دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد دیپلماسی و حقوق سازمان‌های بین‌المللی، دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

حقوق بین‌الملل بشردوستانه شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که به قاعده‌مندسازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه می‌پردازد. بخش چشمگیری از قواعد حقوق بشردوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روش‌های جنگی تشکیل می‌دهند. وفق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حق دولت‌ها در انتخاب و به‌کارگیری ابزارها و روش‌های جنگی، نامحدود نیست. در سال‌های اخیر، ابزارها و روش‌های جنگی نوینی ظهور یافته‌اند که ویژگی‌های ذاتی یا روش به‌کارگیری‌ آنها در جبهه‌های نبرد، نگرانی‌های بشردوستانه‌ای را موجب شده و قابلیت اِعمال، و نه اعتبار حقوق بین‌الملل بشردوستانه را آزمون کرده‌اند. تولید و کاربرد این‌گونه سلاح‌ها، همچون تسلیحات کاملاً خودکار، هنوز به موجب هیچ معاهده‌ای، قانونمند نشده است. با فقدان قاعده‌ای خاص در خصوص تسلیحات نوین، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر این قبیل تسلیحات اِعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Fundamental Principles of International Humanitarian Law on Fully Autonomous Weapons as New Mean of War

نویسندگان [English]

  • Hossein Sharifi Tarazkouhi 1
  • MohammadHossein Sayyadnejad 2

1 Assistant Prof, university of Imam Hossein, Tehran, Iran

2 MSc in diplomacy and the law of international organizations, the school of international relations

چکیده [English]

International humanitarian law is a branch of public international law trying to diminish the affliction and pain of mankind through regulation of behavior of parties to the armed conflicts. A considerable part of IHL rules devoted to the limitation of means and methods of warfare. According to the IHL, the right of the parties to an armed conflictto use means and methods of warfare is not unlimited. States are bind to comply with cardinal principles of IHL such as the principles of: distinction, prohibition of superfluous and unnecessary suffering,proportionality, necessity, and prohibition of wide, severe and long-term damage to the natural environment. The law of disarmament and arms control is another branch of international law which aims at reducing of conflicts, maintaining international peace and security, and extenuating pain of humanity in armed conflicts. In this regard, it regulates production, proliferation, storage, acquisition and use of some specific means and methods of warfare. There are inhuman means and methods of warfare which have been banned or limited by multilateral disarmament and arms control treaties.Technological Advancement has lead to the emergence of new inhuman means and methods of warfare.Fully autonomous weapons are an example of new inhuman weapons. In lack of disarmament and arms control treaties, cardinal principles of IHL are applied on such means and methods of warfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental Principles
  • International Humanitarian law
  • disarmament and arms control
  • new means and methods of warfare
  • fully autonomous weapons
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. ایوانز، گراهام؛ نونام، جفری (1381)، فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمۀ حسین شریفی طرازکوهی و حمیرا مشیرزاده، تهران: میزان
2. بی‌نام (1381)، آشنایی با حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، تهران: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران.
3. دوسترهوف، ایزابل و دیگران (1395)، رسانه، جنگ و حقوق بین‌الملل، ترجمۀ علی گرشاسبی و دیگران، زیر نظر و با مقدمه و دیباچۀ حسین شریفی طرازکوهی و پوریا عسگری، تهران: میزان.
4. ساعد، نادر (1387)، حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور، تهران: خرسندی.
5. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1391)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
6. غریب‌آبادی، کاظم (1381)، آشنایی با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات، تهران: معاونت همکاری‌های دفاعی و امور بین‌الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
7. کمیتۀ حقوق بین‌الملل بشردوستانه (1390)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ترجمۀ هاجر سیاه رستمی، تهران: امیرکبیر
8. کنعانی، محمد طاهر (1385)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، تهران: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران.
9. ممتاز، جمشید؛ شایگان، فریده (1393)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش‌های مخاصمات مسلحانۀ عصر حاضر، تهران: شهر دانش.
10. هنکرتز، ژان ماری؛ دوسوالدبک، لوئیس (1391)، حقوق بین‌الملل بشردوستانۀ عرفی، ترجمۀ دفتر امور بین‌الملل قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، تهران، مجد.
 
ب) مقالات
11. اسلامی، رضا؛ انصاری، نرگس (1396)، «به‌کارگیری روبات‌های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 56.
12. بشیری، قاسم (1384)، «کنترل تسلیحات و خلع سلاح از منظر حقوق بین‌الملل»، ماهنامۀ دادرسی، سال نهم، ش 49.
13. سلامی، حسین؛ نواده توپچی، حسین (1387)، «فناوری‌های نوین در جنگ‌های آینده»، ماهنامه نگرش راهبردی، ش 89 و 90.
14. عسگرخانی، ابو محمد (1377)، «سیری در نظریه‌های بازدارندگی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات»، مجلۀ سیاست دفاعی، ش 25.
15. رضایی، صالح (1387)، «رابطۀ ضرورت‌های نظامی و اصول بشردوستانه در حقوق مخاصمات مسلحانه؛ توازن یا تحدید»، نگین ایران (فصلنامۀ تخصصی مطالعات دفاع مقدس)، ش 25.
 
2. انگلیسی
A) Books
16. Nasu, Hitoshi & Robert Mclaughlin (2014), New Thechnologies and the Law of Armed Conflict, the Netherlands, Asser Press (ebook).
 
B) Articles
17. Brown, Alan S. ,( 2011), “Risks of Robotic Warfare”,
Available online: www.asme.org, (08 March 2015).
18. Krishnan,Armin (2013), “Robots, Soldiersand Cyborgs: The Future of Warfare”, available online:
<http://footnote1.com/robots.soldiers.cyborgs.the.future.of.warfare/>,(8March 2015)
19. Lawand,Kathleen (2006), “Reviewing the Legality of New Weapons, Means and Methods of Warfare”, International Review of the Red Cross, Vol. 88, No. 864.
20. Lucard, Malcolm (2014), “Programmed For War Imagining the Future of Armed Conflict”, Red CrossandRed Crescent Magazine, Issue 1.
21. Mathews, Robert J. and Timothy L. H. McCormak (1999), “The Influence of Humanitarian Principles In The Negotiation of Arms Control Treaties”, International Review of The Red Cross, No. 834, available online:
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jpty.htm>,(1March 2015)
22. Sharkey, Noel. E. , (2012), “The Evitability of Autonomous Robot Warfare”, International Review of The Red Cross, Vol. 94, No. 886.
23. Tavernier, Paul (2013), “The Principle of Distinction And The Use of Weapons”, in: Pouria Askary and Jean.Marie Henckaerts, Proceeding of Conference On The Customary International Humanitarian Law, Tehran: Majd.
24. Treder, Mike, (26 March 2009), “Robotic War Appears Inevitable”, available online:
<http://ieet.org/index.php/IEET/more/treder20090327> , (3 February 2014)
25. ICRC, (12 May 2014), “Autonomous Weapons: What Role For Humans?”, available online:
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news.release/2014/05.12.au
tonomous.weapons.ihl.htm> , (14 October 2014)
26. ICRC, (24 June 2014), The Challenges Raised By Increasingly Autonomous Weapons, available online:
<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/2014/24.06.challenges autonomous.weapons.htm> , (24 June 2014)
 
C) Instruments and cases
27. Saint Petersburg Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 Grams Weight, (1868)
28. ICJ Advisory Opinionon the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,(8 July 1996).
29. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), (8 June 1977)
30. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, (Protocol II), (8 June 1977)
31. Rome Statute of the International Criminal Court, (17 July 1998)
 
D) International meetings
32. Autonomous Weapons: ICRC Addresses Meeting of Experts, (13 May 2014).
33. Views of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on autonomous weapon system, (11 April 2016).