دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مطابق رویکردی فاعلیت‌محور نسبت به حق‌های بشری، حق بر تابعیت، با امکان‌پذیر ساختن زندگی سیاسی در چارچوب مرزهای یک دولت خاص و تضمین حدی از مشارکت برابر در تصمیمات سیاسی، پایه‌گذار خودمختاری اشخاص در زندگی عمومی می‌گردد و این همان امری است که در محوریت «گفتمان حقوق شهروندی» حضور دارد، پس از فهم گفتمان حقوق شهروندی از این منظر خاص، زمینه مساعد است تا برای قوام آن در فضای رسانه‌ای کنونی به سواد رسانه‌ای متوسل شد. به‌عبارت دیگر، مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش بنیادین است که در جهان رسانه‌ای کنونی، که در آن رسانه‌ها نقش واسطه را دارند، چگونه می‌توان با تجهیز شهروند به‌حدی از استقلال و عدم انفعال، به نقش او در تنظیم قواعد حاکم بر زندگی جمعی قوام بخشید؟ در همین زمینه، سواد رسانه‌ای همان امکانی است که می‌توان به مدد دستاوردهای آن (از قرار فهم رسانه، تحلیل و ارزیابی انتقادی پیام‌های رسانه‌ای، اینکه چطور رسانه‌ها می‌توانند واکنش‌هایی را در تمام سطوح جامعه برانگیزانند و...) به گفتمان حقوق شهروندی در فضای رسانه‌ای کنونی، که با حضور مداوم تکنولوژی و رسانه‌ها در تمامی جنبه‌های زندگی انسانی توأمان است، قوام بخشید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of media literacy in ensuring citizenship rights discourse

نویسندگان [English]

  • Zeinalabedin Yazdanpanah 1
  • Mahnaz Bayat Komitaky 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Prof., Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

The role of media literacy in ensuring citizenship rights discourse According to a human-centered approach to human rights, with the right to citizenship as a human right, in the sense of political life of a person within the framework of certain state boundaries and guaranteeing a form of equal participation in political decisions, the autonomy of individuals in public life is ensured, and this is the same Based on the "citizenship rights discourse". Understanding the citizenship rights discourse from this particular perspective is favorable to be resorted to media literacy for consistency of this discourse in the current media space. In fact, the present article seeks to answer the fundamental question of how, in the present-day media world, the citizen is equipped to a degree of independence and activity so that on the basis of citizenship rights discourse the role of citizens in regulating the rules governing collective life is reinforced. in the same way, media literacy is the same possible that, due to its achievements (including from media conception, analysis and critical assessment of media messages, how the media can trigger reactions at all levels of society, etc.) the discourse on citizenship rights in The current media atmosphere with the constant presence of technology and the media in all aspects of human life has been consolidated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • media education
  • citizenship
  • political participation
  • Citizenship rights
1. فارسی
1. کاستلز، مانوئل (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ظهور جامعۀ شبکه‌ای ترجمۀ احمد علیقلیان و افشین خاک‌باز، تهران: رخ نو، ج 1، چ اول.
 
2. انگلیسی
A) Books
2. Bellamy, Richard (2008), Citizenship (a very short introduction), Oxford: Oxford University Press.
3. Bellamy, Richard (2014), The theories and practices of citizenship, in Bellamy, Richard and Kennedy-Macfoy, Madeleine (eds), citizenship (Critical Concepts in Political Science), Routledge, Vol. I.
4. Frau-Meigs, D. Velez, I. & Flores Michel, J. (eds), (2017), Public Policies in Media and Information Literacy in Europe, Cross-Country Comparisons, Routledge.
5. McLuhan, M. (1964), Understanding media. The extensions of man, (2nded). Hammondsworth: penquin.
6. Potter, J. (2011), media literacy, (5th edition), university of California, Santa Barbara.
7. Media and information literacy, policy and strategy guidelines, (2013), the United Nations educational, scienti­fic and cultural organization, 7, place de FONTENOY, 75352 Paris 07 SP, France Communication and Information Sector. Retrieved from http:// www.unesco.org.
8. Carlsson, U. Tayie, S. Jauinot-Delaunay, g. & Tornero j. M. P. (2008), Empowerment though media education, in u. Carlsson, s. Tayie, g. Jauinot-Delaunay & j. M. P. Tornero (eds.) Empowerment though media education—an intercultural dialogue, Sweden: Goteborg University, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media.
9. Griffin, James, (2008), On Human Rights, Oxford: Oxford University Press.پ
 
B) Articles
10. Bachmair, B. & Bazalgette, C.(2007), “The European Charter for Media Literacy: meaning and potential”, Research in Comparative and International Education, Vol. 2, No.1, pp. 80-87.
11. Baker, F. (2004), “Celebrating National Literacy Month: Media Literacy”, School Library Media Activities monthly, Vol. 21, No. 1, pp. 50-51.
12. Caetano, J. C. R. (2013), “Citizenship and Civil Society”, Migration and Integration in European Discourse, Law and Policies, Retrieved from http:// https://koppa.jyu.fi/en/courses/152686/course-literature/Citizenship%20and% 20Civil%20Society.doc/view. (last visited: 2017-09-13).
13. Dzatkova, V. (2016),”The Role of Civil Society in Public Governance”, RAP, (2), pp. 373-383.
14. Fedorov, A. "on media education, media education around the world: brief history", Moscow: ICOS UNESCO IFAP (RUSSIA), 156 p. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2625076. (last visited: 2017-09-13).
15. Griffin, James, (2001) A, “Discrepancies between The Best philosophical Account of Human rights And the International Law of Human Rights”, In Proceedings Of The Aristotelian Society, Vol. CI (1).
16. Griffin, James, (2001) B, “first steps in an account of human rights”, European Journal of Philosophy, Vol. 9, Issue 3.
17. Gordon, W. (1994), “Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground”, Democratization, Vol. 1, pp. 375-390.
18. JOLLS, T. & Wilson C. (2014), “The Core Concepts: Fundamental to Media Literacy Yesterday, Today and Tomorrow”, Journal of Media Literacy Education, Vol. 6, No.2, pp. 68 – 78.
19. Kubey, R. (2004), “Media Literacy and the Teaching of Civics and Social Studies at the Dawn of the 21st Century”, American Behavioral Scientist 48(1), pp.69–77.
20.Livingstone, S. (2004), “Media literacy and the challenge of new information and communication technologies”, communication review 7, No. 1, pp.  3-14.
21. O'Neill, B. (2010), "Media Literacy and Communication Rights: Ethical Individualism in the New Media Environment", International Communication Gazette 72(4-5): pp. 323-338.
22. Tornero, j. M. P, (2008), "Media literacy—new conceptualization, new approach". In u. Carlsson, s. Tayie, g. Jauinot-Delaunay & j. M. P. Tornero (eds.) Empowerment though media education—an intercultural dialogue, Sweden: Goteborg University, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media.
 
C) Documents
22. Audiovisual Media Services Directive, Directive 2010/13/EU of The European Parliament And Of The Council, on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services, Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013. (Last visited: 2017-09-13).
23. Call for Proposals: Pilot Project-Media Literacy for All, European commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, 30 August 2016. Retrieved from http:// https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-literacy-all. (Last visited: 2017-09-13).
24. European Parliament Resolution on Media Literacy in a Digital World, (2008), retrieved from http:// www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN. (Last visited: 2017-09-13).
25. Fez Declaration on Media and Information Literacy, 2011. Retrieved from http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf. (Last visited: 2017-09-13).
26. Recommendations of The International Meeting on Film and Television Teaching, Appendix V, Held at Leangkollen, Oslo, Norway, 7-13 October 1962.
27. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000595/059573eo.pdf. (Last visited: 2017-09-13).
28. The Grunewald Declaration, Retrieved from http:// http://www.unesco.org/ education/pdf/MEDIA_E.PDF.(Last visited: 2017-09-13).