دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینۀ منابع زندۀ دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره‌برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمۀ دارای تابعیت بیگانه صورت می‌گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویۀ قضایی دیوان داوری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در پروندۀ کشتی آرکتیک‌سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coastal State’s Criminal Jurisdiction in Foreign Ship Affairs in International Judicial Procedure

نویسنده [English]

  • Javad Salehi

Associate Prof., Department of Law, Payame Nour University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The marine environment and exploitation of the exclusive economic zone and the continental shelf under the rule of law of the coastal State are according to the provisions of the Convention of the Law of the Sea. Hence, the coastal State’s criminal jurisdiction on third States’ ships in the exclusive economic zone and the free seas is prohibited in most cases. Seizure of a foreign ship and arrest of a foreign crew in offshore areas by the coastal State is State intervention in the administration of the flag State and exercises its sovereignty. Involvement of coastal State in dealing with illegal ship operations in offshore areas is limited to the provisions of articles 73 and 101 Convention of the Law of the Sea on marine living resources or piracy. Extension of the coastal State’s offshore jurisdiction in the use of non-living resources or the operation of oil platforms, where illegal activities by foreign ships and crew of foreign citizenship are not adapted to the provisions of the Convention on the Law of the Sea. The judicial procedure of the Arbitration Tribunal and International Tribunal for the Law of the Sea on case of Arctic Sunrise Ship also confirmed this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal State
  • Flag State
  • International Tribunal for the Law of the Sea
  • Offshore Criminal Jurisdiction
  • Exclusive Economic Zone
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. پوربافرانی، حسن (1398)، حقوق جزای بین‌الملل، چ دوازدهم، تهران: جنگل.
2. خالقی، علی (1398)، آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ سی‌ونهم، تهران: شهر دانش.
 
ب) مقالات
3. سبحانی‌فر، محمدجواد؛ نبوی، مهدی (1392)، «تئوری تأسیس دادگاه بین‌المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی»، فصلنامة حقوق، دورة 43، ش 4، ص 128-113.
4. شاملو، باقر؛ سجادی، احمد (1397)، «چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزة مؤثر با دزدی دریایی»، آموزه‌های حقوق کیفری، ش 15، ص 126-93.
5. شیروی، عبدالحسین؛ شعبانی‌جهرمی، فریده (1396)، «بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 8، ش 2، ص 636-607.
6. صالحی، جواد (1395)، «نظریۀ مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها؛ تجلی تعهدات دولت صاحب‌پرچم راجع به صید غیرمجاز کشتی حامل پرچم وی در منطقۀ انحصاری اقتصادی دولت ثالث»، مجلۀ اقیانوس‌شناسی، ش 28، ص 12-1.
7. صالحی، جواد (1398)، «مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها در حقوق بین‌الملل عرفی و رویکرد متناقض شعبۀ حل اختلاف بستر دریاها»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورة 49، ش 1، ص 211-195.
8. کریمی‌پاشاکی، سجاد؛ یحیی‌پور، محمدصادق؛ کاظمی‌پور،  علی (1395)، «تأثیر دزدی دریایی بر امنیت مناطق دریایی کشور سومالی»، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، ش 3، ص 84-67.
9. مدنی، ضیاءالدین (1392)، تنوع در راهکار یا پیچیدگی در ساختار، روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی حادث در نتیجۀ انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی در کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریاها، مجلۀ علوم و فنون دریایی، دورة 12، ش 2، ص 80-66.
10. میرحسینی، مجید؛ خامسی‌پور، فرسیما (1393)، «قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران»، فصلنامة راهبرد، ش 73، ص 92-73.
11. میرعباسی، باقر؛ امیرشعبانی، ابوطالب (1396)، «وضعیت سوخت‌رسانی در منطقة انحصاری اقتصادی و سایر مناطق دریایی با تکیه بر رویة قضایی دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها»، مطالعات حقوق عمومی، دورة 47، ش 2، ص 279-265.
 
2. انگلیسی
A) Books
12. Caddell, Richard (2014), ‘Platforms, Protestors and Provisional Measures: The Arctic Sunrise Dispute and Environmental Activism at Sea’ in M. Ambrus, and R. A. Wessel (ed), Netherlands Year Book International Law, Vol. 45, Cambridge University Press.
13. Peiris, Nuwan (2015), ‘Arctic Sunrise from Itlos: The Arctic Surprise and in Search of a Balanced Order’ in Chircop, A., and Coffen-Smout S., (ed), Ocean Year Book, No. 29, Martinus Nijhoff Publishers.
14. Wildhaber, Luzius (2005), Aspects of the Freedoms of Expression and Association Under the European Convention in Human Rights: in Sergio A Fabris (ed), Trends in the International Law of Human Rights, Studies in Honour of Professor Antônio Cançado Trindade, Vol. 3, Oxford University Press.
 
B) Articles
15. Beckman, Robert (2014), “UNCLOS part XV and the South China Sea”, in; Jayakumar, S.; Tommy Koh, Robert Beckman (eds), The South China Sea Disputes and Law of the Sea, Edward Elgar Publishing Limited, pp. 229-264.
16. Dolidze, Anna (2014), “The Arctic Sunrise and NGOs in International Judicial Proceedings”, American Society of International Law, No. 18, Vol.1, pp. 111-123.
17. Farnell, Gian M. (2014), “Back to Lotus? A Recent Decision by the Supreme Court of India on an Incident of Navigation in the Contiguous Zone”, International Community Law Review, Vol. 16, pp. 106-122.
18. Guilfoyle, Douglas & Cameron A. Miles (2014), ‘Provisional Measures and the MV Arctic Sunrise, American Journal of International Law, No. 108, Vol.2, pp. 271-287.
19. Laina, Eustathia (2015), “The “Arctic Sunrise” Case Provisional Measures Ordered”, Environmental Policy and Law, No. 45-46, pp. 266-269.
20. Rieter, Eva (2015), “Introductory note to the "Arctic Sunrise"; Case (Netherlands/Russia)(Itlos)”, International Legal Materials, No. 53, Vol.4, pp. 603-619.
 
B) Cases and Documents
21. Greenpeace International (2013), Amicus Curiae Submission by Stitching Greenpeace Council, Available at: www.greenpeace.org/international/Global /international/briefings/climate/2013/ITLOS-amicus-curiae-brief-30102013.Pdf
22. International Maritime Organization (2010), Assuring Safety during Demonstrations, Protests or Confrontations on the High Seas, Resolution No. MSC.303 (87), Available at: https://www.navcen.uscg.gov/pdf/marcomms/imo/ msc_resolutions/MSC303(87).pdf.
23. International Tribunal for the Law of the Sea (2013), Arctic Sunrise Case, Netherlands v. Russia, Case No. 22, Order of 22 Nov. 2013, Available at: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.22/Order/C22_Ord_22_1l_2013_orig_Eng.pdf.
24. International Tribunal for the Law of the Sea (2014), Arctic Sunrise Arbitration, Netherlands v. Russia, Award on Jurisdiction, Case No. 2014-02, Available at: www.pcacases.com/web/sendAttach/1325.
25. International Tribunal for the Law of the Sea (2015), Arctic Sunrise Arbitration, Netherlands v. Russia, Award on the Merits, Case No. 2014-02, Available at: www.pcacases.com/web/sendAttach/1438.
26. International Whaling Commission (2011), Resolution on Safety at Sea, No. 2011-2:. Available at: www.iwc.int.
27. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (2013), Certain legal Issues Highlighted by the Action of the Arctic Sunrise against Prirazlomnaya Platform.