دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در روند اصلاحات نظام استخدامی کشور از یک طرف می‌بایست از مطالعات تطبیقی و تجارب اندوختۀ سایر کشورهای پیشرو بهره‌برداری کرد و از سوی دیگر، با عطف توجه به ظرفیت‌ها و موقعیت‌های داخل کشور، نیل به الگوی مطلوب و بومی استخدام عمومی را وجهۀ همت خود گمارد. نیل به این مهم به‌طور کلی در سه سطح منقش می‌گردد؛ نخست، تعیین هدف و رویکردی که در پی انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را می‌توان در «کارامدی اقتصادی و عدالت استخدامی» مزین و متبلور ساخت؛ دوم، بنای مبنای مزبور و طرح پیکره نظام استخدامی بوده و سوم تضمین بهینۀ حقوق استخدامی از طریق تمهید مقرراتی درخور از خلال سازوکارهای اداری و قضایی است. مباحث حاضر را می‌توان دریچه‌ای در سطح دوم دانست که اغلب اساس و شالودۀ نظام ورود به خدمت را نضج می‌دهد. در این صورت، سامان و ترسیم ساختار مزبور در گرو تبیین مؤلفه‌های سه‌گانۀ نهاد، نظام و نوع استخدام است که تحت عنوانِ ابتکاری «الگوی سه‌بعدی» طرح و ارائه می‌شود. همان‌گونه‌که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، وجوه مذکور در امتزاج و پیوندی سه‌سویه با هم قرار دارند. از طرفی نظریه‌های حول محور الگوی مزبور را می‌توان متکفل ضبط‌ و ربط بخشی از کارکردهای مربوط به مدیریت اقتصادی منابع انسانی و امر استخدام در سازمان‌های عمومی کشور نیز دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Designing a Model of Public Employment in the Administrative Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Rezaei 1
  • Aliakbar Gorji Azandaryani 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the process of reforming the country's employment system on the one hand, comparative studies and experiences of other developed countries had to be exploited, and on the other hand, given the capacities and situations within the country, a desirable and native pattern of public employment was achieved. This is achieved in general level on 3 levels; first, determination the purpose and approach that is expected of the system, which can be described as "economic efficiency and employment justice". Second, Implementation of these goals and designing the structure of the public employment system, and third, optimal guarantee of employment rights via adopt appropriate regulations through administrative and judicial mechanisms. The present discussions can be considered at the second level which forms the basis of the public employment system. Therefore, the outline of the structure depends on explaining the three components of the institution, system and type of employment that is proposed and presented as an innovative title of the "Triple Model". As will be seen in this text, the aforementioned items are in a triple bond with each other. On the other hand, the theories and ideas around the aforementioned model can be considered as part of the functions related to the economic management of human resources and employment in public organizations of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Law
  • Employment Justice
  • Economic Efficiency
  • New Public Management
  • Public Employment
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. رسولی، رضا (1391)، مدیریت منابع انسانی، چ سوم، تهران: دانشگاه پیام نور.
2. نیلی، مسعود (1395)، اقتصاد و عدالت اجتماعی، چ چهارم، تهران: نشر نی.
3. هندی، چارلز (1395)، عصر سنت‌گریزی؛ مدیریت و سازمان در قرن 21، ترجمۀ عباس مخبر، چ پنجم، تهران: طرح نو.
ب) مقالات
4. حیدرپور، علی (1396)، «تطبیق استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی با مشاغل سازمانی»، مجلۀ مطالعات مدیریت و حسابداری، ش 2، ص 55- 44.
5. رستمی، ولی (1389)، «نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ش 2، ص 48- 17.
6. رستمی، ولی؛ اصغری، سمیرا (1394)، «مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، ش 48، ص 46- 27.
7. رنجبر، احمد (1398)، «سنت و تغییر در نظام‌های خدمت کشوری غربی»، فصلنامۀ حقوق اداری، ش 18، ص 120- 99.
8. سیدنقوی، میرعلی (1385)، «تفسیر تئوری اقتصادی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی»، مجلۀ مجلس و پژوهش، ش 53، ص 116- 105.
9. غمامی، سید محمدمهدی؛ حسینی، سیدحسن (1397)، «شایسته‌گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا»، فصلنامۀ حقوق اداری، ش 15، ص 102- 75.
10. فرهی، علی و دیگران، محمد (1397)، «ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی»، فصلنامۀ پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه امام حسین(ع)، ش 4، ص 138- 111.
11. مالکی، محمدرضا و دیگران (1393)، «قانون مدیریت خدمات کشوری؛ اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی»، فصلنامۀ مجلس و راهبرد، ش79، ص 185- 222.
12. محمدنژاد، حیدر (1397)، «خصوصی‌سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه و انگلستان»، فصلنامۀ حقوق اداری، ش 17، ص 101- 75.
13. نجارزاده هنجنی، مجید (1398)، «تحولات الگوهای مدیریتی خدمات عمومی؛ از خدمات عمومی کلاسیک تا خدمات عمومی نوین»، فصلنامۀ حقوق اداری، ش 19، ص 288- 265.
14. نجابت‌خواه، مرتضی؛ فقیه لاریحانی، فرهنگ (1395)، «تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، ش 2، ص 246- 231.
15. واعظی، مجتبی (1394)، «معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران»، مجلۀ مطالعات حقوقی، ش 2، ص 220- 199.
 
2. انگلیسی
A) Books
1. Goldfinch, S. & Wallis, J. (2009), International Handbook of Public Management Reform, Edward Elgar Publishing Limited.
2. Grindle, M. (2010), Constructing, Deconstructing and Reconstructing Career Civil Service System in Latin America, Faculty research working paper series, Harvard Kennedy School.
3. Handi, Charles (2015), The Age of Apostasy; Management and organization in the 21st century, Translated by Abbas Mokhber, Tehran, Tarh-e No Publications, fifth edition (In Persian).
4. Hernandez, I. (2010), Public Employment in European Union Member States, Published by the Ministry of the Presidency, Technical Secretariat-General, First edition, Madrid.
5. Nili, Massoud (2016), Economics and Social Justice, Tehran, Ney Publishing, Fourth Edition.
6. OECD (2009), Central government recruitment systems, in Government at a Glance 2009, OECD Publishing.
7. Rasouli, Reza (2012), Human Resources Management, Tehran, Payame Noor University Press, Third Edition (In Persian).
8. Turpin, C. & Tomkins, A. (2012), British Government and the Constitution, Seventh Edition, Cambrdge University Press.
9. Verhoest, K. (2017), Agencification in Europe, The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, Basingstoke.
 
B) Articles
10. Ahmadi, H. .Dorjani, H. & Raisi, R (2015), “A Comparative Study of Meritocracy System in Iran, Britain and the US”, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Vol. 5, pp.536-544 (In Persian).
11. Boto, J. M. (2014), “Some Observations on Public Employment in Europe”, European Labour Law Journal, vol. 5, pp. 255-273.
12. Brinkerhoff, D. (2015), “Public Sector Management Reform in Developing Countries: Perspectives beyond NPM Orthodoxy”, Public Administration and Development, Vol. 35, pp. 222-237.
13. Caner, A. & Okten, C. (2010), “Risk and Career Choice: Evidence from Turkey”, Economics of Edecation Reviwe, vol. 29, pp.1060-1075.
14. Cardona, F. (2006), “Recruitment in civil service systems of EU members and in some candidate states”, Seminar on Civil Service Recruitment Procedures, Vilnius, 21-22 March 2006, pp.1-21.
15. Chung, H. & Tijdens, K. (2013), “Working time components and working time regimes in Europe: using company-level data across 21 countries”, International Journal of Human Resource Management, Vol. 24, pp. 1418-1434.
16. Dedecca, C. S. (2014), “Employment policy implementation mechanisms in Brazil”, Employment Policy Department, ILO, Employment working paper, No. 154, pp.1-50.
17. Denhardt, R. B. & Denhardt, J. V. (2000), “The New Public Service: Serving Rather Than Steering”, Journal of Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, pp. 549-559.
18. Farahi, Ali & et.al (2015), “Designing a Model for Career Progression Pathway”, Journal of Reaserch Human Resource Management, Imam Hossein University, No. 4, 111-138 (In Persian).
19. Friday, F. & Kehinde, D. (2014), “Agencification of Public Service Delivery in Developing Societies: Experiences of Pakistan and Tanzania Agency Models”, Africa’s Public Service Delivery and Performance Review, Vol. 2, No. 3, pp.106-121.
20. Ghomami, S. M. Mehdi & Hosseini, S. Hassan (2018), “Competence in the employment law system of Iran and the United States”, Quarterly Journal of Administrative Law, No. 15, 75-102 (In Persian).
21. Gözgör, G. & Bilgin, M. (2019), “Public Employment Decline in Developing Countries in the 21st Century: The Role of Globalization”, GLO Discussion Paper, No. 326, pp. 1-21.
22. Haidarpour, Ali (2017), “Implementing Human Resource Management Strategies with Organizational Jobs”, Journal of Management and Accounting Studies, No. 2, 44-55 (In Persian).
23. Kawaguchi, D. & Ueno, Y. (2013), “Declining Long-term Employment in Japan”, Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 28, pp. 19-36.
24. Kim, J. & Lee, H. (2014), “A means of reducing corruption Greater openness in public service recruitment system”, Paper presented at the KDI Policy Forum, Vol. 258, pp.1-19.
25. Kuperus, H. & Rode, A. (2008), “Top public managers in Europe: management and working conditions of the senior civil servants in the European Union member states”, pp.1-123.
26. Levine, M. J. & Montcalmo, A. J. (2015), “The Equal Employment Opportunity Commission: Progress, Problems, Prospects”, Labor Law Journal, Vol. 22, pp.72-97.
27. Maleki, M. Reza et.al (2014), “Civil Service Management Law; Proposed Principles, Foundations and Strategies”, Parliament and Strategy Quarterly, No. 79, 185-222 (In Persian).
28. Mohammadnejad, Haidar (2018), “Privatization of Public Services in the Economic Law System of Iran, France and England”, Administrative Law Quarterly, No. 17, 75-110 (In Persian).
29. Najabatkhah, Morteza & Faqih L., Farhang (2016), “Reflections on the Jurisdiction of the Court of Administrative Justice in dealing with claims arising from employment contracts”, Public Law Studies Quarterly, No. 2, 231-246 (In Persian).
30. Najarzadeh H., Majid (2019), “Developments in Public Service Management Patterns; From Classical Public Services to New Public Services“, Administrative Law Quarterly, No. 19, 265-288 (In Persian).
31. Nordau, O. (2004), “Contribution to an economic theory of human resource management”, Human Resource Management Review, Vol. 14, pp.383-393.
32. Overman, S. & Van Thiel, S. (2016), “Agencification and Public Sector Performance: A systematic comparison in 20 countries”, Public Management Review, Vol. 18, pp.611-635.
33. Pratama, A. (2017), “Agencification in Asia: Lessons from Thailand, Hong Kong and Pakistan”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 21, pp.40-54.
34. Ranjbar, Ahmad (2019), “Tradition and Change in Western Civil Service Systems”, Administrative Law Quarterly, No. 18, 99-120 (In Persian).
35. Reichard, C. (2010), “Inertia of education and recruitment in the German civil service”, Paper presented at the EGPA conference, pp.1-18.
36. Rexed, K. (2007), “The Pros and Cons of Career and Position based System”, available at: https://slideplayer.com/slide/8486714, visited on 10/26/2019.
37. Rostami, Vali & Asghari, Samira (2015), “Competent Authorities to Handle Employment Complaints in the Iranian Legal System", Quarterly Journal of Public Law Research, No. 48, p. 27- 46 (In Persian).
38. Rostami, Vali (2010), “Legal Critique of Entry into Service and Employment in the Civil Service Management Law”, Critical Research Journal of Humanities Texts and Programs, No. 2, 17-48 (In Persian).
39. Sarker, A. (2015), “Public Management in Developing Countries: Trend in Contemporary Reforms and their Implications”, Department of Management Marketing and Public Administration College of Business Administration, Working Paper Series in Business Studies, Vol. 1, pp.165-184.
40. Seyed Naghavi, M. Ali (2006), “Interpretation of economic theory in the field of human resource management”, Journal of Parliament and Research, No. 53, 105-116 (In Persian).
41. Stoleroff, A. (2013), “Employment relations and unions in public administration in Portugal and Spain: From reform to austerity”, European Journal of Industrial Relations, Vol. 19, pp.309-323.
42. Vaezi, Mojtaba (2015), “Criteria for the practice of governance in Iranian administrative law”, Journal of Legal Studies, No. 2, 199-220 (In Persian).
43. Walter, S. (2010), “Globalization and the Welfare State: Testing the Microfoundations of the Compensation Hypothesis”, International Studies Quarterly, Vol. 54, No. 2, pp.403-426.