دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

با تحول نظام‌های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسان‌سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت‌های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیۀ اروپا قابل گرته‌برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه‌ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of General Conditions in Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in the Iranian and the European Union Laws

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jalali 1
  • Ali Noorian 2

1 Associate Prof., Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Ph.D. Student in Private Law, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

With the transformation of political and economic systems, the world is becoming a global village, and its needs to harmonize laws and regulations and the globalization of rights is more and more concrete. In this study, the conditions and barriers to the recognition and enforcement of foreign judgments in Iranian law have been adapted to EU rules, and the implementation and differences of judgments in both systems have been investigated. The results showed that the commonality of both systems is that only civil and commercial sentences can be identified and enforced, and criminal and administrative and tax decisions are excepted. The study found that EU regulations could be shared between countries with regional and religious communities, such as the member states of the Islamic Conference, the Eco-Organization and the Non-Aligned Movement (NAM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
  • Public Policy
  • Morality
  • Civil and Commercial Judgments
  • Definite Judgment
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. الماسی، نجادعلی (1382)، حقوق بین‌الملل خصوصی، چ دوم، تهران: میزان.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1377)، ترمینولوژی حقوق، چ نهم، تهران: کتابخانۀ گنج دانش تهران.
3. دهخدا، علی‌اکبر (1377)،لغت‌نامه، چاپ اول دورۀ جدید، انتشارات دانشگاه تهران.
4. شمس، عبدالله (1394)، آیین دادرسی مدنی، ج 2، چ سی‌وهفتم، تهران: دراک.
5. عالمی، شمس‌الدین (1345)،اعمال و اجرای قوانین و احکام بیگانه در ایران، تهران: کتابخانۀ ابن‌سینا.
6. مهاجری، علی (1393)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد 2، چاپ هشتم، تهران، انتشارات فکرسازان.
7. نصیری، مرتضی (1383)، حقوق تجارت بین‌المللی در نظام حقوق ایران، تهران: امیرکبیر.
 
ب) مقالات
8. الماسی، نجادعلی (1369)، «شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا»، نشریۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 5.
9. بریشتاین ریستائو، ادوارد (1381)، «اجرای احکام خارجی به‌وسیلۀ دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا»، ترجمۀ محمدجواد میرفخرایی، مجلۀ حقوق، ش 2.
10. پورنوری، منصور (1388)، «شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران»، فصلنامۀ قضاوت، ش 25.
11. جلالی، محمود؛ مقامی، امیر (1390)، «کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی شدن حقوق»، مجلۀ مطالعات حقوق خصوصی، سال چهل‌ویکم، ش 23.
12. ون مهرن، آرتورت (1389)، «آیا پیش‌نویس تهیه‌شده توسط کنوانسیون لاهه می‌تواند به نتیجه برسد؟»، ترجمۀ دکتر فرهاد خمامی‌زاده، فصلنامۀ الهیات و حقوق، ش 2.
 
ج) پایان‌نامه‌ها
13. صمدی فروشانی، محمود (1391)، «شرایط حاکم بر اجرای احکام قضایی خارجی در حقوق معاهده‌ای ایران و اتحادیۀ اروپا»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، تهران.
14. معماری، محمدرضا (1379)، «مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق کشورهای ایران و انگلیس»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم.
15. نمدیان، افشین (1376)، «نظام حل‌وفصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن»، رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
2. انگلیسی
A) Books
16. Collier J. G., (2001), Conflict of Laws, 3rd Edition, Cambridge University Press.
17. Delmas-Marty M (2003), Global Law- a Triple Challenge, 1st. ed. USA. Brill – Nijhoff.
18. Jeremy W., (2015), Guide to Enforcement of Foreign Judgment in the Cayman Islands, Jwalton@appleby global.com.
19. Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press.1977.
20. PLC-Enforcement of a Foreign Judgment, Published on 1 August 2014, http/uk. practical law.com by Thomson Reuters.
 
B) Articles
21. Beamont, P. & Walker, L.(2015), “Recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the Brussels I Recast and some lessons from it and the recent Hague Conventions for the Hague Judgments Project”, Journal of Private International Law, Vol. 11, pp. 31-63.
22. Eleanor, Ch. R. (2006), "Harmonizing European Private International Law", International Journal of Legal Information, Vol. 34, Summer 2006.
23. EU and Family Law. "Family and Relationship", www.citizenship information.ie.
24. Larobina M. D., & Pate R. L.(2011), The Status of Recognition and Enforcement of Judgment in the European Union, Department of Management, Sacred Heart University Fairfield,ct.6825). April 30/2011.
25."Enforcing Foreign Judgments and Arbitration Awards in England and Wales", September 2010 at www.clydeco.com.
26. Beadoin P., Flore M. and Nicolin T., (2016), "The Public Policy Exception against The Recognition and Enforcement of European Judgment", ENM, ECOLE National dae la Magistrture available at http://www.ejtn.eu/PageFiles/14777/Written%20paper_France.pdf
27. Ralf M., (2009), "Recognition and Enforcement of Foreign Judgment", in: Rüdiger Wolfrum (ed.), Max Plank Encyclopedia of Public International law".www.pepil.com.
28. Steven Loble, "Enforcement of Foreign Judgment in England", at http://www.loble.co.uk/enforcement_of_foreign_judgments.html, viewed on 23/02/2018.
 
C) International Documents
29. Brussels Convention on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (1968), copy @lexmercaToria.org.
30. Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separation, 1 June 1970, www.hcch.net.
31. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgment in Civil and Commercial Matters, 1 February 1971, www.hcch.net.
32. Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Brussels 1968, Full Faith and Credit Convention, Lexmercatoria.org.
33. Council Regulation(Ec) No/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, http://eur-lex.europa.eu.
34. Council Regulation (EC) NO 2201/2003 Concerning Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial Matters and the Matters of Parental Responsibility; Repealing Regulation(EC) NO 1374/2000, Official Journal of the European Union, 23/12/2003.
35. Council Regulation(EU), 2016/1104 of 24 June 2016, Implementing Enhanced Cooperation in the Area of Jurisdiction, Applicable Law and the Recognition and Enforcement of Decisions in Matters of the Property Consequences of Registered Partnership, Official Journal of the European Union.
36. Regulation (EU)No 1215/2012 of The European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (recast), Official Journal of the European Union.20/12/2012.
37. The Hague Marriage Convention, 14 March 1978, at www.hcch.net.