دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

با نگاهی به تحولات بین‌المللی اخیر مواد مخدر، درمی‌یابیم که گفتمان بازیگران جامعۀ بین‌المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به‌عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان‌گیرانه‌تری وجود دارد. به‌نظر می‌رسد حرکتی از منتهی‌الیه سخت‌گیرانه به‌سوی رژیم سهل‌گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش می‌تواند به صرفه‌جویی شایان ملاحظه‌ای در هزینه‌های مقابله با مواد بینجامد. ازاین‌رو، مدتی است سازمان‌های بین‌المللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منع‌گرایانۀ موجود پرداخته‌اند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولت‌ها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعۀ جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، به‌کارگیری قوانین و در پی آن مجازات‌های سهل‌گیرانه به‌نحو مطلوب‌تری می‌تواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal and Judicial Developments on Drugs Control in the UNGASS Countries

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Binazadeh 1
  • Leila Raisi 2

1 PH.D.Student in International law, Faculty of Law, Islamic Azad University Isfahan, Isfahan, Iran

2 Associate Prof, Public International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Looking at recent international developments on illegal drugs, we find that discourses of international community actors' are changing and differentiating from each other on counter drugs policy. While the US and Mexico, as destination countries of drugs have a rigid policy; in opposite, Colombia and Afghanistan as countries of origin of drugs have a more lenient approach. So, it seems there has been occurred a shift from extremely rigid drugs policy making to a flexible regime across the countries. This attitude change could result in a considerable cost saving in counter drugs programs. Therefore, recently international drugs control organizations have also been redressing the existing prohibitionist regime, as evidenced by the launch of 2016 UNGASS and the emphasis on shared responsibility of governments, hearing the voices of non-governmental organizations on the one hand and expressing criticisms of alternative development and indigenous peoples` livelihood on the other hand, and ultimately the reform of drug-related treaties. The purpose of this research is a comparative study of Legal developments in countries of origin and destination of illegal drugs. Also related to the special session of the United Nations General Assembly, it is discussed that the adoption of laws followed by less draconian penalties could play a more favorable role to support human rights standards during drugs control programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2016
  • Legal Developments
  • Origin Country
  • Destination Country
  • Drugs
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. باقرزاده میانجی، احد (1378). همکاری بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه حقوق بین‌الملل، انتشارات دانشگاه آزاد، چ اول.
2. باصری، علی‌اکبر (1386). سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی مواد مخدر، چ اول، تهران: خرسندی.
3. بینازاده، فاطمه (1392). نقش UNODC در مقابله با مواد مخدر در ایران و جهان، چ اول، تهران.
4. رحمدل، منصور (1386). سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، چ اول، تهران: سمت.
 
ب) مقالات
5. بینازاده، فاطمه (1396). «حقوق شهروندی و معتادان»، مجموعه مقالات کنگرۀ بین‌المللی حقوق شهروندی، تهران.
6. بیات، فرنگیس (1394). «مرزهای بازنگری و تغییر کنوانسیون‌های سه‌گانۀ نشست ویژه مجمع عمومی 2016»، نشست ویژۀ مجمع عمومی سازمان ملل بزرگ‌ترین رخداد جهانی در موضوع مواد مخدر، مرکز تحقیقات رهیافت‌ها و مطالعات بین‌المللی مواد مخدر هم‌اندیشی جهانی راه برتر، کادراس.
7. فلاحی، احمد (1394). «اصل ضرورت در جرم انگاری و محدودیت‌های وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، ش 11، ص 240- 217.
8. متقی‌نژاد، محمد (1381). «گزارش‌ها و تحلیل‌ها: بررسی دیدگاه‌های مختلف در تقویت سازوکار سازمان ملل متحد در امر کنترل مواد مخدر»، سیاست خارجی، ش 63، صص 863-880.
 
ج) رساله
9. صادقی، احمدرضا (1389). بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران و افغانستان در قبال جرائم مواد مخدر، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
10. وزارت عدلیه افغانستان (1389). قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترل آن، کابل، چ اول.
11. ادارۀ امور ریاست جمهوری افغانستان (1396). بودجۀ ملی جمهوری اسلامی افغانستان.
2. انگلیسی
A) Books
12. Chatterje S. K.,(1981). Legal Aspects of international Drug control, Martinus nijhoff publishers, hague , Boston, London.
13. Lines, R, (2017). Drug control and human rights in international law, Cambridge university press, first published.
 
B) Articles
14. Cheney T., ; Hoope S.A., (2015). “A history of drug prohibition and a prediction for its abolition and replacement”, Choopers guide, United States.
15. Dreifuss, R., ; Henrique C. F., (2016). “about us-mission-and history”, Global commission on drug policy ,Geneva, Switzerland..
16. Esparza, D., et.al,(2012). “The History Of Mexican Drug Policy”, the annual meeting of the Western Political Science Association ,Oregon, pp.1-34.
17. Grayson, G. W.,( 2009). “México : Narco-Violence and a Failed State?”, Transaction Publishers, European Review of Latin American and Caribbean Studies, No. 89, pp. 161-163.
18. Heather, C., et.al, (2011). “Prisoners in 2009”, Bureau of justice statistics, U.S department of justice..
19. Jelsma, M.,(2011). “The Development of International Drug Control”, Legislative Reform of Drug Policies, pp.1-10.
20. Jelsma, M.,(2016). “UNGASS 2016: Prospects for Treaty Reform and UN System-Wide”, Forigen Policy, pp.1-29.
21. Lines,R., et.al,(2017). “The Case for International Guidelines on Human Rights and Drug Control”, Health human rights,Vol. 19, No. 1, pp. 231-236.
22. Sacco, L.,(2014). “Drug Enforcement in the United States:History, Policy, and Trends” ,united state ,congressional research service.
23. Seelke, K.R., ; Finklea, K., (2017). “U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”, united state, congressional research service.
24. Stevenson, B., (2011). “Drug Policy, Criminal Justice And Mass Imprisonment ,Global commission on Drug Policis,Geneva,1-10.
25.Transtional institute, (2016). “Drug law reform in latin American, whashington dc.
26. Uprimny Y. R., ; Esther Guzmán, D., (2011). “Drug policy and the prison situation in Colombia”, Systems overload-Drug laws and prisons in Latin America, 39-49.
27. Werb, D., et al.,(2014). “mexico drug policy reform :Cutting edge success or crisis in the making?”, united state,international journal of drug policy .
28.Youngers C., (2013).”the drug policy reform agenda in the Americas, international drug policy consortium.
 
 
C) case
29. Gonzales v. Raich, 545 U.S. 1, 125 S.Ct. 2195, 162 L.Ed.2d 1 (2005).
 
D) Documents
30.Afghanistan National Policy report in demand reduction 2012-2016
31.Controlled Substances Act, Title 21 - Food And Drugs, Chapter 13 - Drug Abuse, Prevention And Conrol,Subchapter I - Control And Enforcment.
32.Codigo Penal Federal,Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931,Texto Vigente,Última reforma publicada DOF 20-08-2009
33. código penal colombiano(ley 599 de 2000)
34.Federal Trafficking Penalties for Schedules I, II, III, IV, and V (except Marijuana)
35.Global prison trends,( 2015), "special focus: drug and imprisonment" ,united kingdom,penal reform international
36.INCB reports, 2015
37.Islamic Republic of Afghanestan,(2012) , "Ministry of Counter Narcotics ,Anti-drug Trafficking Policy" ,Targeting High Value Drug Traffickers and their Networks.
38. LEY GENERAL DE SALUD, Publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984,Última reforma publicada en DOF 16 de diciembre de 2016
39. LEY 30 DE 1986,( Enero 31 ),Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986
40. Report of a GDPO/ICHRDP/TNI/WOLA Expert Seminar,(2014), INTERNATIONAL LAW AND DRUG POLICY REFORM, Washington, D.C
41. Reuters, Thomson, (2017)," federal marijuana law", Advancing legal medical marijuana therapeutics and research, okland.
42. Reuters, Thomson (2013), "Criminal charge medical marijuana an overview", united state.
43. Transform drug policy foundation,(2016),"Drug policy Timeline ",Chicago. United states government accountability office ,2016
44.The commission on narcotic drugs(CND)report,(2016)Metrics-Ungass-Side-event-flyer.april,united nations Headquarters,New York.
 
E) Websites
45. www.aihrc.org.af ,14/2/2017
46.www.moi.gov.af/fanews,16/1/2017
47. www.Nobelprize.com,1/2/2017
48. www.businessinsider.com/mexico -2016-national budget.15/1/2017
49.www.wola.org/analysis/peace-Colombia-what’s news about it.20/1/2017