دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران

چکیده

اندیشمندان دورة رنسانس، به‌واسطة اینکه تجلی‌گاه یک دوران جدید بودند، از اندیشه‌های بکری برخوردارند. پیکودلا میراندولا (1494-1463م) با وجود گمنام بودن در تاریخ فلسفه، نقشی بسزا در نگاه غربی به انسان بازی کرد. نگاه او به مسئلة کرامت انسان و جایگاهش در این مقولة بنیادین در تاریخ فکر غرب، بررسی اندیشة او را چنان پرمعنا می‌کند که می‌توان وی را از تأثیرگذارترین اندیشمندان در مسئلة حقوق بشر در عصر کنونی دانست. با کمک تشریح اندیشة میراندولا، به‌نوعی به تشریح اندیشة غرب در مقولة کرامت انسان و حقوق بشر خواهیم پرداخت. بر این اساس سؤال محوری در این پژوهش این است که: «مبنای کرامت‌مندی انسان در اندیشة میراندولا چیست و این مبنا چه نسبتی با حق انسان برقرار می‌کند؟» برای یافتن پاسخ پرسشمان براساس رویکرد هرمنوتیک فلسفی گادامر به گفت‌وگو با متون میراندولا می‌پردازیم. میراندولا از انسان تعین‌ناپذیر سخن می‌گوید که حق قانون‌گذاری و تعیین سرنوشت خود را بنا به انتخاب خود دارد. این دیدگاه پیامدهای حقوق بشری مستقیمی دارد و به‌مثابة نخ تسبیحی است که اندیشة حقوق بشری معاصر را به اندیشة رنسانسی میراندولا متصل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chameleon Man in the Thought of Pico della Mirandola; a Foundation for Western Human Rights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kamali Gooki 1
  • Abolfazl Shkory 2

1 PhD of Political Thought, Tarbiat Modares University , Tehran, Iran

2 Associate Professor of Political Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Renaissance thinkers have pristine ideas since they were the manifestation of a new era. Mirandola (1463-1494) despite being obscure in the history of philosophy, played a role in Western thinking. His view of the issue of human dignity and its place on this fundamental issue in the history of Western intellectual makes study his thinking so meaningful. So, he can be considered one of the most influential thinkers on the issue of human rights in the present era. With the help of the narrative of Miranda's thoughts, we will explain Western thought on human dignity and human rights. Accordingly, our central question in this study is: "What is the basis of human dignity in the thought of Miranda, and what does the relationship of this basis with the human right?" To find out the answer to our question, we focus on Gadamer's Philosophical Hermeneutic approach to discussing the texts of Mirandola. Mirandola speaks on a chameleon man who has the right to legislate and determine his own destiny. This perspective has direct implications on human rights and is a chain that connects contemporary human rights thought with the thought of Mirandola.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • right
  • Renaissance
  • dignity
  • Mirandola
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. پوٌل راس (1398)، اخلاق و مدرنیته، ترجمة محمدجواد سلطانی و محمد کمالی گوکی،تهران: عقل سرخ.
2. پی‌یر، ماری (1395)، امانیسم و رنسانس، عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.
3. دورانت، ویل (1387)، تاریخ تمدن،جلد5، رنسانس، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،
4. شرت، ایون (1395)، فلسفة علوم اجتماعی قاره‌ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریۀ انتقادی از یونان باستان تا قرن بیست‌ویکم، هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
5. ژیلسون، اتین (1374)، خدا و فلسفه، شهرام پازوکی، تهران: حقیقت.
 
2. انگلیسی
A) Book
1. Bedau, Hugo, Adam (1992), “Dignity and the Death Penalty”, in Michael. J. Meyer and William A. Parent (eds.), The constitution of Rights, Ithaca NY: Cornell University Press.
2. Borghesi, Francesco (2018), Giovanni Pico della Mirandola. Lettere. Studi pichiani, 19. Firenze: Leo S. Olschki.
3. Brians, Paul (2017), Pico Della Mirandola: Oration On the Dignity Of Man (15th C. CE), Washington State University
4. Cassirer, Ernst (1948), The Renaissance Philosophy of Man, Chicago: University of Chicago Press.
5. Durant, William (2008), History of Civilization, Volume 5, Renaissance, Tehran: Scientific and Cultural Publications (In Persian).
6. Farmer, S. A.(1998), Syncretism in the West: Pico's 900 Theses (1486): Arizona Board of Regents for Arizona State University
7. Gadamer,H.G (1989),truth and method, Revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall, Continum New York.
8. -------------------- (1985), Philosophical Apprenticeships. Trans: Robert Sullivan. Cambridge, MA: MIT Press.
9. -------------------- (1987), The Problem of Historical Consciousness, in Interpre- tive Social Science: A Second Look, ed. Paul Rabinow and William M. Sullivan, Berkeley: University of California Press.
10. Gilson, etienne (1374), God and Philosophy, translated by Shahram Pazouki, Tehran: Haghighat (In Persian).
11. Howard, Donald Roy (1937), Innocent III, [c. 1200] On the Misery of the Human Condition. Translated by M. M. Dietz. Indianapolis, Indianapolis, Bobbs-Merrill. 
12. Lycourinos, Damon Zacharias (2017), The Hierarchical Cosmos Occult Theology as a Direct Continuation of Neoplatonism. London: Routledge.
13. MacGrath, Thomas (2014), Two Ideas of Human Nature: Giovanni Pico dellaMirandola and Thomas à Kempis, Mount Royal Undergraduate Humanities Review2.
14. Miller, Paul (1965),introduction by on the dignity of man. hackett publishing company.
15. -------------------- (B-1965), on the dignity of man, Translated by Charles Glenn Wallis Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/ Cambridge.
16. -------------------- (C-1965), Heptaplus, Translated by Douglas Carmichael, .Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/ Cambridge.
17. Mirandola, pico della (A-1965), On Being and the One,Translated by Miller, Paul. Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/ Cambridge.
18. More, Thomas (2010), the life of pico della mirandola By his Nephew Giovanni Pico Della Mirandola, Translated by James Macmullen Rigg. Nabu Press.
19. Pierre, Marie (2011), Humanism and the Renaissance, translated by Abdolvahab Ahmadi, Tehran: Agah (In Persian).
20. Poole, ross (1398), morality and Modernity, translated by Mohammad Javad Soltani and Mohammad Kamali Goki, Tehran: Red Wisdom (In Persian).
21. Shirt, evon (2016), Continental Philosophy of Social Sciences: Hermeneutics, Genealogy and Critical Theory from Ancient Greece to the Twenty-First Century, translated by Hadi Jalili, Tehran: Nashr-e Ney (In Persian).
B) Article
22. Cassirer, Ernst (1942), “giovanni pico della mirandola a study in the history of renaissance ideas”, Journal of the History of Ideas, Vol. 3, No. 3, pp. 319-346.
23. Heyd, David (2003), “Human Nature: An Oxymoron”, Journal of Medicine and Philosophy, Vol. 28, No. 2, pp. 151–169.
25.Hierarchies: The Structure of Nature Theosophical Topics in Depth. In site: https://www.theosophy-nw.org/theosnw/hierarch/hi-selec.htm--Oration on the Dignity of Man: The Manifesto of the Renaissance, CreateSpace Independent Publishing Platform (December 29, 2015)