دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می‌کند. ازاین‌رو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می‌شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله‌ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می‌‌کند. بررسی قوانین و رویة مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیة اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون‌های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیة اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی‌الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می‌کند، اما در زمینة شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی‌الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقالة حاضر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Jurisdiction of the ICJ on Indication of Provisional Measures: An Emphasis on Ukraine v. Russian Federation 2017

نویسندگان [English]

  • Seyed Bagher Mirabasi 1
  • Amir Famil Zavvar Jalali 2

1 Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Department of Public and International Law, University of Tehran, Tehran, Iran

2 P.h. D Student in International Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Lengthening the period between bringing a claim before the ICJ and making the final decision by this entity might cause prejudice to the rights and interests of the claimant. Therefore, pursuant to Article 41 of the ICJ statute, this entity is allowed to indicate, whenever necessary, provisional measures. Considering provisional measures is often being requested by either party at the early stages of proceedings, and based on the fact that the international courts only have jurisdiction on the basis of consent, the issue of indicating provisional measures when the jurisdiction has not yet been established is open to controversy. The circumstances under which the Court decides to indicate provisional measures are also important. In this regard, it is useful to examine the Court’s approach concerning indication of provisional measures in relation to the application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in Ukraine v. Russian Federation. The investigation of the law and practice of the Court implies that merely prima facie jurisdiction suffices for the indication of provisional measures, but concerning the conditions required, the Court would apply its own criteria and strictness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimea Peninsula
  • Prima Facie Jurisdiction
  • Provisional Measures
  • International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. شاملو، سوده (1393)، نسبیت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: شهر دانش.
2. صلح‌چی، محمدعلی؛ نژندی منش، هیبت‌اله (1387)، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، تهران: میزان.
3. کوشا، سهیلا؛ میرعباسی، سید باقر (1391)، رویة قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، ج 1، تهران: جاودانه.
4. میرزایی ینگجه، سعید (1370)، ایران و صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
5. میرعباسی، سید باقر؛ سادات میدانی، سید حسین (1387)، دادرسی‌های بین‌المللی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، ج 1و 2، تهران: جنگل، ج 1و 2.
 
ب) مقالات
6. دانش‌نیا، فرهاد؛ مارابی، مهری (1395)، «تقابل سازه انگارانه آمریکا و روسیه در اوکراین»، دوفصلنامة مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 9، ش 2.
7. زمانی، مسعود؛ نیکویی، مجید (1394)، «حق تعیین سرنوشت: بررسی جدایی کریمه از اوکراین از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی»، فصلنامة تحقیقات حقوقی، ش 73
8. سادات میدانی، حسین (1388)، دادرسی‌های بین‌المللی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، ادلة اثبات دعوی، ج 3، تهران: جنگل.
9. سیفی، سید جمال (1386)، «دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد»، مجموعه مقالات نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعة حقوق بین‌الملل، تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل.
10. کرم‌الهی، پروین (1395)، «قواعد حاکم بر دعاوی طاری دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجلة تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال دوم، ش 4.
11. کولایی، الهه؛ صداقت، محمد (1396)، «بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه»، دو فصلنامة مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 10، ش1.
12. ولی‌زاده، اکبر؛ شیرازی موگویی، سیمین؛ عزیزی، حمیدرضا (1394)، «تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده»، دوفصلنامة مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 8، ش 1.
 
ج) پایان‌نامه
13. صدیق، محسن (1386)، بررسی ابعاد حقوقی قرارهای موقت در اسناد و رویة دیوان بین‌المللی دادگستری، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة حقوق بین‌الملل، دانشگاه تهران
 
2. انگلیسی
A) Books
14. Andreas, Zimmermann,(2006), The Statute of International Court of Justice, A commentary, Oxford,
15. Brownlie, Ian, (1998), Principles of Public International Law, Oxford University Press,
16. Kazazi, Mojtaba and Shifman, Bette E., (1999), Evidence before International Tribunals – Introduction, International Law FORUM du droit International, Vol. 1.
17. Rosenne, S, (2002), “provisional measures and prima facie jurisdiction revisited”, in Liber Amicorum judge S. Oda, Vol 1, The Huge, Kluwer.
 
B) Articles
18. Rylatt, Jake. W, (2013), “Provisional Measures and the Authority of the International Court of Justice: Sovereignty vs. Efficiency”, Leeds Journal of Law & Criminology ,Vol. 1, No. 1.
19. Frowein, JOsbeh Abr, (2002), “Provisional Measures by the International Court of justice - The LaGrand Case”, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.
20. Rutland, Peter (2015), “An Unnecessary War: The Geopolitical Roots of theUkraine crisis, In Agnieszka Pikulicka and Richard Sakwa (eds.), Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives (Bristol. Uk: E-International Relations.
 
C) Other Resources
21. Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation) , Request for the indication of provisional measures, 2017
22. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Provisional Measures, Order of 8 April 1993
23. Armed Activities on the Territory of the Congo Case (Democratic Republic of Congo V. Ruanda), ICJ, 2002
24. Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. U.S.A), 2003
25. fararu.com/fa/news/184002/. (1397/09/10).
26. FisheriesJ urisdiction ( United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandv . Iceland) (Federal Republic of Germany v. Iceland), Interim Protection, Order of 17 August 1972
29. Nuclear Tests Case, (New Zealand v. France), Interim Measures of Protection, ICJ. Reports 1973
30. provisional measures,( 2018) Alleged Violations Of The 1955 Treaty Of Amity, Economic Relation, And Consular Rights, Iran v. US
31. Report on the human rights situation in Ukraine, 16 may to 15 August 2016
32. Report on the human rights situation in Ukraine, 16 may to 15 August 2016
33. Report on the human rights situation in Ukraine, 16 to 15 November 2016
34. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand), Request for the Indication of Provisional Measures, Order of 18 July 2011 [2011] ICJ Rep 537.
35. summaries of Judgments, Case Concerning Anglo-Iranian Oil CO,1951
36. Trial of Pakistani Prisoners of War,1973
37. Ukraine Crisis”, Available at: http://www.e-ir.info/wp-content/uploads/2015/03/
38. Ukraine-and-Russia-E-IR.pdf, (Accessed on: 2/9/2015)