دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

تکامل حقوق بین‌الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمۀ دوم قرن بیستم به‌تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین‌الملل پدیدار شد که به جامعۀ بشری و حقوق بین‌الملل از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش‌ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین‌المللی نوین نشان‌‌دهندۀ تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین‌المللی است، به‌گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد حقوق بین‌الملل نوین در حال عبور از مرحلۀ دولت‌محوری و پا نهادن به عرصة دیگری است که ناظر بر جامعۀ بین‌المللی در کلِ آن است. تحدید پیش‌روندۀ حاکمیت‌ دولت‌ها به نفع مصالح جامعۀ بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می‌تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین‌المللی را به‌منظور اولویت دادن به منافع و ارزش‌های عالی جامعۀ بین‌المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Concept of International Solidarity and its Impact on the Structure of Modern International Law

نویسندگان [English]

  • Abdollah Razzaghy 1
  • Farideh Shaygan 2

1 Ph.D. Candidate in International Law, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran

2 Assistant Prof.,Law Department of University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran

چکیده [English]

The evolution of international law led to the transition from coexistence to cooperation among independent States, but since the second half of the 20th century, a new concept emerged in some international law documents which regard international community and international law from different angle, focusing on priority of common interests and values. The study of legal rules and new international documents reflect their impact by the principle of international solidarity, such that it may be contended that the modern international law is passing through the State-centered stage to another arena, viewing the international community as a whole. The limitation of the States sovereignty in favor of the interests of the international community as a whole, including all human beings, due to the principle of solidarity, can ultimately lead to a structural transformation in the international legal system in order to prioritize the interests and values of the international community and make it objective reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern International Law
  • Hierarchical Structure of International Law
  • International Solidarity
  • Integrity of International Law
1. فارسی
مقالات
1. الهویی نظری، حمید (1395)، «معاهدات موجد حق برای دولت‌های ثالث با نگاهی به مادة 36 کنوانسیون وین»، مجلة حقوقی بین‌المللی، سال 33، بهار و تابستان 1395، ش 54، صص 167-190.
2. بابایی‌فرد، اسداله (1395)، «بررسی جامعه‌شناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورة 7 ش 2، صص 405-435.
3. جعفری‌نژاد، عفت (1385). «نظریة عصبیت در مقدمة ابن‌خلدون»، کیهان فرهنگی، ش 243-244، صص 50-54.
4. حکاک‌زاده، محمدرضا. «صلح جهانی در نظام قانونمند»، مجلة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دانشنامة حقوق و سیاست، دورۀ 6، شماره 1، پیاپی 13، بهار و تابستان 1389، صص 23-54.
5. دله، ایو (1378)، «دولت و جهانی شدن حقوق (از حقوق بین‌الملل تا جهانی شدن حقوق)»، ترجمة دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، مجلة تحقیقات حقوقی، ش 26-25، صص 289-298.
6. رستمزاد، حسینقلی (1384)، «جامعة بین‌المللی و تعهدات بین‌المللی»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 33، صص 9-72.
7. زمانی، سید قاسم (1377)، «جایگاه قاعدة آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 22، صص 317-344.
8. سیمبر، رضا (1377)، «حقوق بشر میراث مشترک جهانی در آستانة سدة بیست‌ویکم»، مجلة اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 134-133، صص 106-115.
9. شریفی طرازکوهی، حسین؛ پیری، حیدر (1391)، «منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین‌المللی»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، ش 38، صص 9-37.
10. شریفی، محسن (1387)، «دیوان بین‌المللی دادگستری و تعهدات ارگا اومنس»، مجلة سیاست خارجی، ش 4، صص 1031-1056.
11. شهابی، مهدی (1388)، «از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی»، مجلة نامة مفید، ش76، صص 69-90.
12. گلنون، مایکل (1388)، «پوچی قاعدة آمره در حقوق بین‌الملل»، ترجمة صابر نیاورانی، مجلة تحقیقات حقوقی، ش 49، صص 555-572.
13. ممتاز، جمشید (1374)، «توسعة تدریجی و تدوین حقوق بین‌الملل توسط سازمان ملل متحد»، مجلة تحقیقات حقوقی، ش 18، صص 269-286.
14. میرمحمدی، مصطفی؛ صادقی، جلال (1394)، «حقوق همبستگی و همبستگی بین‌المللی: چالش‌های فرارو و آخرین تحولات»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، ش 49، صص 107-132.
 
2. عربی
کتاب‏ها
15. الحدیدی، طلعت جیاد لجی (2013)، دراسات فی القانون الدولی العام. عمان: دار الحامد للنشر و التوزیع.
 
3. انگلیسی
A) Books
16. Alston, Philip, and Ryan Goodman (2012), International Human Rights, Oxford: Oxford University Press.
17. Andenas, Mads & Bjorge, Eirik (eds.), (2015), A Farewell to Fragmentation: Reassertion and convergence in international law, Cambridge (UK): Cambridge University Press.
18. Bassiouni, M. Cherif,(ed.),(2008), International Criminal Law: Sources, Subjects and Contents, Leiden: Martinus nijhoff publishers.
19. Broks, Edmunds (2014), Protection of Interests of The International Community In The Law of State Responsibility, Doctoral Thesis, Riga: University of Latvia.
20. Capaldo, Giuliana Ziccardi (2016), The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2015, New York: Oxford University Press.
21. Cassese, Antonio (2005), International Law (Second edition), New York: Oxford.
22. Donnelly, Jack (2003), Universal Human Rights in Theory and Practice. New York: Cornell University Press.
23. Gottlieb, Roger S (2003), Liberating Faith: Religious Voices for Justice,Peace and Ecological Wisdom, Maryland: Rowman & Littlefield.
24. Hernandez, Gleideri (2013), A Reluctant Guardian : The International Court of Justice And The Concept of International Community, Oxford University Press.
25. hestermeyer, Holger P, (2012), Reality or aspiration?- solidarity in international Environmental and World trade law,Vol.1, in Coexistence, Cooperation and Solidarity: Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, edited by Holger P. Hestermeyer, Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 45-63.
26. kadelbach, s. (2006), jus Cogens, Obligations erga Omnes and other Rules- the Identification of fundamental norms, In C. Tomuschat, & J. M. Thouvenin (Eds.), The Fundamental Rules of the International Legal Order: "jus Cogens" and Obligations "erga Omnes", Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 21-40.
27. katja, samuel (2013), universality,the UN and the organization of the islamic conference: single, complementary or competing legal orders?, In International Law In A Multipolar World, edited by Matthew Happold.
28. Kiss, Alexandre Charles & Dinah Shelton (2007), A Guide to International Environmental Law, Leiden: Brill.
29. Mason, Andrew (2000), Community, Solidarity And Belonging:Levels of Community And Their Normative Significance, Cambridge University Press.
30. Mikhaĭlovich, Danilenko Gennadiĭ,(1993), Law-Making in the International Community. Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
31. Rothwell, Donald R., Stuart Kaye & Afshin Akhtar-Khav (2018), International Law(third edition), Cambridge: Cambridge university press.
32. Seibert-fohr, Anja (2012), The international covenant on civil and political rights: moving from coexistence to cooperatio and solidarity.Vol. 1, in Coexistence, Cooperation and Solidarity: Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, edited by Holger P. Hestermeyer, Leiden, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 521-551.
33. Slaughter, Anne-Marie (2004), A New World Order, New Jersey: Princeton University Press.
34. Weatherall, Thomas (2015), Jus Cogens: International Law and Social Contract, Cambridge: Cambridge University Press.
35. Wolfrum, Rüdiger (2010), Solidarity:A Structural Principle Of International Law, Edited by Chie Kojima, London-New York: Springer.
36. Wolfrum, Rüdiger (2013), Solidarity. in The Oxford Handbook of International Human Rights Law, edited by Dinah Shelton, Oxford: Oxford University Press, pp.401-420.
 
B) Articles
37. Abi-Saab, Georges (1996), “The International Court as a World Court”, in Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Ed. by Malgosia Fitzmaurice Vaughan Lowe, Cambridge/New York: Cambridge University Press.
38. Abi-Saab, Georges (1999), “The Uses of Article 19”, European Journal of International Law, Vol. 10, No. 2, pp.339-351.
39. Burke-White, William W & Anne-Marie Slaughter (2006), “The Future of International Law is Domestic (or ,The European Way of Law)”, Penn Law: Legal Scholarship Repositor, repository, pp. 327-352.
40. Engström, Viljam (2014), “Two Ways of Knowing International Law”, Leiden Journal of International Law, Vol. 27, No. 02, pp. 525 - 536.
41. Falk, Richard A.,(1969), “The Interplay of Westphalia and Charter Conceptions of International Legal Order”, in The Future of the International Legal Order, Volume.1: Trends and Patterns, ed. by Falk, Richard A. and Black, Cyril E., Princeton: Princeton University Press, pp. 32-70.
42. Higgins, Rosalyn (2003), “The ICJ,the ECJ and the Integrity of International Law”, International Comparative Law Quarterly, No.52, pp. 1-20.
43. MacDonald, R. St. J, (1996), “Solidarity in the Practice and Discourse of Public”, Pace International Law Review,Vol. 8, No. 2, pp. 259-302.
44. Pellet, Alain (1999), “Can a State Commit a Crime? Definitely, Yes!”, European Journal of International Law,Vol. 10, pp. 425-434.
45. Simma, Bruno (2009), “Universality of International Law from the Perspective of a Practicioner”, The European Journal of International Law, Vol. 20, pp. 265-297.