دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دعوای ب-1 مربوط به فروش‌های نظامی ایالات‌ متحده به ایران پیش از انقلاب ‌اسلامی است که به‌عنوان بزرگ‌ترین پروندۀ مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات ‌متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه‌های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال ‌رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش می‌شود تا با استفاده از اسناد ثبت‌شدۀ طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیه‌وتحلیل رویۀ دیوان به‌ویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان به‌منزلۀ تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوة احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applicable Law and its Effect on Foreign Military Sales (FMS) in Iran-U.S. Claims Tribunal

نویسنده [English]

  • Reza Arab Chadegani

PhD candidate in Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Case B-1, as the largest case filed in the Iran-U.S. Claims Tribunal which still is arbitrating, concerns U.S. Foreign Military Sales (FMS) to Iran prior to the Islamic Revolution. The Tribunal was established as a means of ending the challenges between the parties based on Algerian Declarations from 1982. Since independent research has not been done on this case, both in terms of its nature and dimensions and in terms of awards and procedures, using the field documents by the parties, along with a brief description of the nature of the Case B-1 and its background, beside the analysis of the Tribunal procedure in its partial awards, in this research, we attempt to analysis the challenge of determination of applicable law as the most effective choice of the Tribunal on arbitration process. In the light of this analysis, it is possible to examine the manner of the Tribunal to determine the applicable law in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claims 2&3
  • partial awards
  • Case B-1
  • Iran-U.S. Claims Tribunal
  • Applicable law
1. فارسی
کتاب‏ها
1. انصاری معین، پرویز (1392)، حقوق تجارت بین‌الملل، چ دوم، تهران: میزان.
2. سادات میدانی، سید حسین (1391)، دیوان بین‌المللی دادگستری- ادلۀ اثبات دعوی، ج 3، چ دوم، تهران: جنگل.
3. کاتوزیان، ناصر (1391)، اثبات و دلیل اثبات، ج 1، قواعد عمومی اثبات، اقرار و سند، چ هشتم، تهران: میزان، زمستان 1392.
2. انگلیسی
A) Books
1. Aldrich, George H.(1996), The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Clarendon Press, Oxford.
2. Brower, Charles N. & Brueschke, Jason D.(1998), The Iran-United States Claims Tribunal, Martinus Nijhoff , New York.
 
B) Iran-U.S. Claims Tribunal (I.U.S.C.T)
3. I.U.S.C.T.(1981), Case B1, Doc. 1, Statement of Claim of Ministry of National Defense.
4. I.U.S.C.T.(1982), Case B1, Doc. 83: statement of defense and counterclaim of U.S.
5. I.U.S.C.T.(1982), Case B1, Doc. 127, Supplement No.2 to - Statement of Claim of Ministry Of National Defense.
6. I.U.S.C.T.(1982), Case B1, Doc. 148, Replication Reply to the points Raised in the Statement of Defense of U.S.G.
7. I.U.S.C.T.(1983), Case B1, Doc. 199, (Claim No.4), Full Tribunal, Order.
8. I.U.S.C.T.(1984),Case B1, Doc. 227, Transcript of Hearing November 7, 1983.
9. I.U.S.C.T.(1986), Case B1, Doc. 476, (Claim No.4), Full Tribunal: Final Joint Report in Case No. B1, Claim 4.
10. I.U.S.C.T.(1986), Case B1, Doc. 485, (Claim No.2&3), AWARD NO. ITL 60-BI-FT, Interluctory Award.
11. I.U.S.C.T.(1986), Case B1, Doc. 515, (Claim No.4), Full Tribunal: request for a partial award concerning claimant's defence articles held by the respondent.
12. I.U.S.C.T.(1987), Case B1, Doc. 523, (Claim No.4), Full Tribunal: Comments of USA.
13. I.U.S.C.T.(1987), Case B1, Doc. 524, (Claim No.1), Full Tribunal, Order.
14. I.U.S.C.T.(1987), Case B1, Doc. 556, (Claim No.4), Full Tribunal, United States Hearing Memorial.
15. I.U.S.C.T.(1987), Case B1, Doc. 558, (Claim No.4), Full Tribunal, Claimant's Hearing Memorial and Additional Evidence in Support of that Portion of Claim 4 Forming the Subject of the Request for a Partial Award, Doc. No.515.
16. I.U.S.C.T.(1988), Case B1, Doc. 593 (Claim No.5), Full Tribunal, Full Tribunal; Award NO. 370-B1-FT (16 June 1988).
17. I.U.S.C.T.(1988), Case B1, Doc. 601 (Claim No.4), Full Tribunal, Case No. Bl (Claim- 4) Full Tribunal; Award NO. 382-B1-FT (31 August 1988).
18. I.U.S.C.T.(1989), Case B1, Doc. 664, (Claim No.2&3), Full Tribunal, Order.
19. I.U.S.C.T.(1991), Case B1, doc. 860, Case No. Bl (Claim 4) Full Tribunal; Partial Award on Agreed Terms, NO. 525-B1-FT (2 Dec. 1991)
20. I.U.S.C.T.(1998), Case B1, Doc. 1556, (Claim No.2&3), Part I: Brief, Volume II of II, Rebuttal of the United States Concerning Responsibility for Termination Costs
21. I.U.S.C.T.(2002), Case B1, Doc. 1726, (Claim No.2&3), Rebuttal Memorial of the Islamic Republic of Iran Concerning 130 FMS Cases.
22. I.U.S.C.T.(2012), Case B1, Doc. 2258, Brief and Evidence of the United States in Rebuttal General Issues Brief.
 
C) Iran-U.S. Claims Tribunal Reports (I.U.S.T.C.R)
23. I.U.S.C.T. R, Vol. 04,(1985) CMI International v Ministry of Roads and Transport,
24. I.U.S.C.T. R, Vol. 13 (1986), Anaconda-Iran, Inc. v. Iran, (Dec. 10, 1986)
25. I.U.S.C.T. R, Vol. 16 (1987), Mobil Oil Iran, Inc. v. Iran, (July 14, 1987)
26. I.U.S.C.T. R, Vol. 32(1996), United States v. Iran, Case B36.