دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت‌اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت‌اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه‌پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می‌دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض‌کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت‌اجرا لزوماً همواره توجیه‌پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Limits of stat's criminal intervention in Labor Law in the light of minimize criminal law principle

نویسندگان [English]

  • Azadeh Sadat Taheri 1
  • Faezeh Manteghi 2

1 Assistant Prof., Faculty of Human Science. Semnan University, Semnan, Iran

2 Ph.D. student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Labor law arose to protect worker’s rights and seeks a balance between interests of worker and employer. International instruments and domestic laws have been enacted which aim to ensure humane working condition. Providing incentives for obedience with these laws and regulations needs sanctions which are penalties or other means of enforcement. This paper poses a question whether using criminal sanctions in labor law is justifiable or not regarding criminal law principles. Finally, we argue that with the respect to minimize criminal law principle and criminalization requirements, using criminal sanction in labor law cannot be justified except in a few cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • labor law
  • criminal law
  • criminalization
  • punishment
  • worker
  • employer
  • sanction
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. برونستین، آرتورو (1393)، حقوق بین‌المللی و تطبیقی کار، ترجمۀ سعیدرضا ابدی و اصلی عباسی، تهران: دراک.
2. سوپیو، آلن (1390)، حقوق کار، ترجمۀ حسن مرادزاده و زهراالسادات نواب‌زاده شهربابکی، تهران: شهر دانش.
3. عراقی، سید عزت‌الله؛ رنجبریان، امیرحسین (1391)، تحول حقوق بین‌المللی کار، چ دوم، مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
4. عراقی، سید عزت‌الله (1387)، حقوق کار، ج 1، چ نهم، تهران: سمت.
5. علیزاده، عبدالرضا (1387)، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
6. غلامی، حسین با همکاری رحیم نوبهار، هادی رستمی، مهرانگیز کار، سید بهمن خدادادی و زینب السادات نوابی (1393)، اصل حداقل بودن حقوق جزا، تهران: میزان.
7. محمدی، قاسم (1395)، قاعدۀ جرم‌انگار، تهران: شهر دانش.
8. هوساک، داگلاس (1390)، جرم‌انگاری افراطی، ترجمۀ محمدتقی نور، تهران: مجد.
 
ب) مقالات
9. حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ زینالی، امیرحمزه (1384)، «درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری»، نامۀ مفید، سال یازدهم، ش 49، ص 26-23.
10. طاهری، آزاده‌السادات (1393)، «ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 5، ش 2، ص 482-461.
11.  نوبهار، رحیم (1390)، «اصل کاربرد کمینۀ حقوق کیفری»، آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دورۀ جدید، ش 1، ص 114-91.
12. نیازپور، امیرحسین (1388)، «جرم‌انگاری در قلمرو حقوق کار ایران؛ جلوه‌ای از راهبرد حمایتی پیش روی سیاست جنایی»، در تازه‌های علوم جنایی، علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، ص 789-752.
13. هوساک، داگلاس (1393)، «حقوق کیفری به‌مثابۀ آخرین راه‌حل»، ترجمۀ مهرانگیز روستایی، در اصل حداقل بودن حقوق جزا، گردآوری غلامی و همکاران، تهران: میزان، ص 138-93.
 
2. انگلیسی
A) Books
14. Baker, Deniss j (2011), The right not to be criminalized: Demarcating criminal law’s authority, Ashgate, England.
15. Schonsheck, Janathan,1994), On Criminalization; An Essay in the Philosophy of Criminal Law, Dordrecht: Kluwer Academic.
16. R. A. Duff, Lindsay L. Farmer, S. E. Marshall and Victor V. Tadros (2010), The boundaries of criminal law, London, Oxford University Press.
 
B) Articles
17. Dubber, Markus Dirk ( 2004), “A Political Theory of Criminal Law: Autonomy and the Legitimacy of State Punishment”, SSRN Electronic Journal, Available at: http://ssrn.com/abstract=529522.
18. Gerry Rodgers;(2009), Lee Swepston; Eddy Lee and Jasmien van Daele, "The International Labour Organization and the quest for social justice" , International Labour Organization.
19. Jareborg, Nils (2005), “Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)” ,Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 2, Issue 2.