دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پرداخت حق سنوات در زمان خاتمة قرارداد کار به‌عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به‌طوری‌که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به‌صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می‌شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژة حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ‌یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مستقل دارد و کارویژة آن نیز کمک به امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از آنان در صورت بیکاری است. اما با وجود سایر تدابیر حقوقی مثل منع اخراج ناموجه برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید به‌عنوان وسیله‌ای برای حمایت مالی و درآمدی کارگران در زمان بیکاری و بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق ویژه استفاده شود. صندوق مزبور می‌تواند به‌عنوان مکمل بیمة بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگی عمل کرده و برخی مشکلات مالی جویندگان کار و بازنشستگان را جبران کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of the Severance Pay in Work Relationships

نویسندگان [English]

  • Maqsud Ebadi Bashir 1
  • Mohammad Reza Mojtahedi 2

1 Instructor, Theology Faculty, Tehran Branch of Payame Nour University, Tehran, Iran

2 Professor, Law and Social Science Faculty, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The right to severance pay as one of the privileges of workers at the time of the termination of the employment contract since the year 1337 (SH) has entered to the Iranian legal system. Accordingly, at the end of the contract, the employer pays a lump sum to the worker. In this article, the legal nature and function of severance pay was examined by descriptive-analytic method and it recognized that the nature of this legal entity is not applicable to any existing legal entities and this institution is of a special and independent nature and its specific task is to help provide job security for workers and provide them with financial support in the event of unemployment. However, despite other legal measures such as the prohibition of unjustified dismissal to protect workers job security, severance pay is not enough to meet this purpose; it should be used as a means of financial support and income for unemployed workers and retirement through the creation of a special fund. This fund cans complete both the unemployment insurance and operates as second pillar of the pension system and compensates some of the financial problems of job seekers and retired people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severance Right
  • Termination Allowance
  • Termination of Labour Contract
  • Worker
  • Employer
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. آشتی، محسن (1355)، حقوق کار، چ اول، تهران: انتشارات مدرسة عالی بیمه.
2. استوارسنگری، کورش (1384)، حقوق تأمین اجتماعی، چ اول، تهران: میزان.
3. الهیان، محمدجواد (1392)، مجموعه حقوق کار، حق السعی، مزد و مزایا، ج 3، چ اول، تهران: انتشارات مؤسسة کار و تأمین اجتماعی.
4. رفیعی، احمد (1392)، حقوق کار، ج 1، چ اول، تهران: نگاه بینه.
5. رنجبری، ابوالفضل (1389)، حقوق کار، چ دهم، تهران: مجد.
6. عراقی، سید عزت‌الله؛ رنجبران، امیرحسین (1391)، تحول حقوق بین‌المللی کار، چ اول، تهران: مؤسسة کار و تأمین اجتماعی.
7. عراقی، سید عزت‌الله (1389)، حقوق کار، ج 1، چ یازدهم، تهران: سمت.
8. مجتهدی، محمدرضا (1388)، حقوق تأمین اجتماعی، چ اول، تبریز: آیدین.
9. مهر، فرهنگ (1345)، حقوق کار و بیمه‌های اجتماعی، تهران: مؤسسة عالی حسابداری.
10. نعیمی، عمران؛ پرتو، حمیدرضا (1393)، حقوق تأمین اجتماعی باتأکید بر حوزة بیمه‌ای، چ اول، تهران: سمت.
 
ب) مقالات
11. مطلبی، سید محمدموسی؛ عسکری، لیلی (1392). «انعطاف‌پذیری بازار کار»، ماهنامة اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، ش 162.
2. انگلیسی
A) Books
12. Bercusson, Brian (2009), European labour law, Cambridge University Press.
13, Berkowitz, Philip M., Anders Etgen Reitz, and Thomas Müller-Bonanni. (2006), International labor and employment law, American Bar Association.
14, Bowers, John (1990), Employment Law, Blackstone, the University of California.
15. Bronstein, Arturo (2009). International and comparative labour law: current challenges, Palgrave Macmillan.
16. Collins, Hugh & Keith D. Ewing (2012), Labour law, Cambridge, Cambridge University Press.
17- Folk, Hugh & Paul Hartman (1969), Pensions and Severance Pay for Displaced Defense Workers, U.S. Arms Control and Disarmament Agency.
18- Holzmann, Robert & Milan Vodopivec (2012), Reforming severance pay: an international perspective, World Bank Publications.
19. Rothlstein, M., Liebman, L., & Yuracko, K. (2015), Employment Law: Cases and Materials (University Casebook Series), Foundation Press.
20. Narmanlioglu, Unal (1973), Turk Hukukunda Kanundan Dogan Kıdem Tazminatı, Istanbul, Fakulteler Matbaası.
 
B) Articles
21. Anadolu, Kerim (2003),”Kidem Tazminati Kosullari Ve Iscinin Kideminin Hesaplanmasi”, Selcuk Universitesi Sosyal Bililimer Enstitusu Dergisi, Vol.10.
22. Basterzi, Suleman (1996), “Kıdem tazminatı – işsizlik sigortası ilişkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol.54, No.3.
23. Bothfeld, Silke & Nadine, Zeibig (2006), “Reform of Severance Pay Law”, Peer Review, pp.49-56.availabll at http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/AT06/Germany%20AT%2006.pdf
24. Earthman, J. Benjamin (2002),”Illusory protection: The treatment of severance packages in business bankruptcies”, Journal of Labor and Employment Law, Vol.5, No.1.
25. Hofer, Helmut (2007), “The Severance Pay Reform in Austria (" Abfertigung neu")”, CESifo DICE Report, Vol.5, No.4.
26. Koman Rinhard, Ulrich Schuh (2005). “The Austrian Severance Pay Reform: Toward a Funded Pension Pillar”0, Emprica, Vol.32, No.3.
27. Limoncioglu, S.Alp, (2010), “Karsilastirmali Hukukta Kidem Tazminati Uygulamasi”, Asomedya, ocak,subat.
28. Malo Miguel A., (2001), “European labour law and severance pay“, European Journal of Law and Economics, Vol.12, No.1.
29. Mesher, john (1978). “Unemployment Benefits and Severance Pay”, The Journal of Welfare Law, Vol.1, No.2.
30. Pissardes, Christopher A., (2001), “Employment protection”, Labour Economics, Elsevier, Vol. 8, No.2.
31. Rico, Leonard. (1986), “Legislating Against Unfair Dismissal: Implications from British Experience”, Industrial Relations Law Journal, Vol.8, No. 2.
32. Rycroft, Alan (2001), “Severance Pay: The Emerging Legal Issues”, Industrial law journal, Vol.22.