دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که نظیر سایر حقوق مشابه باید همۀ افراد بدون تبعیض از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین‌رو، نابرابری جنسیتی در آموزش نقض آشکار حق مزبور، محسوب می‌شود. مقالۀ حاضر، با بررسی چارچوب‌های حقوق بشری مربوط که متشکل از معاهدات بین‌المللی، گزارش نهادهای حقوق بشری و رویۀ دولت‌هاست، به این نتیجه رسیده که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها می‌شود. این تعهدات ماهیت سلبی ندارد، بلکه در توازن با ماهیت ایجابی خود رفتار دولت‌ها را هدایت و نظم می‌بخشد. در واقع، این تعهدات نه‌تنها به موانعی که زنان در برخورداری از این حق مواجهند، می‌پردازد؛ بلکه زمینه‌های تحقق آن را نیز مهیا می‌سازد و ضمن هویت بخشیدن به مسئلۀ نابرابری جنسیتی، با آن مبارزه می‌کند و در تمام حوزه‌های تقنینی و اجرایی، دولت‌ها را متعهد به ایجاد چارچوب‌های تعریف‌شده برای رفع تبعیض و تضمین حقوق زنان در مسئلۀ آموزش می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

States' Obligations to Create Gender Equality in Education

نویسندگان [English]

  • Maryam Seyed Hatami 1
  • Nasrin Mosaffa 2

1 Ph.D. in Public International Law, Department of Public & International Law, College of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Prof., Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The right to education is one of the fundamental human rights that all persons should enjoy without discrimination. This right has been emphasized in various human rights documents. Thus, gender inequality in education is explicit breach of this right. The present paper, seek to relevant human rights frameworks consisted of international treaties, reports of human rights bodies and States practices, concludes that the nature of the commitment to educational equality is de juré, that breach of this will create international responsibility for countries. These obligations do not have a negative nature, but rather direct and regulate the behavior of States in balance with their positive nature. In fact, these commitments not only overcome the barriers women face in exercising this right, but also provide the grounds for their realization and while identifying the problem of gender inequality, fights it. In all legislative and executive fields, countries committed on the creation of defined frameworks for the elimination of discrimination and guarantee the women's rights in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Equality
  • Gender Discrimination
  • State Obligations
  • Right to Education
  • Sustainable Development Goals
1. فارسی
الف) کتاب‌‌ها
1. قاری سید فاطمی، سید محمد (1395)، حقوق بشر در جهان معاصر، چ سوم، ج 2، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 
ب) مقالات
2. اسماعیلی، محسن؛ امینی پژوه، حسین (1395)، «تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ دانش حقوق عمومی، ش 14، ص 94-69.
3. جعفری، زهرا (1392)، «تأملی بر ماهیت تعهدات دولت‌ها از منظر حق‌های بشری، تعهدات سه‌گانه؛ تعهد واقعی دولت‌ها به حفاظت از حقوق بشر»، فصلنامۀ شهر قانون، ش 5، ص 155-153.
4. نیاورانی، صابر (1389)، «منزلت حق بر آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 52، ص 201-176.
 
ج) قوانین و مقررات
5. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 1390.
6. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7. قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش، 1366.
8. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، 1383.
 
2. انگلیسی
A) Books
9. Pinheiro, Paulo Sérgio (2006), WORLD REPORT ON violence against children, UN Study on Violence against Children, Geneva,United Nations.
 
B) Articles
10. Barelli, Mauro, (2009), "The Role of Soft Law in the International Legal System: The Case of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples", The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 58, No. 4, pp. 957-983.
11. Galbraith, Jean, (2017), "From Treaties to International Commitments: The Changing Landscape of Foreign Relations Law", Penn Law: Legal Scholarship, pp.1699-1705.
12. Mikkola, Anne, (2007), "Development and Gender Equality: Consequences, Causes, Challenges and Cures", Helsinki Center of Economic Research, Discussion Paper No. 159, pp. 1-61.
13.  Singh, Kishore, (2014), "Right to Education and Equality of Educational Opportunities", CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education, Vol.16, No.2, pp.5-19.
14. Wilson, Duncan, (2004), "Human Rights: Promoting Gender Equality in and through Education", Prospects, Vol. 34, pp.11-27.
 
C) Documents
15. ommittee on the Rights of Persons with Disabilities, Inquiry concerning Spain carried out by the Committee under article 6 of the Optional Protocol to the Convention, 2018, CRPD/C/20/.
16. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 11, (1999), Plans of action for primary education, E/C.12/1999/4.
17. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 16, (2005), E/C.12/2005/3.
18. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment. 20, (2009), E/C.12/GC/2009.
19. Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, General comment No. 2 on the rights of migrant workers in an irregular situation and members of their families, adopted on 28 August 2013, CMW/C/GC/2.
20. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Inquiry concerning Spain carried out by the Committee under article 6 of the Optional Protocol to the Convention, (2018), CRPD/C/20/.
21. Committee on the Rights of the Child, General comment No. 15 on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, (2013), CRC/C/GC/15.
22.  Convention on the Rights of the Child, (1989).
23. Declaration on the Elimination of Violence against Women, (1993).
24. Economic and Social Council, Commission on Human Rights, the Special Rapporteur on the right to education, (2006), E/CN.4/2006/45.
25. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4, (2016), ED-2016/WS/28.
26. European Court of Human Rights,  Osmanoğlu and Kocabaş v Switzerland App no 29086/12, 2017.
27. General Assembly, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the right to education, (2011), A/HRC/17/29.
28. Guide on Article 2 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, (2018).
29. Human Rights Committee, CCPR Leirvåg and ors v Norway, 2004, Communication No. 1155/2003, CCPR/C/82/D/1155/2003.
30. Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women (Convention of Belem do Para), (1994), OAS Treaty Series No. A and 61.
31. International Covenant on Civil and Political Rights, (1966).
32. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).
33.  Joint general recommendation of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, No. 31, 2014.
34. General comment of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices, No. 18, (2014).
35. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (2006).
36. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure (OP3-CRC), (2011).
37. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (OP-ICESCR), (2008).
38. Report of the Special Rapporteur on the right to education, (2019), A/74/243.
39. Report of the Special Rapporteur on the right to education, (2017), A/72/496.
40. Report of the Special Rapporteur on the right to education, (2019), A/74/243.
41. Summary of the reports received from Member States on the measures taken to implement the 1960 Convention and Recommendation against Discrimination in Education, (2013), 37 C/26.
42. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation No. 16, (1991), A/46/38.
44. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (2006).
45. The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), (2011).
46. The Global Gender Gap Report, (2018).
47. The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (OP-CEDAW), (1999).
48. The Right to Education - Law and Policy Review Guidelines, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, (2014).
49. The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), (1989).
50. The Universal Declaration of Human Rights.
51. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, (2015), A/RES/70/1.
52. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 13: the Right to Education, (1999).
53. UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, A.S. v. Hungary, Communication No. 4/2004, CEDAW/C/36/D/4/2004.
54. UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, the inquiry concerning the Philippines under article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 22 April 2015, CEDAW/C/OP.8/PHL/1.
55. UN Committee on the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, (2017) General Recommendation No. 36.
56. UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 4,Article 24: the Right to Inclusive Education, (2016).
57. UN Human Rights Committee, General Comment No. 18: Non-Discrimination, (1989).
58. UNESCO Convention against Discrimination in Education, (1960).
59. UNESCO, Country Commitments to Gender Equality in Education, Right to Education Initiative Report, (2018).
60. UNESCO Digital Library, Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development.
62. United Nations Charter.
63. World Education Report (2000), op. cit.
 
3. اینترنتی
64. Council of Europe, European Committee of Social Rights, available at: https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/european-committee-of-social-rights.
65. Library of Congress, Constitutional Right to an Education in Selected Countries, 2016, available at: https://www.loc.gov/law/help/constitutional-right-to-an-education/constitutional-right-to-education.pdf.
66. Right to Education, Regional Human Rights Mechanisms, available at: https://www.right-to-education.org/page/regional-human-rights-mechanisms.
67. http://dolat.ir/detail/293800.
69. https://www.universal-rights.org/blog-nyc-3/does-the-un-already-have-the-tools-to-prevent-violent.