دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار،گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

«توسعة پایدار» در عرصة بین‌المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعة پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه‌ای فراگیر و مورد اهتمام دولت‌ها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولت‌های جهان در مواجهه با این موضوع در دهه‌های اخیر سیر جالبی داشته است. توسعة پایدار در سیاست و حقوق بین‌الملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسش‌ها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و تبیین جایگاه فعلی توسعة پایدار در حقوق بین‌الملل با توجه به عملکرد دولت‌هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعة پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه‌هایی به حوزة حقوق نرم بین‌الملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Position of "Sustainable Development" in International Law with emphasis on States Practice

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Jahanipour 1
  • Ahmadreza Tohidi 2

1 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

2 Assistant Prof., Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Sustainable development has become a widespread discourse at the international level, and with the adoption of the Sustainable Development Goals at the UN Summit in 2015, it has become a comprehensive program at the State level in different dimensions. The operation of the world's States dealing with this issue has been an interesting development in recent decades. Sustainable development in international politics and law has gained some importance, although questions and ambiguities remain. The purpose of this article is to present current position of sustainable development in international law concerning the function of States. In this paper, we try to demonstrate through the descriptive, analytical approach that sustainable development today has gone beyond the mere concept and entered into some aspects of soft international law and in some cases even difficult law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Delhi Declaration
  • international law of sustainable development
  • States practice
  • Concept of Sustainable Development
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. تقی‌زاده انصاری، مصطفی (1397)، حقوق محیط زیست در ایران، تهران: سمت.
2. قربان‌نیا، ناصر (1390)، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
 
ب) مقالات[V1] 
3. اکبری، نرگس؛ مشهدی، علی (1398)، «تهدیدها و تعهدات زیست‌محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژة گاپ نسبت به آثار سوء زیست‌محیطی در ایران (ریزگردها)»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش61.
4. افتخارجهرمی، گودرز (1388)، «حقوق بشر، محیط زیست و توسعة پایدار»، مجلة تحقیقات حقوقی، ش50.
5. دبیری، فرهاد و دیگران [V2] ( 1392)،«چگونگی حل‌وفصل اختلافات محیط زیستی ناشی از تجارت جهانی در قالب نظام حقوقی حل اختلاف»، فصلنامةانسانومحیطزیست، ش 26.
6. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1393)، «اقتصاد سبز: گامی به‌سوی تحقق توسعة پایدار در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، دانشنامة حقوق اقتصادی، ش6.
7. سلیمی ترکمانی، حجت (1391)، «حقوق بین‌الملل توسعة پایدار: از آرمان تا واقعیت»، دانشنامة حقوق اقتصادی، ش2.
8. شهبازی، آرامش (1389)، «پایداری توسعه «یا»  توسعة پایدار در حقوق بین‌الملل»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش42.
9. فرخی، رحمت‌الله؛ رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1398)، «دیوان دادگستری اروپا و مسئلة تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 61.
10. محمودی کردی، زهرا (1391)، «جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی»، فصلنامةپژوهشحقوقعمومی، سال پانزدهم، ش 41.
 
2. انگلیسی
A) Books
1. Ghorbannia,Naser(2011)Human Rights Law and Humanitarian Law , Tehran, Pazhuheshgah (In Persian).
2. Taghizadeh Ansari,Mostafa (2018),Environmental Law in Iran , Tehran,Samt (In Persian).
3. Armstrong, D., et al [V3] (eds),(2009) , Routledge Handbook of International Law , routledge.
4. Cordonier Segger, Marie-Claire, Weeramantry, C. G.(eds),(2017), Sustainable development principles in the decisions of international courts and tribunals, 1992-2012, Routledge.
5. Cordonier segger,M.C, Khalfan,A.,(2004), sustainable development law: Principles, Practices, and Prospects ,OUP.
6. Faure,M.,(2016), Elgar Encyclopedia of environmental law, Edward elgar publishing.
7. Fitzmaurice,M.,Tamada,(2016),Whaling in the Antarctic Significance and Implications of the ICJ Judgment, Brill.
8. Kiss,A. & Shelton,D.,(2007),Guide to international environmental law, Martinus Nijhoff .
9. Lowe, V in Byers, M (ed),(2000), The Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law,Oxford University Press.
10. Merrills,J.G.,(2011), International dispute settlement,5th ed,Cambridge.
11. Pearce,D.W, & Turner,R., (1990) ,Economics of Natural Resources and the Environment, John Hopkins University Press.
12. Sands,Philippe ,(2012),principles of international environmental law,3nd ed ,cambridge
13. Schrijver Nico,Weiss Friedel(eds),(2004) International Law and Sustainable Development Principles and Practice, martinus nijhoff
14. Schrijver, Nico,(2008), The Evolution of Sustainable Development in International Law:Inception,meaning and status ,Hague academy of International law.
15. Shawkat Alam,et al(eds),(2013), Routledge Handbook of International law, Routledge.
16. World Commission on Environment and Development,(1987), Our Common Future,Oxford University Press.
 
 
B) Articles
17. Akbari ,Narges , Mashhadi Ali(2019),”Environmental Threats and Commitments of the Turkish Government in the Implementation of the Gap Project in Relation to the Environmental Impacts in Iran” , International Law Journal, No. 61 (In Persian).
18. Dabiri, Farhad et al. (2013),” How to resolve environmental disputes arising from global trade in the form of a legal dispute resolution system”, Human and Environment Quarterly, No. 26 (In Persian).
19. Eftekhar Jahromi, Goodarz (2009),” Human Rights, Environment and Sustainable Development”, Journal of Legal Research, No. 50 (In Persian).
20. Farrokhi, Rahmatollah and Ramezani Ghavamabadi, Mohammad Hossein (2019), ”European Court of Justice and the issue of confrontation of economic goals with environmental considerations”, International Law Journal, No. 61 (In Persian).
21. Mahmoudi Kurdi, Zahra (2012), ”The position of the environment in the World Trade Organization”, Quarterly Journal of Public Law Research,15(41) (In Persian).
22. Ramezani Ghavamabadi, Mohammad Hossein (2014), ”Green Economy: A Step Towards Sustainable Development in International Environmental Law”,Journal Encyclopedia of Economic Law, No. 6 (In Persian).
23. Salimi Turkmani, Hojjat (2012), ”International Law of Sustainable Development: From Ideal to Reality”, Journal Encyclopedia of Economic Law, No. 2 (In Persian).
24. Shahbazi, Aramesh (2010),” Sustainability of Development or Sustainable Development in International Law”, International Law Journal, No. 42 (In Persian).
25. Cordonier Segger,M.C(2009)”the role of international forums in the advancement of sustainable development law”,sustainable development law and policy, Vol.10, No.1.
26. Dernbach John C, Cheever Federico (2015),”Sustainable Development and Its Discontents”, Transnational Environmental Law , Vol.4, No.2.
27. Knox, John H.(2015),” human rights, environmental protection, and the sustainable development goals”, washington international law journal , Vol.24, No.3.
 
C) Documents And Cases
28. Agenda 21 , United Nations "Conference on Environment and Development",1992
29.Case Concerning the Gabcíkovo-Nagymaros ,ICJ,2007
30.Case concerning pulp mills of Uruguay ,ICJ,2010
31. Charter of United Nations
32. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment,1972
33. Fifth Report on the Principles ofInternational Law relating to Sustainable Development, ILA, Committee on the Legal Aspects of Sustainable Development, (London: ILA, 2002)
34. Iron Rhine Arbitration (Belgium/Netherlands),PCA,2005
35-ITLOS, Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Disputes Chamber),2011
36. Johannesburg Declarationon sustainable development,2002
37. Johannesburg Plan of Implementation, World Summit on Sustainable Development,2002
38.Ministrial declaration of Doha(20 november 2001)WT/MIN(01)/DEC/1
39.New Delhi Declaration Of Principles Of International Law Relating To Sustainable Development, ILA Resolution,3/2002
40.Paris Agreement ,12 december 2015
41.Rio declaration, United Nations "Conference on Environment and Development",1992
42.The Doha Development Agenda, World Trade Organization Negotiations,2001
43.Transforming our world:the2030 Agenda for Sustainable development,UN general assembly,2015
44.UNGA Res. A/RES/S-19/2,19 Sept. 1997
45.United Nations Framework Convention on Climate Change,4 June 1992
46.World Charter for Nature,28 October 1982
47.World conservation strategy,IUCN,1980
 
D) Websites
48. http://www.un.org/en/ga/search/A/RES/2398(XXIII)
49. http://www.un-documents.net/unchedec.htm
52. www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/199
 [V1]شماره صفحات تمامی مقالات ذکر شود
 [V2]اسامی تمامی همکاران ذکر شود
 [V3]اسامی همکاران ذکر شود