعات.
 
ب) مقالات
9. عمادی، سید محسن (بهار 1391). «تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر»، فصلنامۀ سیاست خارجی، سال بیست‌وششم، ش 1.
 
ج) پایان‌نامه‌ها
 10. صمدی، جلال (1391). تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از آغاز تا بازنگری (2011- 2006)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه تهران.
11. سجادی جزی، سید مجتبی (1379). کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با تأکید بر روابط آن با ج.ا.ا، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران.
 
2. انگلیسی
A) Books
12. Alston, Philip, Steiner, Henry J., Goodman, Ryan (1996). International Human Rights in Context:Law, Politics, Morals, United States of America, University of Michigan, Clarendon Press.
13. Center for Human Rights, United Nations, OHCHR,
(1987), HumanRighsMachinery, Switzerland,Fact Sheet, No,1.
 14.  Freedman, Rosa, The United Nations Human Rights Council: A Critique and Early Assessment,London and new York: Routlage, 2013.
15. ICRC and Inter – Parliamentary Union, )2009(. Missing Persons Handbook for Parliamentarians, NO, 17.
16. Lawson, Edward (1996). Encyclopedia of Human Rights, United State of America, Taylor & Francis.
17. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights(2005). The Sub-Commission on The Promotion and Protection of Human Rights, Switzerland,Avalableat:http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SC/Leaflet2005_En.pdf
18. Spohr, Maximilan (2010). United Nations Human Rights Council, Between Institution- Buillding Phase and Review of Status,InMax Planck Yearbook of United Nations Law, Editors Armin von Bogdandy , RüdigerWolfrum,Netherlands,Leiden,Martinus NijhoffPublishers, Volume 14,P.169-218.
19. Scevazzi, Tallio; Citroni, Gabriella (2007). The Straggle against Enforced Disappearance and The 2007 United Nations Convention, Leiden Beston, Martinus Nijhoft publishers
20. United Nations, (1995). The United Nations and Human Rights 1945-1995, New York The United Nations Blue Books Series Volume VII.
B) Documents
21. General Assembly(3 April 2006). Human Rights Council, A/Res/ 60/ 251
22. Human Rights Council resolution 5/1 ,Res/ HRC / 5/1, 18 June 2007
23. Institution – building of the United Nations Human Rights Council, A / HRC / 5/ 21 (7 August 2007)
24. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,General Assembly ,Resolution 2200A (XXI) ,of 16 December 1966.
25. Rules of Procedure of the Functional Commissions of the Economic and Social Council, E/5975/Rev.1,1983.
26. Human Rights Council (22 July 2016) ,Open-ended intergovernmental working group on a draft United Nations declaration on the right to peace, A/HRC/33/60
27. Ruhashyankiko, Nicomède, "Study on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide." Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Doc E/CN.4/Sub.2/416 of 1979.
28. Whitaker, Benjamin (1985). "Study on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide." Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights: Doc E/CN.4/Sub.2/1985/6.
29. Sub-Commission resolution 1995/1, 6th meeting (3 August 1995)
33. “Reprot of the Sub- Commission on the Promotion and Protection of human Rights on its fifty- eighth session ". A/ HRC / 2/2. OHCHR, November 2006. Retrieved 11 August 2009.
34. Human Rights Council, Promotion and protection of human rights in post-disaster and post-conflict situations, 27 June 2014, A/ HRC/ DEC / 26/116.
35. Human Rights Council, Study of the Human Rights Council Advisory Committee on Discrimination in the Context of the Right to Food, 16 February 2011,A/HRC/16/40.
36. Commission on Human Rights, 21 June 1946,E/RES/9(II)
37. Economic and Social Council , 30 August 1999,Decision 1999/256,E/1999/99
38. Final Research-Based Report of the Human Rights Council Advisory Committee on Best Practices and Main Challenges in the Promotion and Protection of human Rights in Post-Disaster and Post-Conflict Situations,10 February 2015, A/HRC/28/76.
39. Final report of the Human Rights Council Advisory Committee on the issue of the Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights ,5 January 2015 , A/HRC/28/73.
40. Find Report of the Human Rights Council Advisory Committee, Role of Local Government in the Promotion and Protection of Human Rights,7 August 2015. A/HRC/30/49
41.UNESCO, Convention against Discrimination in Education, 14 December 1960,ED/2003/CONV/H/1
42.International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 20December 2006, A/RES/61/177.
C) web sites
43.  www. ohchr.org/ EN/ HRBodies/ SC/ Pages/ Sub Commission. aspx.
44. wikipedia ,2016,https://en.wikipedia.org/wiki/Sub-Commission_on_the_Promotion_and_Protection_of_Human_Rights#cite_note-17
50. www.ohchr.org/En / HR Bodies/ HRC/ Pages /About Council. aspx.
58. www.un.org /News25 August 2006
59. www.un.org /News25 August 2006