دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دورۀ دکتری رشتۀ حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

صلاحیت موضوعی دیوان کیفری بین‌المللی شامل چهار جرم عمده است و تحت مقررات حاضر اساسنامه، جرم قاچاق مواد مخدر در زمرۀ موارد مصرحه قرار ندارد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز دادگاهی با صلاحیت عام نیست و تنها می‌تواند به‌طور حصری بر چهار جرم اصلی اعمال صلاحیت کند. بنابراین، از آنجا که جرم قاچاق مواد مخدر در زمرۀ جرائم مصرح نیست، خارج از صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نظر به اینکه جرم قاچاق مواد مخدر در مقیاس وسیع در سطح جهان صورت می‌گیرد و نگرانی عمدۀ جامعۀ جهانی است، این مقاله درصدد بررسی این موضوع بود که آیا می‌توان تحت مقررات فعلی اساسنامه یا در صورت اصلاح آن، بر جرم قاچاق مواد مخدر نیز اعمال صلاحیت کرد. این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته، با هدف تبیین این موضوع تدوین شده است که چرایی و چگونگی توسعۀ صلاحیت دیوان بر جرم قاچاق مواد مخدر را بررسی کند، تا از بعد عملی بتوان با بی‌کیفرمانی قاچاقچیان عمدۀ مواد مخدر، مقابله کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Possibility of Development of the International Criminal Court’s Jurisdiction over the Crime of Drug Trafficking

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Solhchi 1
  • Shahriar Nasiri 2

1 Associate Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student in International Law, University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran

چکیده [English]

Subject-matter jurisdiction of the International Criminal Court includes only four major crimes and under the present rules of the Rome Statute, crime of drug trafficking is not among them. The ICC is not a court of general jurisdiction, it has jurisdiction only over the crimes enumerated in the Rome Statute and since drug trafficking is not among them; it falls outside the court's subject matter jurisdiction. On the other hand, drug trafficking is common in large scale around the world and so it is concern to the international community as a whole. So, the article aims to consider whether under the current statute rules or if amended, the jurisdiction of ICC could be extended over the crime of drug trafficking. Present paper that written in analytical-descriptive method, aims to consider why and how ICC's jurisdiction can be extended over the crime of drug trafficking in order to combat impunity of major drug traffickers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rome Statute
  • International Crime
  • International Criminal Court
  • Subject Matter Jurisdiction
  • Drug trafficking
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. چایساری، کریانگ ساک کیتی (1393)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمۀ حسین آقایی جنت‌مکان، تهران: جنگل.
2. کاسسه، آنتونیو (1387)، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمۀ حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، تهران: جنگل.
3. گیلبرت، جف (1391)، واکنش به جرائم بین‌المللی، ترجمۀ پیمان نمامیان و رضا ایازی، تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
 
ب) مقالات
4. آرش‌پور، علیرضا؛ زحمتکش، مجید (1396)، «ظرفیت‌های نظم کنونی حقوق بین‌الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش 57.
5. چاپاری، محمدعلی؛ شایگان فرد، مجید (1396)، «مسئولیت کیفری در جنایات بین‌المللی و تقابل آن با گفتمان مصونیت»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، ش 37.
6. صلح‌چی، محمدعلی؛ نصیری، شهریار (1397)، «مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران براساس موازین حقوق بین‌الملل بشر؛ حذف یا ابقاء»، مجلۀ حقوقی بین‌المللی، ش59.
7. عبداللهی، محسن (1390)، «مفهوم و تعریف جنایت بین‌المللی در حقوق بین‌الملل»، در: نسرین مهرا، مجموعه مقالات حقوق کیفری بین‌المللی (فرایند، نظریه‌ها و چشم‌اندازها)، تهران: میزان.
8. کوشا، سهیلا؛ طهورثی، اسماعیل؛ سوهانیان، فاطمه (1398)، «رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در گزینش پرونده‌های ارجاعی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 49، ش 2.
 
ج) پایان‌نامه
9. دلخوش، علیرضا (1389)، تعهد دولت‌ها به همکاری در مقابله با جرائم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه جهت اخذ درجۀ دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
 
2. انگلیسی
A) Books
1. Ambos, Kai (2014), Treatise on International Criminal Law: Vol. II, New York, Oxford University Press.
2. Bassiouni, M. Cherif (ed) (2008), International criminal law, Vol. I (Sources, Subjects, and Contents), Leiden and Boston, Martinus Nijhoff Publishers.
3. Cassese, Antonio (2008), International Criminal Law: Critical Concepts in Law, Translated by: Hossein Piran et al., Jungle Publication, Iran, Tehran (In Persian).
4. Cryer, Robert and others (2007), An Introduction to International criminal law and procedures, Cambridge, Cambridge University Press.
5. Gilbert, Geoff (2012), Responding to International Crime, Translated by: Peyman Namamian and Reza Ayazi, IR Police Publication, Iran, Tehran (In Persian).
6. Kittichaisaree, Kriangsak (2014), International criminal law, Translated by: Hossein Aghaei Janatmakan, Jungle Publication, Iran, Tehran (In Persian).
7. Schabas, William A. (2003), Genocide in International Law; The Crimes of Crimes, Cambridge, Cambridge University Press.
 
B) Artikels
8. Adbollahi, Mohsen (2011), “Concept and Definition of International Crime in International Law”, In: Mehra, Nasrin, International Criminal Law (Procedures, Theories and Perspectives), Mizan Publication, Iran, Tehran (In Persian).
9. Arashpour, A., Zahmatkesh, M. (2017), “The Capacity of the Contemporary International Law in Recognition of the Concept of Cultural Genocide”, International Law Review, Vol. 34, No. 57, pp. 197-227 (In Persian).
10. Arsanjani, Mahnoush H. & W. Michael Reisman (2005), “The Law-in-Action of the International Criminal Court”, The American Journal of International Law, Vol. 99, No. 2.
11. Bassiouni, M. Cherif & Eduardo Vetere (1998), “Towards Understanding Organized Crime and its Transnational Manifestation”, in Organized Crime: a Compilation of U.N. Documents 1975–1998, Transnational Publisher Inc.
12. Blanchard, Christopher M. (2010), “Afghanistan: Narcotics and U.S. Policy”, Congressional Research Service.
13. Boister, Neil (1998), “The Exclusion of Treaty Crimes From the Jurisdiction of the Proposed International Criminal Court: Law, Pragmatism, Politics”, Journal of Armed Conflict Law, Vol. 3, Issue 1.
14. Boiteux, Luciana and others (2014), “Human Rights and Drug Conventions: Searching for Humanitarian Reason in Drug Laws”, in B.C. Labate and C. Cavnar (eds.), Prohibition, Religious Freedom, and Human Rights: Regulating Traditional Drug Use, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
15. Chapari, M. Ali, and Majid Shaiganfard (2017), “The Criminal Responsibility in International Crimes and the Issue of Immunity”, Comparative Law Research of Iran and International Quarterly, Vol. 10, No. 37, pp. 59-92 (In Persian).
16. Costa, Antonio Maria (2004), “UN Warns About Nexus between Drugs, Crime and Terrorism”, U.N. Press Release SOC/CP/311 (01/10/2004). Accessible on: https://www.un.org/press/en/2004/soccp311.doc.htm (01/04//2019)
17. Dillon, Sam & Craig Pyes (Feb. 23. 1997), “Shadow on the Border—A Special Report: Drug Ties Taint 2 Mexican Governors”, N.Y. TIMES; accessible on: https://www.nytimes.com/1997/02/23/world/drug-ties-taint-2-mexican-governors.html (01/04/2019)
18. Dugard, John (1997), “Obstacles in the Way of an International Criminal Court”, The Cambridge Law Journal, Vol. 56, No. 2.
19. Gianaris, William N. (1992), “The New World Order and the Need for an International Criminal Court”, Fordham International Law Journal, Vol. 16.
20. Hall, Christopher K. and Kai Ambos, “Article 7 (Crimes against humanity)”, in: Otto Triffterer, Jens David Ohlin, the Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, C.H.Beck, Hart and Nomos, 2015
21. Kiefer, Heather L. (2009), “Just Say No: The Case against Expanding the International Criminal Court's Jurisdiction to Include Drug Trafficking”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, Vol. 31.
22. Kosha, Soheyla, Esmail Tahmuresi, Fatemeh Sohanian (2019), “Judicial Procedure of International Criminal Court for Selecting Referral Cases and Realizing Justice”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 49, Issue 2, pp. 351-367 (In Persian).
23. McConville, Molly (2000), “A Global War on Drugs: Why the United States Should Support the Prosecution of Drug Trafficking in the International Criminal Cour”, American Criminal Law Review, Vol. 37.
24. Patel, F. (1990), “Crime Without Frontiers: A Proposal for an International Narcotics Court”, N.Y.U. J. Intl. L. & Pol., Vol. 22.
25. Pejic, Jelena (1998), “Creating a Permanent International Criminal Court: The Obstacles to Independence and Effectiveness”, COLUM. HUM. RTS. L. REV., Vol. 29.
26. Sainz-Borgo, Juan Carlos (2012), “The International Criminal Court, Drug Trafficking and Crimes against Humanity: A local Interpretation of the Rome Statute”, the Journal Jurisprudence. Vol. 15.
27. Scheffer, David (2005), “Blueprint for Legal Reforms at the United Nations and the International Criminal Court”, GEO. J. INT'L L. Vol. 36.
28. Schloenhardt, Andreas (2005), "Transnational Organised Crime and the International Criminal Court Developments and Debates", the University of Queensland Law Journal, Vol. 24.
29. Solhchi, M., Nasiri, Shahriar (2018), “Death Penalty for Drug-Related Offences in Iran’s Legal System under International Human Rights Norms: Abolition or Maintenance?”, International Law Review, Vol. 35, No. 59, pp. 143-170 (In Persian).
30. Yacoubian Jr., George S. (2007), “The Most International of International Crimes: Toward the Incorporation of Drug Trafficking into the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court”, In: Karen T. Froeling (ed), Criminology Research Focus, Nova Science Publisher Inc.
31. Yernur, Sovetkali, and Baysalov Aly Dzhumamuratovich (2015), Importance of International Partnership in Prevention of International Crime, European journal of law and political sciences, No. 1.
32. Zimmermann, Andreas (2015), “Article 5 (Crimes within the jurisdiction of the Court)”, in: Otto Triffterer, Jens David Ohlin, the Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, C.H.Beck, Hart and Nomos.
 
C) Internationl Documents
33. Draft Statute for an International Criminal Court
34. ILC, Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, UN Doc. A/51/332 (1996)
35. International Law Commission, Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, art. 1, cmt. 4, U.N. Doc. A/51/10 (1996)
36. International Law Commission, Report of the International Law Commission on the work of its forty-second session (1 May-20 July 1990), U.N. Doc. A/45/10 (July 20, 1990)
37. Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session, 2 May -22 July 1994, Official Records of the General Assembly, Forty-ninth session, Supplement No. 10, Document: A/49/10, Yearbook of the International Law Commission, 1994, vol. II(2)
38. Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 2 of Security Council resolution 808 (1993),
39. The Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Done at Rome on 17 July 1998, U.N. Doc. A/CONF.183/10.
40. UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUG CONTROL AND CRIME PREVENTION, FINANCIAL HAVENS, BANKING SECRECY AND MONEY-LAUNDERING, UNDCP Technical Series, No. 8
41. United Nations, International criminal responsibility of individuals and entities engaged in illicit trafficking in narcotic drugs across national frontiers and other transnational criminal activities: establishment of an international criminal court with jurisdiction over such crimes, UN GAOR, 44th sess, Supp No 49, UN Doc A/44/39 (4 Dec 1989)
42. International Criminal Court. Office of the Prosecutor, Policy Paper on Case Selection and Prioritization, 15 September 2016
43. G.A. Res. S-20/2, U.N. Doc. A/RES/S-20/2 (Oct. 21, 1998)
44. UN Doc. C.N.737.2009.TREATIES-9, 29 October 2009
 
D) Internationl Files
45. Prosecutor v. Akayesu, No. ICTR-96-4-T, Judgment, Trial Chamber, 2 Sep. 1998.
46. The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, No. ICTR-96-4-T, Judgment, Trial Chamber, 2 September 1998.
47. Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, No. ICC-01/04-01/07-717, Confirmation Decision, Pre-Trial Chamber, 30 September 2008
48. Prosecutor v. Bemba, No. ICC-01/05-01/08-424, Confirmation Decision, Pre-Trial Chamber, 15 June 2009.
 
E) Dissertation
49. Delkhosh, Alireza (2010), the Obligation of States to Co-operation against International Crimes in International Law, a Ph.D Thesis in International law, Allameh Tabataba’i University, Iran, Tehran (In Persian).