دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

تغییر اقلیم به‌عنوان یکی از بحران‌های زیست‌محیطی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی بشر در سراسر کرۀ زمین را دستخوش تهدید و آسیب کرده است. ابراز نگرانی فزاینده در خصوص پیامدها و مخاطرات ناشی از چنین بحران‌هایی، سبب شده است تا در حقوق بین‌الملل محیط زیست بر لزوم اقدام هماهنگ، مشارکت و هم‏فکری کلیۀ بازیگران بین‌المللی جهت چیرگی بر چنین مشکلاتی تأکید شود. مفاهیم و دکترین‌های نوپای حقوقی هر یک به‌نوبۀ خود کوشیده‌اند تا در راه صیانت جهانی از محیط زیست نقش‌آفرینی کنند. در این نوشتار، به یاری رویکردی نوین به اصول اساسی حقوق بین‌الملل محیط زیست و نحوۀ تعامل میان آنها در لوای مفهوم «نگرانی‌های مشترک بشری»؛ تکالیف جامعۀ بین‌المللی در قبال تعهدات ارگاامنس و هم‏چنین نقش و تعهدات دولت‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی جهت رویارویی با نگرانی‌های مشترک زیست‌محیطی از نظر خواهد گذشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Climate Change Concern and inevitable international cooperation

نویسنده [English]

  • Shima Arab Asadi

Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Climate change as a common environmental challenge has threatended human life across the globe. Increasing concern about the consequences of such crises in international environmental law has led to coordinated and cooperative actions between all international legal actors in order to overcome such problems. The newest legal concepts and doctrins, have been trying to play a role in protecting global environment. This article will firstly address the interaction between the basic principles of international environmental law through the concept of “common concerns of humanity”. Then, it goes through the international community duties regarding obligations Erga Omnes. Also the international legal actor‘s obligations to confront with common environmental concerns would be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Concerns of Humankind
  • Global Environment
  • obligations Erga Omnes
  • International Community
  • international cooperation
1. فارسی
الف) کتاب
1. پورهاشمی، عباس و ارغند، بهاره (1392)، حقوق بین الملل محیط زیست، تهران، نشر دادگستر.
 
ب) مقاله
2. براون ویس، ادیت، ترجمه: ساعد، نادر، «حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های آینده، در پرتو رأی مشورتی 1996 دیوان بین‏المللی دادگستری»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 59، پاییز 1380، 847- 868.
3. جمالی، حمیدرضا (1388)، «نقد نظریه تاریخی حاکمیت در پرتو مفهوم میراث مشترک بشر»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 3، 101-128.
4. جمالی، حمیدرضا (1389)، «محیط زیست بین المللی و میراث مشترک بشریت»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره چهارم، 119-149.
5. رنجبریان، امیرحسین، ارغنده‏پور، نفیسه (1391)، «پدیده دولت‏های در حال غرق: چاره‏اندیشی از نظرگاه حقوق بین‏الملل»، مجله حقوقی بین‏المللی، سال 29، شماره 46، 83-124.
6. موسوی، سید فضل الله؛ حسینی، سید حسین؛ موسوی فر، سید حسین (1394)، «اصول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 17، شماره 48، 9-25.
 
2. انگلیسی
A) Books
7. Birnie, Patricia and Boyle, Alan (2009), International Law and the Environment, Oxford University Press.
8. Hohmann, Harald (1994), Precautionary Legal Duties and Principles of Modern International Environmental Law, Graham &Trotman/Martinus Nijhoff.
 
B) Articles
9. Brown Weiss, Edith (2002), “Invoking State Responsibility in the Twenty-First Century”, Am. J. Int’l L (96), 798-816.
10. Brunnee, Jutta (2012), “The Global Climate Regime: Wither Common Concern?” in: Holger P. Hestermeyer et.al (eds.) Coexistence, Cooperation and Solidarity , Liber Ami corum for  Rüdiger Wolfrum, Volume I, Martinus Nijhoff, 721-736.
11. Cottier, Thomas; Aerni, Philipp; Karapinar, Baris; Matteotti, Sofya; de Sépibus, Joëlle and Shingal, Anirudh (2014), “The Principle of Common Concern and Climate Change”, NCCR Trade Working Paper No 2014/18, 1-25.
12. Ellis, Jaye (2012), “Extraterritorial Exercise of Jurisdiction for Environmental Protection: Addressing Fairness Concerns”, Leiden Journal of International Law 25, 397-414.
13. French, Duncan (2001), “A Reappraisal of Sovereignty in the Light of Global Environmental Concerns”, Legal Studies 21, 376-399.
14. Hardin, Garrett (1968), “the Tragedy of the Commons”, Science 162, 1243-1248.
15. Horn, Laura (2007), “Globalization, Sustainable Development and the Common Concern of Humankind”, Macquarie Law Journal, Vol 7, 53-80.
16. Hey, Ellen (2009), “Common Interests and the (Re)constitution of Public Space”, Environmental Policy and Law 39/3, 152-159.
17. Kiss, Alexandre (2003), “Economic Globalization and the Common Concern of Humanity” in Alexandre Kiss, Dinah Shelton, and Kanami Ishibashi (eds), Economic Globalization and Compliance with International Environmental Agreements, Kluwer Law International, 3-11.
18. Malhotra, Ajai (1998), “A Commentary on the Status of Future generations as a Subject of International Law” in E Agius et al, Future Generations and International Law, Routledge, 39-44.
19. Meinhard, Doelle (2015),” The Paris Agreement: Historic Breakthrough or High Stakes Experiment”, available at: http://ssrn.com/abstract=2708148
20. Nadakavukaren, Krista and Cottier, Thomas (2012), “Responsibility to Protect (R2P) and the Emerging Principle of Common Concern”, NCCR Working Paper, 1-18.
21. Rest, Alfred (1999), “Enhanced Implementation of the Biological Diversity Convention by Judicial Control”, Environmental Policy and Law 29(1), 32-42.
22. Rosenbloom, Jonathan (2014), “Local Governments and Global Commons”, Brigham Young University Law Review (Issue 6), 1489-1542.
23. Sands, Philippe (1994), “International Law in the Field of Sustainable Development”, the British Yearbook of International Law 65, 303, 341.
24. Shelton, Dinah (2009), “Common Concern of Humanity”, Iustum Aequum Salutare, V.1, 33-40.
25. Stec, Stephen (2010), “Humanitarian Limits to Sovereignty: Common Concern and Common Heritage Approaches to Natural Resources and Environment”, International Community Law Review 12, 361-389.
26. Timoshenko, Alexandre (1991), “International Legal and Institutional Framework for Global Climate Change” in Toru Iwama (ed), Policies and Laws on Global Warming: International and Comparative Analysis, 24-39.
27. Trindade, Antônio Augusto Cançado and Attard, David Joseph (1990), “Report of the Proceedings of the Meeting” in D J Attard (ed), The Meeting of theGroup of Legal Experts to Examine the Concept of the Common Concern of Mankind in Relation to GlobalEnvironmental Issues, 19-47.
28. Villalpando, Santiago (2010), “the legal dimension of the international community: how community interests are protected in international law”, The European Journal of International Law, Vol.21, no. 2, 387–419.
 
C) Documents and Cases
29. International Court of Justice, Barcelona Traction, light and power company, (Belgium v. Spain), second phase, Judgment, ICJ reports (1970).
30. International Court of Justice, Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgment, ICJ Rep. 7 (1997).
31. International Court of Justice, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory opinion, ICJ Rep. 66 (1996).
32. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, UN GAOR, 56th Sess., UN Doc. A/56/10 (2001).
33. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, Draft InternationalCovenant on Environment and Development (2004).
34. Paris Agreement, twenty-first session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, C.N.63.2016.TREATIES-XXVII.7.d, (12 December 2015).
35. Permanent Court of International Justice, S.S. Lotus (Fr. v. Turk), (ser. A) No. 10 (Sept. 7 1927).
36. Report of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm declaration), UN Doc E/73/II.A/14 (1972), 11 ILM 1416, 1419 (1972).
37. UN Doc A/Res/43/53 (1988).
38. United Nations Convention on Biological Diversity, in 31 I.L.M. 818, 822, (5 June 1992). 
39. United Nations Framework Convention on Climate Change, 31 I.L.M. 849, 851 (9 May 1992).