دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همۀ کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستی‌های دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوه‌های مداخلۀ دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را می‌توان غلبۀ نگرش‌های نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه می‌پردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوه‌های مداخله، با تمرکز بر توسعۀ اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزۀ حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخلۀ دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاست‌های دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخلۀ دولت نیاز دارد یا به‌صورت خودجوش، امکان ترمیم همۀ امور را دارد و به مداخلۀ دولت نیاز ندارد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Governments Intervention or Non-Intervention in Development System: An Approach from Public Economic Law

نویسندگان [English]

  • Mahdie Saneei 1
  • Kheirollah Parvin 2

1 Ph.D. Student, of Public law.Faculty of law, theology, and Political science. law Islamic Azad University, college of research and science. Tehran, Iran

2 Professor, Public law Department. Faculty of law and political sciences, university of Tehran ,Tehran, Iran

چکیده [English]

The concept of development has had a great influence on the social-political system of all countries and public economic laws. These effects have shown themselves in the form of freedom, government and market failures, the birth of the institution, and various methods of government intervention. These influences can be overcome by modern developmental attitudes towards the classical principles of public economic law. This article will explain the conceptual and structural foundations of development in the traditional and structural approach and to analyze its effects on the State and the methods of intervention, focusing on economic development in the modern (institutional) approach in the field of public economic law to the analysis of method and review types of government intervention. And it will answer the question about government intervention and policies whether the development system is faced with shortcomings and requires government intervention or is it possible to repair everything and do not need government intervention?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Economic Development
  • Development and Institution
  • Post-Regulatory Government
  • Regulatory Government
1. فارسی
الف) کتاب
1. آل یاسین، احمد (1394). ایران و شاخص‌های جهانی توسعه، تهران: سمر
2. بو، سو درستن (1384). جهانی شدن و دولت رفاه، ترجمۀ هرمز همایون پور، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
3. حریری اکبری، محمد (1387). مدیریت توسعه، تهران، نشر نی.
4. دابنر، استیون (1386). اقتصاد ناهنجاری های پنهان اجتماعی، ترجمۀ سعید مشیری، تهران: نشر نی.
5. دریورو، اسوالدود (1383). افسانۀ توسعه، ترجمۀ محمود عبدالله‌زاده، تهران: اختران.
6. دلفروز، محمدتقی (1393). دولت و توسعۀ اقتصادی، تهران: آگاه.
7. رنانی، محسن (1389). بازار یا نابازار، تهران: مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی.
8. روزبهان، محمود (1385). مبانی توسعۀ اقتصادی، گیلان، تابان زمان‌زاده، حمید (1395). اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، تهران: نشر مرکز.
9. سن، آمارتیا (1383). توسعه یعنی آزادی، محمدسعید نوری نائینی، تهران: نشر نی.
10. فرهنگی، علی‌اکبر (1390). ارتباطات توسعه در جهان سوم، تهران: رسا.
11. لفت ویچ، آدریان (1385). دولت‌های توسعه‌گرا، ترجمۀ جواد افشار کهن، مشهد، مرندیز: نی‌نگار.
12. لیندبلوم، چارلز (1388). نظام بازار، ترجمۀ محمد مالجو، تهران: نشر نی.
13. ملکی، بهنام (1388). توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
14. مؤمنی، فرشاد (1394). اقتصاد سیاسی توسعه در ایران، تهران: نقش و نگار.
15. نیلی، مسعود (1393). دول و رشد اقتصادی در ایران، تهران: نشر نی. (صفحه 9 مقاله )
16. یعقوب‌زاده، امید (1396). موانع توسعۀ ایران، تهران: نقد فرهنگ. ( صفحه 3 مقاله)
 
ب) مقالات
17. زارعی، محمدحسین (1383). «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 40، 158، ص 9.
18. سنگوپتا، آرجون (1383). «حق بر توسعه در نظریه و عمل»، ترجمۀ منوچهر توسلی جهرمی، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش 30، ص 184.
 
2. انگلیسی
A) Books
19. DOHLER , M( 2011). Regulation. In The Sage Handbook of Governance,ed.M.Bevir Los Angeles and London:Sage, 524 n. 4.
20. Offe D. (2000). Civil society and social Order ;Demarcating and combinng Market ,State and Community
21. Powell J.L.(2010). The Welfare State in Post –Industrial Society: A Global Persrective ,Springer.
22. Sapru,R.K,(2006). Administration Theories and Management Thought", Delhi, Published by Prentice Hall of India
23. Simon, W.( 2006). Toyota jurisprudence: legal theory and rolling rule regimes. In Law and New Governance in the EU and the US , eds.de Burca and J Scott. Oxford: Hart Publishing
 
B) Articles
24. Anderson, Elizabeth. (2000). "Beyond Homo Economicus: New Developments in Theories of Social Norms", Philosophy and Public Affairs, Vol. 29 , No 2
25. Brion , Denis , J , (2000) ." Norms and Values in Law and Economics" , in Bouckaert. Boudwijn and De Gerrit (eds ), Encyclopedia of Law and Economics, Chentelham:Edward Elgar,Vol.I.
26. Black J. (2008)." Decentering Regulation: Understanding the Role of Regulation and Self-Regulation in a Post-Regulatory World ", Current legal Problems,vol.54
27. Caporaso J.(1996)."The European Union and Form of state:Westphalia Regulatory or Post- Modern? "Journal of Common Market Stud,Vol.34.
28. Colin H. (2004), "Re-stating Politics Re-Politicizing the state" ,Neoliberalism Issue of the Political Quarterly ,Vol.75.
29. David Trubek (1972) ,"Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development" ,82 Yale L.J. 1,6
30. Dore , M. (2003). "The domain of reflexive law",Columbia Law Review, 103:384,386
31. Dubash N. (2012). "Understanding the Rise of the Regulatory States of the South" , Regulation and Goverance Journal ,Vol.6.
32. Elliot M. Berg, (1977). "Law and Development ",A Rewiew of the Literature and a Critique of "Scholar in Self –Estrangement ", 25 AM J.COMP. L 492,505-06
33. Frank B Cross, (2001). "Law and Economic Growth", 80 Tex L REV.
34. Moran M.(2003)."The British Regulatory State:High Modernism and Hyper Innovation" , Oxford University Press.
35. Okezie Chukwumerije, (2009). "Rhetoric Versus Reality:The Link Between The Rule of Law and Economic Development" ,23 EMORY INT L. REV. 383.
36. Philip Norton (2004). "Regulatory State,Parlimentary Affairs",Vol 57,No 4, Hansard Society for Parlimentary Government