دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

«حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعۀ خود، همچنین بهره‌برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه‌ای برخوردارند. حق مزبور گردآورندۀ حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تأثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین موارد این تأثیرگذاری، تأثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانۀ شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا می‌کند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصه‌های مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانۀ درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعۀ مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی مؤثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right to Development and Its Effect on Fulfillment of Internal Aspect of Self- Determination

نویسندگان [English]

  • Homayoun Habibi 1
  • Keivan Eghbali 2

1 Associate Prof., Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran

2 Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Right to Development that is One of Examples of Third Generation of Human rights by Virtue of which Every Person is entitled to Participate in Economic, Social, Political and Cultural Development of His/ Her society as well as Enjoy from Its Fruits. Right to development is a Collector of Civil and Political Human Rights with Economic, Social and Cultural Human Rights, so Its Fulfillments has Great Effects on Realization of Other Human Rights. In this regard, It Seems that One of Important Effects of Fulfillments of Right to Development is on Internal Self- Determination Which Mean that Every Citizen is entitled to Free and Public Participation in the Various Political, Social, Economic and Cultural Affairs of the Society. A Rights that has Its Foundation on Public Participation And as a Result, Fulfillment of Main Indexes of Right to Developments such as Public Education, Fair Distribution of Revenues and Proper Employment Will have Great Rule in Its Realization, by Empowerment of Public Participation and Its Tools such as Free Electoral system, Civil Society and Free Flow of Information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Democracy
  • Right to Development
  • Right to Internal Self-determination
  • Public Participation
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. سن، آمارتیار (1394)، توسعه به‌مثابۀ آزادی، ترجمۀ وحید محمودی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
ب) مقالات
2. اخوان خرازیان، مهناز (1386)، «تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد»، مجلۀ حقوقی، ش 36، صص 95-142.
3. امیدی، علی (1385)، «قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل»، مجلۀ حقوقی، ش 35، صص 225-250.
4. حبیب‌زاده، توکل؛ سیفی، حافظه (تابستان 1392)، «تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورۀ 18، ش 62، صص 11-38.
5. رزمی، محمدجواد؛ صدیقی، سمیه (1391)، «الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعۀ انسانی»، چهارمین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر، صص 1-22.
6. سیفی، سید جمال (اردیبهشت 1373)، «تحولات مفهوم حاکمیت دولت‌ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 1، ش 120، صص 239-265.
7. سن، آمارتیار (1386)، «مفهوم توسعه»، ترجمۀ شاکه سرکیسان و علی گودرزی، مجلۀ راهبرد یاس، ش 12، صص 157-184.
8. سنگوپتا، آرجون (1383)، «حق توسعه در نظریه و عمل»، ترجمۀ منوچهر توسلی جهرمی، مجلۀ حقوقی، ش 30، صص 179-250.
 
پ) رساله
9. سیفی، آناهیتا (1392)، حق بر توسعه در پرتو گفتمان امنیت انسانی با تأکید بر فعالیت‌های برنامۀ توسعۀ ملل متحد در ایران، رساله برای دریافت مدرک دکتری حقوق بین‌الملل، تهران، دانشگاه پیام نور.
 
2. انگلیسی
A) Books
10. Alagiah, George (2001), A passage through Africa, London, Little, Brown and Company.
11. Cassese, Antonio (1995), Self -Determination of Peoples; A Legal Appraisal, Cambridge, Cambridge University press.
12. Diamond, Larry (1999), Development Democracy: Toward Consolidation, Baltimore, the Johns Hopkins University Press.
13. Krishna, Anidruh (2010), Poverty, Participation, and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press.
14. O'Donnell, Guillermo (1973), Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley, Institute of International Studies, University of California.
 
B) Articles
15. Animashaun, Mojeed Adekunle (2015), “Nigeria 2015 Presidential Election: the Votes, the Fears and the Regime Change”, Journal of African Elections, Vol. 14, No. 2, pp. 186-211.
16. Glaeser, Edward L, Giacomo A. M. Ponzetto •Andrei Shleifer (2007), “Why does democracy need education”, Journal of Economic Growth, Vol. 12, No.2, pp. 77-99.
17. Fan, Hua (2007), “the Missing Link between Self-Determination and Democracy: The Case of East Timor”, Northwestern Journal of International Human Rights, Vol. 6, No.1, pp. 175-195.
18. Huntington, Samuel.P (1991), “Democracy Third Wave”, Journal of Democracy, spring 1991, pp. 12-34.
19. Franck, Thomas M (1992), “the Emerging Right to Democratic Governance”, the American Journal of International Law, Vol. 86, No.1, pp. 46-91.
20. Kotea, Marianthi (2013), “The Athens Polytechnic Uprising: Myth and Reality”, American International Journal of Contemporary Research, Vol. 3, No.8, pp. 18-24.
21. Krishna, Anirudh (2006), “Poverty and Democratic Participation Reconsidered: Evidence from the Local Level in India”, Comparative Politics, Vol. 38, No.4, pp. 439-458.
22. Kumar Singh, Rajeev (December 2014), Right to Information: The Basic Need of Democracy, Journal of Education & Social Policy, Vol. 1, No.1, pp. 86-96.
23. Lipset, Seymour Martin (1959), “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, The American Political Science Review, Vol. 53, No.1, pp. 69-105.
24. Lipset, Seymour Martin (1994), “the Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address”, American Sociological Review, Vol. 59, No.1,pp. 1-22.
25. Moris, Halim (1997), “Self-Determination: An Affirmative Right or Mere Rhetoric?”, 4 ILSA J. Int'l & Comp. L. 201, pp. 201-220.
26. Nanda, Ved P (2001), “Self determination and secession under International Law”, Denver Journal of International Law & Polictics, Vol.29, No.4, pp. 305-320.
27. N. Tuya (2013), “Democracy and Poverty: A Lesson from Mongolia", the Mongolian Journal of International Affairs, No. 18, pp. 129-143.
28. Oluwatusin, A. O., Egbebi, Abolarin (2015), “Poverty and the Sustainability of Democracy in Nigeria”, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Vol. 20, No.2, Ver. III, pp. 36-42.
29. Przeworski, Adam & Fernando, Limongi (1997), “Modernization: Theories and Facts”, World Politics, Vol. 49, No.2, 155-183.
30. Van Der Vyver, Johan (2000), “Self-Determination of the Peoples of Quebec under International Law”, Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 10, pp. 1-27.
 
C) Reports
31. Boutros-Ghali, Boutros (2003), the Interaction between Democracy and Development, Executive Summary, Paris, France: UNESCO.
32. Campbell, David F. J, (2008), the Basic Concept for the Democracy Ranking of the Quality of Democracy, Vienna, Austria Democracy Ranking.
33. Krabbe Boserup, Louise, (May-November 2005), An Introduction to Openness and Access to Information, Copenhagen, Danmark: Danish Institute for Human Rights.
34. MZOMUHLE ZULU, PAULUS (2001), Education as a Precondition for Democracy. Democracy, Reality and Responsibility, Vatican City: Pontifical Academy of Social Sciences.
35. Neuman, Laura (2002), Access to Information on a Key to Democracy, Atlanta, USA: the Carter Center.
36. Promotion, protection and implementation of the right to participate in public affairs in the context of the existing human rights law: best practices, experiences, challenges and ways to overcome them. .(2015). Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland, Human Rights Council.
 
D) Websites
37. Elections in Nigeria
38. Narangoa, Li (2012) Mongolia’s 2012 parliamentary election
http://www.eastasiaforum.org/2012/07/10/mongolias-2012-parliamentary-election/
42. http://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/1903613/ hong-kong-slips-one-place-democracy-rankings-mainland-rises
43. http://uk.businessinsider.com/the-richest-countries-in-the-world-2017-3/#15-the-netherlands-gdp-per-capita-50846-41485-16
45. http://apanews.net/en/news/botswana-ranked-27-out-167-countries-in -democracy-index-2016
46. http://statisticstimes.com/economy/african-countries-by-gdp-per-capita.php