نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 پژوهشگر دورۀ دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اصفهان، ایران

چکیده

فضای ماورای جو از آخرین نقطۀ محدودۀ هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می‌شود و شامل ماه و دیگر اجرام سماوی است. حقوق فضای ماورای جو، عبارت است از مقررات حاکم بر اکتشاف و بهره‌برداری از فضای ماورای جو. یکی از فعالیت‌های مدنظر بشر از آغاز دسترسی به فضا تاکنون، بحث فعالیت‌های تجاری و به‌تبع آن حمایت از حقوق مالکیت معنوی مرتبط با این فعالیت‌ها در این منطقه بوده است. کپی‌رایت‌ها و حقوق بر اختراعات در فعالیت‌های فضایی، تأثیر مهمی در توسعۀ بیشتر تجاری‌سازی و بهره‌برداری تجاری فضایی دارند. مشخص است که فرایند توسعه و ایده‌های ابتکاری در بخش فضا به فراورده‌های بشری با هر قابلیت رو به رشد در بهره‌وری از فرصت‌های ویژه که توسط محیط فضایی ارائه می‌شود، تداوم می‌بخشد. ازاین‌رو، این بحث پیش می‌آید که حقوق بین‌الملل فضایی در ارتباط با مالکیت معنوی چه رویکردی داشته و آیا آن را پیش‌بینی کرده و بدان پرداخته است یا خیر؟ باید گفت حقوق بین‌الملل فضا همان‌طورکه به‌طور مستقیم به فعالیت‌های تجاری نپرداخته، در موضوع مالکیت معنوی فعالیت‌های تجاری نیز به‌طور مستقیم وارد نشده و تنها به‌صورت ضمنی بدان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Intellectual property rights ofThe Commercial activities in Outer Space

نویسندگان [English]

  • Leila Raisi 1
  • Mahmood Jalali 2
  • Morteza Sadeghi 3

1 Associate Prof., Department of International Law, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Associate Prof., Department of Law, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Ph.D. Researcher in International and Public Law, Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Outer space is a kind of space which begins with the last point of the upper airspace of territory of any country and consists of moon and other celestial bodies. The law of outer space is also consisted of laws on exploring and exploiting this space. One of the activities that the beginning of human access to space has to consider that, Discussion commercial exploitation and the consequent commercialization of intellectual property rights protection activities in the region. Copyright and patent rights in space activities an important role in the further development of space commercialization plays. It is clear that the process of human development and innovative ideas in products with any potential growing space in enjoyment of the special opportunities offered by the space environment, perpetuates.Therefore, this debate comes to intellectual property rights in connection with the International Space approach and whether or not it is anticipated and dealt with? It must be said that international law and the commercial exploitation of space as not paid directly to businessIn the debate of intellectual property, commercial activities not directly enter only implicitly dealt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • outer space
  • Commercial Activities
  • Intellectual Property Rights
  • International Law

1. فارسی

الف) کتاب‌ها

1. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1385)، حقوق معاهدات بین‌المللی، چ سوم، تهران: گنج دانش.

2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1388)، حقوق بین‌الملل عمومی، چ بیست‌وچهارم، تهران: گنج دانش.

3. کوشا، سهیلا (1394)، حقوق بین‌الملل فضایی، تهران: مجد.

4. گلرو، علی‌اکبر؛ محمودی، سید هادی؛ رضی‏پور، فریبا؛ زرنشان، شهرام (‌1389)، خصوصی سازی فعالیت‌های فضایی، تهران: پژوهشکدۀ هوافضا.

5. نژندی‌منش، هیبت‌الله؛ یعقوبی، اسماعیل (1390)، مجموعه اسناد حقوق بین الملل فضایی، تهران: خرسندی.

 

ب) مقالات

6. صادقی دهصحرایی، مرتضی؛ رئیسی، لیلا (1397)، «فعالیت‌های تجاری در فضای ماورای جو توسط بخش خصوصی از منظر حقوق فضا»، مجلۀ تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش 35، ص 153-137.

 

ج) پایان‌نامه‌ها

7. خسروی، مجید (1386)، مقایسۀ اصول حاکم بر هوا و فضا، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

8. روحانی، کارن (1385)، استفادۀ صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.

9. صغیرا، محسن (1377)، آزادی فضای ماورای جو و حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

2. انگلیسی

A) Books

10. Alain, Pompidou (2006), The Ethics of Space Policy, American Law Institute, Discussion Draft. «Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, And Judgments in Transnational Disputes». International Association for the Protection of Intellectual Property, Summary Report from the Executive Committee meeting In Lucerne, Switzerland press.

11. Bouvet, Isabelle (1999), Certain Aspect of Intellectual Property Rights in Outer Space, McGill University Publication.

12. Cheng,B (1980), The Moon Treaty:Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies within the Solar System other than the Earth, Oxford University Press.

13. J. L. Briery (1963), The law of Nations, Oxford, Oxford University Press.

14. Ohatchee, Maher (2004). Protection in Outer Space Activities, Switzerland press.

15. Luxemburg, Barbara (1984), Protection Intellectual Property in Space, University of Nebraska press.

16. Oxford Advanced Learner's Dictionaries (1998), Oxford press.

17. Rou, Theodore (2011). Patent Infringement in Outer Space In Light Of U.S.C, McGill University Publication

18. Tatsuzawa, Kunihiko (1998), The Regulation of Commercial Space Activities by Non-governmental Entities in Space Law, London, Oxford University Press.

19. Tonon, Ann (2010), Intellectual Property Issues for Outer Space Activities, Osgood Hall Law School press.

20. Torremans, Paul; Derclaye, Estelle (2005). Protection of Intellectual Property in Outer Space. Office or Thailand Judiciary.

21. Verschoor, Diederiks (1999), An Introduction to Space Law, second edition, Switzerland press.

 

B) Articles

22. Aten, Fishier (2008), “Symposium Transport Practitioners Panel”, Journal of Space Law, Vol.28, pp.424-442.

23. Grove, SH (2001), “Sovereignty and the Law of Outer Space in International Space Law”, Air and Space Law Journal, Vol, 32, pp.263-282.

24. Cheng, B (1983),”The legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and Definition of Peaceful Use , Journal of International Space Law, Vol,11, pp.231-243.

25. Miyamoto Tomoko (2011), Space Related Aspects of Intellectual Property, Harvard Journal of Law, Vol 29, pp.128-140.

 

C) Documents

26. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 1979.

27. Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, 1968.

28. Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972.

29. Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1975.

30. Treaty on Principle Governing the Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space,including the Moon and Other Celestial Bodies,1967.