دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

اهمیت مراعات حقوق کودکان در فرایندهای صلح‌سازی برای رسیدن به صلح پایدار این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل متحد به‌عنوان نماد و نهاد صلح‌سازی، به حقوق کودکان و نقش برجستة آن در تحقق صلح توجه داشته است؟ هدف این پژوهش، روشن ساختن چرایی لزوم توجه به حقوق کودکان در فرایند صلح‌سازی و میزان توجه کمیسیون تحکیم صلح به این موضوع است. مقاله، با بهره‌گیری از مطالعات پیشین و گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد، به ارائة ارتباط منطقی میان این دو متغیر پرداخته و برای ارزیابی عملکرد کمیسیون به تحلیل گزارش‌های آن پرداخته است. تحلیل داده‌ها مؤید توجه کمیسیون به برخی از حقوق کودکان است که البته این توجه به‌دلیل درنظر گرفتن نقض حقوق کودکان به‌عنوان یکی از علل درگیری نیست، بلکه ناشی از آثار گستردة مخاصمات بر آنهاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Protection of the Children's Rights within the Framework of the United Nations Peacebuilding Commission

نویسندگان [English]

  • Zohreh Shafiee 1
  • Pouria Askary 2

1 MA. in International Law,, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The importance of respecting children's rights in peace-building processes to achieve a sustainable peace raises the question of whether the UN Peacebuilding Commission, as the responsible organ for peace-building affairs of the UN, has taken into account children' rights and the key role of this issue in the realization of peace? The purpose of this study is to clarify the need to pay more attention to children's rights in peace-building processes. The article has dealt with the presentation of a reasonable relationship between these two variables by utilizing previous studies and several United Nations reports and has analyzed the reports to investigate the commission performance. The data analysis indicates the attention of commission to some of the children’s rights. Of course, this attention is not due to considering the violation of children's rights as one of the causes of conflict, but because of the widespread effects of the conflict on them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children's Rights
  • Sustainable Peace
  • Peace-Building
  • Peacebuilding Commission
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. جمعی از اندیشمندان؛ زیر نظر کمیتة علمی مجمع جهانی صلح (1390)، تروریسم؛ فرهنگ و رسانه، تهران: مجمع جهانی صلح اسلامی.
2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1393)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
 
ب) مقالات
3. ابراهیم گل، علیرضا (1387)، «تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح، ایجاد صلح، تحکیم صلح»، مجلة تحقیقات حقوقی، ش 139، صص 225-257.
4. بیگ‌زاده، ابراهیم (1386)، «کمیسیون تحکیم صلح: ره‌آوردی در چارچوب اصلاح ساختاری سازمان ملل متحد»، فصلنامة الهیات و حقوق، ش 24-23.
5. مصفا، نسرین (1388)، «تحکیم صلح ملل متحد؛ چالش‌های پیش رو»، فصلنامة سیاست، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 39، ش 4.
 
ج) پایان‌نامه‌ها
6. شریفی، یونس (1393)، کودکان سرباز در پرتو اولین رأی دیوان کیفری بین‌المللی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی.
 
2. انگلیسی
A) Books
7. Boulding, Elise, et al. (1996), From a Culture of Violence to a Culture of Peace. Paris, UNESCO Publishing.
8. Galtung, Johan. (1976), "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding", in Peace, war and defense: essays in peace research, Vol: 2. Copenhagen, Ejlers.
9. Puyana, David Fernandez, et al. (2018), Long Walk of Peace, Paris, Unesco Publishing.
10. Webel, Charles & Galtung, Johan (2007), Handbook of Peace and Conflict Studies, New York, Routledge.
 
B) Aticels
11. Galtung, Johan (1996), "Violence, Peace, and Peace Research", Journal of Peace Research, Vol. 6.
12. Parlevliet, Michelle (2002), "Bridging the Divide - exploring the relationship between human rights and conflict management", Track Two: Constructive Approaches to Community and Political Conflict. Vol. 11.
 
C) Documents
13. A/47/277, (1992), an Agenda for Peace, June 17.
14. A/59/565, (2004), The Secretary-General’s High-level Panel Report on Threats, Challenges and Change, A more secure world: our shared responsibility, December 2.
15. A/68/878, (2014), Children and Armed conflict. May 15.
16. A/69/926, (2015), Children and Armed conflict. June 5.
17. A/69/968, (2015), Identical letters dated 29 June 2015 from the Chair of the Advisory Group of Experts on the Review of the Peacebuilding Architecture addressed on the President of the General Assembly and the President of the Security Council, June 30.
18. A/70/674, (2015), Plan of Action to Prevent Violent Extremism, December 2015.
19. A/70/836, (2016), Children and armed conflict, April 20.
20. A/72/361-S/2017/821, (2017), Children and Armed Conflict, August 24.
21. A/72/865, (2018), Children and armed conflict, May 16.
22. A/RES/60/180, (2005), the Peacebuilding Commission, December 30.
23. A/RES/70/262, (2016), Review of the United Nations Peacebuilding Architecture. May 12.
24. PBC/1/BDI/4, (2007), Identical letters dated 21 June 2007 from the Chairman of the Burundi configuration of the Peacebuilding Commission to the President of the Security Council, the President of the General Assembly and the President of the Economic and Social Council, July 30.
25. PBC/10/LBR/1, (2016), Statement of mutual commitments on peacebuilding in Liberia, April 19.
26. PBC/2/BDI/10, (2008), Review of progress in the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, July 9.
27. PBC/2/BDI/9, (2008), Recommendations of the biannual review of the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, June 24.
28. PBC/2/SLE/1, (2007), Sierra Leone Peacebuilding Cooperation Framework, December 3.
29. PBC/3/BDI/1, (2008), Conclusions of the Burundi configuration. December 16.
30. PBC/3/BDI/2, (2009), Review of progress in the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, February 5.
31. PBC/3/BDI/3, (2009), Conclusions of the second biannual review of the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, February 9.
32. PBC/3/BDI/5, (2009), Review of progress in the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, July 31.
33. PBC/3/BDI/6, (2009), Conclusions of the third biannual review of the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, October 19.
34. PBC/3/CAF/7, (2009), Strategic framework for peacebuilding in the
35. PBC/3/GNB/3, (2008), Strategic Framework for Peacebuilding in Guinea-Bissau 31 July 2008, October 2.
36. PBC/3/SLE/3, (2008), Progress report on the implementation of the Sierra Leone Peacebuilding Cooperation Framework. December 16.
37. PBC/4/BDI/1, (2010), Review of progress in the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, March 11.
38. PBC/4/BDI/3, (2010), Conclusions of the fourth biannual review of the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi, March 25.
39. PBC/4/CAF/2, (2010), Review of progress in the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in the Central African Republic, January 7.
40. PBC/4/CAF/5, (2010), Conclusions and recommendations of the first biannual review of the Strategic Framework for Peacebuilding in the Central African Republic. February 11.
41. PBC/4/GNB/1, (2009), Progress report on the implementation of the Peacebuilding Strategic Framework for Guinea-Bissau, December 16.
42. PBC/4/GNB/1/Add. 1, (2010), Progress report on the implementation of the Peacebuilding Strategic Framework for Guinea-Bissau, February 9.
43. PBC/5/BDI/3, (2011), Review of progress in the implementation of the Strategic Framework for Peacebuilding in Burundi,March 26.
44. PBC/5/CAF/1, (2011), Report of the Peacebuilding Commission mission to the Central African Republic, 10-15 October 2011, November 4.
45. PBC/5/CAF/3, (2011), Conclusions and recommendations of the second biannual review of the Strategic Framework for Peacebuilding in the Central African Republic, November 18.
46. PBC/5/CAF/L. 1, (2011), Draft conclusions and recommendations of the second biannual review of the Strategic Framework for Peacebuilding in the Central African Republic, October 28.
47. PBC/6/GUI/3, (2012), Report of the first review of the Statement of Mutual Commitments between the Government of Guinea and the Peacebuilding Commission (September 2011 to March. 2012), June 19.
48. PBC/6/LBR/1, (2012), Review of progress in the implementation of the statement of mutual commitments on peacebuilding in Liberia, March 13.
49. PBC/7/LBR/1, (2013), Review of progress in the implementation of the statement of mutual commitments on peacebuilding in Liberia, March 6.
50. PBC/9/LBR/1, (2015), Review of progress in the implementation of the statement of mutual commitments on peacebuilding in Liberia, June 19.
51. S/PRST/1998/18, (1998), Statement by the President of the Security Council. June 29.
52. S/RES/1261, (1999), Overview of Security Council Resolution. August 30.
53. S/RES/1645, (2005), Adopted by the Security Council at its 5335th meeting, December 20.
54. S/RES/2225, (2015), Adopted by the Security Council at its 7466th meeting. June 18.
55. S/RES/2250 (2015). Maintenance of international peace and security. 9 December 9.
56. S/RES/2282, (2016), Adopted by the Security Council at its 7680th meeting, April 27.
57. S/RES/2427, (2018), Adopted by the Security Council at its 8305th meeting, July 9.
 
E) Web-Sites
58. Adams, David; true, Michael, (1996), UNESCO’s Culture of peace programme: an introduction. Avaiable in: http://www.culture-of-peace.info/annexes /IPRAnewsletter/page1.html, (Last visit: November, 2018)
59. Rugumamu, Severine M, (2009), Does the UN Peacebuilding Commission Change the Mode of Peacebuilding in Africa? Available in: http://repository .udsm.ac.tz:8080/xmlui/handle/123456789/1422. (Last Visit: June 7, 2018).
60. UNICEF, (1996), the state of the word's children 1996, Available in: https://www.unicef.org/sowc96/2csoldrs.htm. (Last visit: June 9, 2018).
61. UNICEF, (2006), protecting children during armed conflict. Available in: https://www.unicef.org/chinese/protection/files/Armed_Conflict.pdf. (Last visit: July 24, 2018).
62. UNICEF, (2016), Gender, Education and Peacebuilding Brief. Available in: http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Gender_Brief_FINAL_highres.pdf. (Last visit: July 7, 2018).
63. UNICEF, (2017), Humanitarian Action for Children. Available in: https://www.unicef.org/appeals/files/2017_DRC_HAC%282%29.pdf. (Last visit: 26 June 2018). p 1.