دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق ، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر، ایران

چکیده

از آنجا که حقوق بشر، متضمن رابطۀ بین افراد و دولت‌هاست و گاهی روابط میان افراد را در برمی‌گیرد و به‌طور مستقیم با مسئلۀ حاکمیت دولت‌ها در ارتباط است. سؤال این است که تأثیر حقوق بشر بر حاکمیت دولت‌ها در دورۀ بعد از جنگ سرد چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت که با تسریع در تعیین ساختار نظام بین‌الملل، انقلاب ارتباطات و اطلاعات و تغییر شناخت انسان در خصوص محیط پیرامون خویش، که موجب تسریع فرایند جهانی شدن فرهنگ حقوق بشر شده است، مقولۀ حقوق بشر را نمی‌توان تنها در صلاحیت داخلی حاکمیت ملی قرار داد، بلکه با افزایش آگاهی‌های فزایندۀ افراد بشری و رشد سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی، فشار و حساسیت جامعۀ جهانی، به‌جرأت می‌توان گفت که سکان حقوق بشر از دست حاکمیت ملی خارج شده است و پذیرش اصول حاکمیت دولت‌ها و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر منافاتی با هم ندارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conforting Human Rights and States Sovereignty in the Post-Cold War Era (1990-2018)

نویسندگان [English]

  • Ali Vardiani
  • Ali Esmaeili

Department of law , Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Since human rights involve the relationship between individuals and governments, it sometimes interacts with individuals and directly relates to the issue of the sovereignty of States. The question is what is the impact of human rights on the sovereignty of States in the post-Cold War era? In response, it can be argued that, with the expediency of determining the structure of the international system, the communication and information revolution, and changing the human's understanding of its environment, which has accelerated the process of globalization of human rights culture, human rights cannot be restricted to the internal jurisdiction of the sovereignty. But increasing awareness of human beings and the growth of national and international NGOs, the pressure and sensitivity of the international community, it could definitely be said that the direction of human rights have been removed from national sovereignty. Acceptance of the principles of sovereignty and international protection of human rights are not inconsistent. The research method is descriptive-analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold War
  • Globalization
  • National Sovereignty
  • Human Rights
  • Governments
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. اندرو، وینسنت (1371)، نظریه‌های دولت، ترجمۀ دکتر حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
2. جی وایس، توماس (1387)، مداخلۀ بشردوستانۀ اندیشه در عمل، ترجمۀ زهرا نوع‌پرست، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
3. حجتی، امیررضا (1396)، تعامل حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها با تأکید بر آراء آنتونی گیدنز، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد به راهنمایی، دکتر محمدحسین زارعی، دانشکدۀ حقوق، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
4. عمید زنجانی، عباسعلی (1383)، مروری بر کلیات و مبانی حقوق اساسی، تهران: امیرکبیر.
5. کرمی، جهانگیر (1375)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخل بشردوستانه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
6. گیدنز، آنتونی (1396)، ساخت جامعه، ترجمۀ اکبر احمدی، تهران: نشر علم.
7. ممتاز، جمشید؛ رنجبریان، امیرحسین (1384)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانۀ داخلی، تهران: میزان.
8. میرزایی یگنجه، سعید (1373)، تحول مفهوم حاکمیت از سازمان ملل متحد، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 
ب) مقالات
9. آقایی، سید داوود (1376)، «بررسی عملکرد شورای امنیت در حل بحران بوسنی و هرزگوین»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش 36.
10. پروین، خیرالله (1387)، «حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 38، ش 4.
11. جلیلی، طاهر؛ ایمانی، هاله (1389)، «مداخلۀ بشردوستانه و چالش‌های آن»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 25.
12. داداندیش، پروین (1391)، «تحولات لیبی و دکترین مسئولیت حمایت»، فصلنامۀ راهبرد، سال بیست‌ویکم، ش 6.
13. راعی، مسعود (1386)، «قابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت‌ها در حوزة قواعد حقوق بشری»، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 37.
14. رشیدی‌نژاد، زینب (1386)، «موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت»، نشریۀ مرکز امور حقوق بین‌الملل معاونت حقوق و امور مجلس ریاست جمهوری، ش 37.
15. سجادپور، سید محمدکاظم؛ محمدی، فاطمه (1388)، ابعاد بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت دولت‌ها. مطالعۀ موردی: تحلیل قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران (1388-1358)، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال چهارم، ش 2.
16. شیرازی، حبیب‌الله ابوالحسن (1394)، «رویکرد شورای امنیت در مواجهه با بحران کشور اسلامی سوریه (2016-2011)»، فصلنامۀ پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، ش 4.
17. فضائلی، مصطفی (1395)، مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، ش 1.
18. نژندی‌منش، هیبت‌الله؛ حسینی آزاد، سید علی؛ احسن‌نژاد، مسعود (1391)، «حاکمیت دولت‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر: تأثیـر یا تأثر»، دوفصلنامۀ حقوق بشر، دورۀ 7، ش 2.
 
2. انگلیسی
A) Books
1. Amid Zanjani, Abbas Ali, (2004), A Review of the Generalities and Principles of Constitutional Law, Tehran, Amir Kabir Publications, (In Persian).
2. Andrew, Vincent, (1992), Theories of Government, translated by Dr. Hossein Boshrieh, Tehran, Ney Publishing, (In Persian).
3. Brown, Adele(17 June 2008), Reinventing Humanitarian Intervention: Two Cheers for the Responsibility to Protect", International Affairs and Defense Section, House of Common library, Research Paper, 08/5
4. Clunan, Anne L, (2009), Redefining Sovereignty: Humanitarianism’s Challenge to Sovereign Immunity, in Negotiating Sovereignty and Human Rights, (eds) Noha, Shawki, & Michaelene, Cox, Ashgate
5. Falk, R, (1979), Responding to Server Violations, in Enhancing Global Human Rights hereinafter cited as FALK Responding to server Violations
6. Giddens, Anthony, (2017), Building Society, translated by Akbar Ahmadi, Tehran: Alam Publishing, (In Persian).
7. Heathcote, Gina, (2012), The Law on the Use of Force, A Feminist Analysis,
8. Hojjati, Amirreza, (2017), The Interaction of Human Rights and the Sovereignty of Governments with Emphasis on the Views of Anthony Giddens, M.Sc. Thesis, Dr. Mohammad Hossein Zarei, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, (In Persian).
9. Karami, Jahangir, (1996), UN Security Council and Humanitarian Interventions, Tehran: Office of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs, (In Persian).
10. Mirzaei Yangjeh, Saeed, (1994), The Evolution of the Concept of Sovereignty from the United Nations, Tehran, Ministry of Foreign Affairs Publications , (in persian)
11. Mumtaz, Jamshid and Ranjbarian, Amir Hossein, (2005), International Humanitarian Law, Internal Armed Conflict, Tehran, Mizan Publications, First Edition, (In Persian).
12. Weiss, Thomas  George .(2008), Humanitarian Intervention of Thought in Action, translated by Zahra Nouparast, Tehran, Ministry of Foreign Affairs Publishing Center (In Persian).
 
B) Articles
13. Aghaei, Seyed Davood, (1971), “Assessing the Security Council's Performance in Resolving the Bosnia-Herzegovina Crisis”, Journal of the Faculty of Law and Political Science, 36, 103-109, (In Persian).
14. Dadandish, Parvin, (2012), “Libyan Developments and the doctrine of protection Responsibility”, Strategy Quarterly, 21(6), 169-192, (In Persian).
15. Fazaeli, M, (2016), “Military intervention in Yemen from the perspective of international law,” Public Law Studies Quarterly, 46(1), 41-70, (In Persian).
16. Jalili, Taher, and Imani, Haleh, (2010), “Humanitarian intervention and its challenges”, Political and economic information, 25, 50-57, (In Persian).
17. Magnuson, William, (2010), “The Responsibility to Protect and The Decline of Sovereignty: Free Speech Protection under International Law”, Journal of Transnational Law, 43, 255-312
18. Najandi Manesh, Heybatullah, Husseini Azad, Seyyed Ali, and Ahsan Nejad, Masoud, (2012), “Sovereignty of States and International Law Documents: Impressing or Impressed?”, Bi-Quarterly Journal of Human Rights, 7(2), 27-50, (In Persian).
19. Parvin, Kheyrollah, (2008), “Human Right and Its Effect on Government’s National Sovereignty”. Law Quarterly, 38(4), 111-135, (In Persian).
20. Pellet, Alain, (2000), “State sovereignty and the protection of fundamental human rights: an international law perspective”, Pugwash Occasional Papers, 1(1) , Feb, 37-45
21. Raei, Maseod, (2007), “Excutive Capablity of 2001 Draft State Responsibity in Human Rights Rules”. Law Quarterly, 37(4), 65-94, (In Persian).
22. Rashidi Nejad, Zainab, (2008), “Rules and limits of Humanitarian Intervention in Security Council Practice”, Journal of the Center for International Law Affairs, Deputy Minister of Law and Parliamentary Affairs, 37: 63-102, (In Persian).
23. Roberts, A, (1993), “Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights”, International Affairs, 69(3), 429-443
24. Sajadpour, Seyedmohammadkazem, and Mohammadi, Fatemeh, (2009), “International Aspects of Human Rights and the Sovereignty of States: Case Study; Analysis of the U.N Resolutions concerning Human Rights in Iran(1358-1388)”, Journal of Political Science, 4(2) , 59-92, (In Persian).
25. Shirazi, Habiballah Abolhassan, (2016), “Approach of the Security Council toward the Crisis in Syrian Islamic country (2011-2016)”, Quarterly Journal of Political Research in Islamic World, 5 (4), 51-86, (In Persian).