دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

چکیده

اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل‏گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم‌های ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه به‌منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت‌هایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک‌سو و لزوم به‌هم‌پیوستگی و رابطۀ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه‌های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می‌نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافتۀ تحقیق که به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحلة قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به‌منظور عدم اجرای سلیقه‌ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ‌سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی‌سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به‌عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Requirements of the Resistive Economy in the "Legislative Phase" with the emphasis on Principle 44 of the Constitution

نویسندگان [English]

  • kiamrs jahangir 1
  • Vali Rostami 2
  • Bahaddin Tari 3

1 Assistant Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Ph.D. Student in Public Law, ,University of Twhran Aras International Campus

چکیده [English]

The resistive economy has been noticed as a fundamental strategy to change the economy movement of the country by the Supreme Leader of the Revolution. Imposing unlawful unilateral sanctions in order to put pressure on the Islamic Revolution which has imposed restrictions on the country's economic development, on the one hand, and the necessity to integrate and relationship between the general policies of the resistive economy and the specialized areas of public law in order to achieve social and economic growth and justice, welfare and dynamism based on production and employment on the other hand, clarify the necessity of investigating the legal requirements of the resistive economy. The research question is that what are the legal requirements of the legislative phase of resistive economy? In answer to this question, the research findings, which have been done in a descriptive-analytical manner, indicate that the legal requirements of the resistive economy in the legislative phase are the adoption of effective, transparent, coherent and revised laws that make the necessary efficiency in order to enable the creation of public relations between the authorities and the public as a key solution for the implementation of a resistive economy and legal requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal Requirements
  • Resistive Economy
  • General Policies
  • Legislation
  • Constitution
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. ابدالی محمدی، اکبر (1396)، اقتصاد مقاومتی (تفسیر جهاد کبیر)، قم: جهاد دانشگاهی قم.
2. احمد بن جعفر واضح عباسی ( 1991) تاریخ یعقوبی، ج1، بیروت: دارالمعرفه.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
4. جوان، موسی (1364)، مبانی حقوق، تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
5. جعفر قلی‌خانی، ابوالفضل (1394)، قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در ترازوی حکمرانی خوب، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
6. دوپاکیه، کلود (1332)، مقدمة تئوری کلی و فلسفة حقوق، ترجمة علی‌محمد طباطبایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7. رحیمی بروجردی، علیرضا (1385)، خصوصی‌سازی، تهران، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8. سادات مؤمنی، حانیه (1395)، تجربة اقتصاد مقاومتی در کشورهای پیشرفته، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
9. کاتوزیان، ناصر (1377)، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
10. طباطبایی، محمدحسین (1382)، تفسیر المیزان، ج14، قم: انتشارات حوزة علمیة قم.
11. عبدالملکی، حجت‌الله (1393)، مدیریت و اقتصاد مقاومتی، تهران: بهاران.
12. عمید، حسن (1387)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: کتاب آراد.
13. لوی برول، هانری ( 1364)، جامعه‌شناسی حقوق، تهران: سمت.
14. قاضی، ابوالفضل (1383)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان.
15. مصباح یزدی، محمدتقی (1391)، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
16. مطهری، مرتضی (1363)، نقدی بر مارکسیسم، تهران: صدرا.
17. موسی‌زاده، ابراهیم (1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
ب) مقالات
18. انصاری، مجید (1385)، «جایگاه سیاست‌های... قانونگذاری ایران»، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
19. تراب‌زاده جهرمی، محمد صادق (1392 )، « بررسی ابعاد و مؤلفه­های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در اندیشة حضرت آیت‌الله خامنه‌ای»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، ش 32، قم: دانشگاه معارف اسلامی.
20. حبیب‌زاده، محمدجعفر (1390)، «ظرفیت‌ها و...جناحی ایران در ایجاد امنیت قضایی»، تهران: مقالات امنیت قضایی، پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
21. خلیلی، محسن (1388)، « نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: یک بررسی انتقادی»، نشریة حقوق اساسی، سال دوم ، ش 2.
22. دیوید لیون (1384)، «جامعة نظارتی: مسیرهای جدید در تئوری»، ترجمة لیدا کاووسی، فصلنامة مطالعاتی و تحقیقاتی و مسائل ارتباط‌جمعی (رسانه)، سال شانزدهم.
23. زارعی، محمدحسین (1383)، « نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، فصلنامه راهبرد، ش34.
24. فرزندی اردکانی، عباسعلی، میثم یوسفی، مجید عنان پور خیرآبادی (1394)، « اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران: چالش‌ها و راهبردها، مجله پژوهش­های معاصر انقلاب اسلامی»، دورة اول، ش 1 .
25. قاسمی، آرین ( 1389)، «قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی»، تهران: مجموعه مقالات همایش نقش اقتصاد مقاومتی در مقابله با تحریم‌ها، بی‌تا.
26. مدنی، سید جلال‌الدین (1384)،«تحولات قانون...در ایران معاصر»، ماهنامة اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال چهارم، ش 11.
 
ج) پایان‌نامه‌ها
27. روشن‌نیا، احسان (1393)، «مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی و تأکید بر تولید داخلی»، قم: پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة الهیات، دانشگاه قم.
 
د) قوانین، روزنامه و سایت‌ها
28. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 و بازنگری مصوب 1368.
29. قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، با اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌هایاجرایی.
30. روزنامة همشهری، 4 دی‌‌ماه 1390،کد مطلب: 154937.
31. سایت مرکز تحلیلی اقتصاد مقاومتی.
32. سایت صندوق توسعة ملی جمهوری اسلامی ایران.
33. وبگاه مقام معظم رهبری.
 
2. انگلیسی
34. Alasdair Roberts, and Also Atlanta Access to government information: An overview of issues, May 1999 the Carter Centre  , inhttp://www.Transparency.org/working papers/Roberts/Roberts 0.html: 1998. 36J.M.Balkin: "How Mass Media Simulation political transparency"- 30http://www.yale.edu/law web/Jbalkin/artic les/Media01.html.
35. Malthus, T.R., An Essay on the Principle of Population, Baltimore: Penguin Books (1970). "On liberty, The right to 38- public discourse, the role of transparency, 1999, in inpubliklife ,S, Stiglitz,1999, Oxford, UK. amnesty lecture.
36. The fight against corruption, A world bank management unit,on transparency and governance perspective Workshop Baran Zan, Central America country, Stockholm, Sweden: 25-28 May 1999.
"Civil society:40-Participation and transparency in central America", United nation development programme Bureau for Latin American and the Caribbean, Presented 1999. transparency and governance, Stockholm, Sweden: 25-28 May.
37. MargaretWeirNancyPindusHoward WialHaroldWolman, (2012),  Economic shocks and Regional Econmic Resilling prepared for Brookings George Washington, "urban and regional policy and its effects": Building Resilient regions, Washington DC.