دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند، ایران، بیرجند

چکیده

در عصر کنونی –عصر حق‌ها - سواد حقوقی به‌مثابۀ یکی از مؤلفه‌های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می‌شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می‌سازد و مقدمه‌ای لازم برای مطالبۀ آنها محسوب می‌شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش‌بینی‌پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می‌سازد. اگرچه در عمدۀ قوانین و مقررات جاری کشور به مقولۀ سواد حقوقی به‌صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی‌رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می‌توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع‌رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصۀ قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصۀ اجرا با فراهم کردن زمینه‌های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل‌های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینۀ دستیابی بدین حق- به‌خصوص برای گروه‌های آسیب‌پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به‌نحو کامل فراهم آید؛ به‌ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری‌های فراوانی مواجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Commitments to Guarantee the Right to Legal Literacy with a Glance at Iran's Legal System

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Habibnezhad 1
  • Zahra Ameri 2
  • Ahmad Khosravi 3

1 Assistant Prof., Department of Public Law, University of Tehran College of Farabi, Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Department of Law, University of Bojnourd. Bojnourd, Iran

3 Assistant Prof., Department of Law, University of Birjand , Birjand, Iran

چکیده [English]

In the current era, which is an era of rights, legal literacy is recognized as one of the components of power, ability and capability of citizens and awareness of the law is power. Legal literacy, on the one hand, provides citizens with individual and group rights and is considered as an introduction to their demands and on the other hand, by identifying assignments to individuals, the predictability of citizens' lives will be better. Examination of the measures taken in the Islamic Republic of Iran’s system indicates that, although in most of the current laws and regulations, the legal literacy category has not been explicitly mentioned, but the general emphasis on the need to inform the public in some legal documents can be seen in a comprehensive interpretation including the assignment to legal information and legal literacy training. In the legislative field, it is necessary to formulate a solid legal framework and in the realm of implementation, by providing formal and informal training of legal literacy and also through active participation in civil society organizations in this field, the right to full access to it is fully ensured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Commitments
  • Empowerment
  • right
  • Citizens
  • Legal Literacy
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، تهران.
2. کاتوزیان، ناصر (1387). مقدمۀ علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ب) مقالات
3. رز، جوزف (1388). «در باب حاکمیت قانون و فضیلت آن»، ترجمۀ لیلی منفرد، حقوق اساسی، سال ششم، ش 11.
 
2. انگلیسی
A) Books
4. Cotula, Lorenzo (2007). Legal Empowerment for Local Resource Control: Securing Local Resource Rights Within Foreign Investment Projects in Africa, London, International Institute for Environment and Development.
5. Goldberg, S, (2004). Literacy in the Courtroom: A Guide for Judges, Ottawa, National Judicial Institute.
6. Okech, Anthony, Roy Carr-Hill, Anne Katahoire, Teresa Kakooza, Alice Ndidde, John Oxenham (2001). Adult Literacy Programs in Uganda, Washington, DC, World Bank.
7. Sankaran, Kamala, and Ujjwal Kumar Singh (2008). Towards Legal Literacy: An Introduction to Law in India, New Delhi, Oxford University Press.
8. Walston-Dunham, Beth (2011). Introduction to Law, New York, Cengage Learning
9. Wan, Amy J (2014). Producing Good Citizens: Literacy Training in Anxious Times, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
 
B) Articles
10. Abdul Rani, Mohd Haris (2014)."Making the law work for everyone : legal empowerment in public schools", Journal of Administrative Science, vol. 11,  No 2, pp 1-9.
11. Beljaars, Ben (2009). ”Implementing Legal Information Literacy: A Challenge for the Curriculum”, International Journal of Legal Information, vol.37, issue3, pp 320-332
12. Cassidy, Wanda, and Pat Pitsula (2005). "Forging a New Pathway: Learning from Experience and Research to Shape Practice in Public Legal Education Efforts in Canada", Education Law Journal , vol 15, No 2, pp 113-138.
13. McDonald, Susan (2000). "Beyond Caselaw – Public Legal Education in Ontario Legal Clinics", Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 18, pp 3-59.
14. Mishra ,Pratibha J, (2016). "Legal Literacy and Awareness through Social Group Work", international journal of Arts, Humanities and Management Studies, Vol. 2, No 01, pp 10-14.
15. Peruginelli, Ginevra (2008). "Multilingual Legal Information Access: an Overview", in Harmonising legal Terminology, Bolzano, EURAC research, pp 13-35.
16. Pulikuthiyil, G, (2010). "Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance", Human Rights Education in Asia-Pacific, vol 1, pp 94-110.
17. Upadhyay, Sanjay (2005). "Law for the people: interactive approaches to legal literacy in India", Participatory Learning and Action , vol 53, pp 23-29.
18. Westheimer, J. & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating forDemocracy. American Educational Research Journal, vol. 41,No 2, pp 237-269.
 
C) Cases
19. Golub, S., McQuay, k.( 2001). ‘Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction’ (Asian Development Bank, 2001). Available at:
Public legal education network (2009), Measuring young people’s legal capability, research report
21. United Nations(2012), Extreme poverty and human rights, Note by the Secretary-General
22. Zariski ,Archie (2011),What is legal literacy?Examining the concept and objectives of legal literacy. Available at: http://lgst.athabascau.ca/courses/documents/LGST249_sample.pdf