دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز پردیس فارابی (قم) دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

یکی از شیوه‌های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می‌شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال‌های 1375، 1391 و 1398 به‌طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می‌شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به‌نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه‌انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینة کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Legislative Requirements of Ssupporting of Domestic Production through the Local Content Requirement

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Shiravi 1
  • Mohammadebrahim Dastanpour Hossein Abadi 2

1 Prof., Faculty of Law, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran

2 Ph.D. Student in Oil and Gas Law, Faculty of Law, University of Tehran, College of Farabi, Qom, Iran

چکیده [English]

One of the traditional ways which are used to support the production of domestic goods and services, drafting and implementation of the local content requirement. The government’s intervention in the market through obliging the persons to utilize the domestic products has been reflected in different laws and regulations and independently has been enacted in 1997, 2012 and 2019 in Iran. In this article, it will be discussed that the ideal legislation on this matter is subject to which requirements. This article concludes that using legal instruments for obliging persons to utilize the local products is subject to existence of social and economic justifying reasons. In case of existence of such reasons, the law shall be drafted in such a manner that while meeting the requirements of the rule of law, on one hand, the problem of quasi domestic monopoly is prevented from being formed, and on the other hand, it does not give rise to a situation in which the local producers can supply their occasionally-poor goods and services at the cost of the whole economy and at the same time, lose their ability to compete with the foreign producers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision and Policy Making Requirements
  • legal requirements
  • Local Content Requirement
  • Supporting of Domestic Production
  • Law of Maximum
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. اسحاقی، سید حسین (1391)، سازوکارهای تولید ملی؛ ظرفیت‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها، مرکز نشر هاجر.
2. شاول، استیون، (1388)، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمۀ محسن اسماعیلی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 
ب) مقالات
3. احمدیان، مریم (1393)، ملاحظاتی در تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعة اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
4. بابایی، ایرج (1386)، «مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق»، دوفصلنامة حقوق و سیاست، دورة 9، ش 23.
5. حیدری، حسن؛ علی‌نژاد، رقیه (1393)، «بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی»، دانشنامة حقوق اقتصادی (دانش و توسعة سابق)، دورة 21، ش 5.
6. راسخ، محمد،(1385)، «ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون»، مجلس و پژوهش، ش 51.
7. مرکز مالمیری، احمد (1394)، حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشت­ها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
8. مؤذن‌زادگان، حسنعلی؛ راهدارپور، حامد (1397)، «اصل شفافیت قانون و جایگاه آن در رویة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی (دیدگاه‌های حقوقی)، دورة ۲۳، ش ۸۱.
ج) قوانین و مقررات
9. تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی مصوب 11/3/1393.
10. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح مادة 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 01/05/1391.
11. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398.
12. قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات 12/12/1375.
13. قانون موافقت‌نامة تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن مصوب 8/10/1388.
14. لایحة قانونی نحوةخرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358.
 
2.انگلیسی
A) Books
1. Ishaqi, Seyed Hossein (2012), Mechanisms of National Production; Capacities, Threats and Opportunities, Hajar Publishing Center, First Edition (In Persian).
2. Johnston, Michael,(2004), Good Governance: Rule of law, Transparency and Accountability, Colgate University New York.
3. Johnson, Oliver (2013), Exploring The Effectiveness of Local Content Requirements In Promoting Solar PV Manufacturing In India, Bonn: German Development Institute/ eutsches Institutfür Entwicklungspolitik (DIE).
4. Kuntze, Jan-Christof & Moerenhout, Ton, (2013), Local Content Requirement and Renewable Energy Industry- A Good Match, ICTSD, UNCTAD Ad Hoc Expert Group Meeting.
5. Pérez, Aitor (2013), Foreign Investment, but with Local Content: Development Strategies in Brazil, Elcano Royal Institute
6. Pursell, Garry, (2001), Australia's Experience with Local Content Programs in the Auto Industry: Lessons for India and Other Developing Countries, World Bank Publications
7. Shaul, Steven & Ismaili Translation, Mohsen, (2009), Fundamentals of Economic Analysis of Law, Islamic Parliament Research Center, First Edition, (In Persian).
8. Slaughter, Matthew J.,(2004), Infant-Industry Protection and Trade Liberalization in Developing Countries, USAID/Washington.
9. Tordo, Silvana, Warner, Michael, Manzano, Osmel E., & AnoutiYahya, (2013), Local Content Policies in the Oil and Gas Sector, World Bank.
 
B) Articles
10. Ahmadian, Maryam (2014), “Considerations on the Impact of the Rule of Law on Economic Growth and Development”, Office of Economic Studies, Islamic Parliament Research Center, (In Persian).
11. Babaei, Iraj, (2007), “Theoretical foundations of the approach Economic Analysis of Law”, Bi-Quarterly Journal of Law and Politics, Vol. 9, No. 23, (In Persian).
12. Hahn, Robert W., Tetlock,Paul C., (2008), “Has Economic Analysis Improved Regulatory Decisions?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, No. 1.
13. Heidari, Hassan  &Alinejad, Roghayeh, (2014), “The effect of the institutional variable of the rule of law on economic growth in eight major Islamic countries”, Encyclopedia of Economic Law (former knowledge and development), Vol. 21, No. 5, (In Persian).
14. IPIECA,(2016), “Local content: a guidance document for the oil and gas industry, IPIECA (second edition).
15. Kemal, A.R., (1997), “Infant Industry Argument, Protection and Manufacturing Industries of Pakistan”, The Pakistan Development Review, Vol. 18, No. 1.
16. Lindquist, Stefanie A. & Cross, Frank C., (2017), “Stability, Predictability And The Rule of Law:Stare Decisis As Reciprocity Norm”, University of Texas School of Law.
17. Markaz Malmiri, Ahmad (2015), “The Rule of Law, Concepts, Principles and Perceptions”, Islamic Parliament Research Center, (In Persian).
18. Moazenzadegan, Hassan Ali  & Rahdarpour, Hamed, (2015), “The Principle of Transparency of the Law and Its Place in the Judicial Procedure of the European Court of Human Rights and Criminal Law of Iran”, Quarterly Judicial Perspectives (Legal Perspectives), Vol. 23, No. 81, (In Persian).
19. Rasekh, Mohammad (2006), “Intrinsic and adventitious description of Statute”, Parliament and Research, No. 51, (In Persian).
20. Saleem, Shaikh (2008), “Business Environment, Pearson Education India
21. The World Bank (2013), “World Local Content Policies in the Oil, Gas, and Mining Sectors” – Conference Report Extractive Industries for Economic Diversification, Report No: ACS7001.
22. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, (2009), “What is Good Governance?”, UNESCAP.
 
C( Regulations
23. Legal bill on the purchase and acquisition of land and property for the implementation of public, civil and military programs of the government approved in 1979, (In Persian).
24. Petroleum (Local Content And Local Participation) Regulations(Ghana) , 2013
25. Resolution on the ban on the purchase of foreign goods (including manufactured goods, parts, supplies, equipment, etc. under any heading) with similar domestic production approved in 2014, (In Persian).
26. The law of Maximum Utilization of Service and Production Capabilities and support of Iranian goods approved in 2019, (In Persian).
27. The law of Maximum Utilization of Service and Production Capabilities in Supply of the Country Requirements and their Fortification in Exports and Amendment to Article 104 of the Direct Taxation Act, approved in 2012, (In Persian).
28. The law of Maximum Utilization of Technical and Engineering Capacity of Production, Industrial and Executive of the Country in the Implementation of Projects and Establishment of Facilities for Export of Services approved in 1996, (In Persian).
29. The Law on Investment Promotion and Support Agreement between ECO member countries and its amended protocol approved in 2009, (In Persian).
 
D) Website