دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل ددکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امنیت حقوقی، مقوله‌ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئلۀ «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعۀ منحصربه‌فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش‌ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین‌الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده‌ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیۀ حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعۀ مشترکات بین‌المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست‌وجو و تبیین واژۀ معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین‌المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئلۀ مهم جامعۀ مشترکات بین‌المللی می‌پردازیم و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین‌المللی دادگستری نشانۀ وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزۀ ماهوی و قهرا، ساختاری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Certainty in International Law: Concept and Position

نویسندگان [English]

  • Seyed Fazlollah Mousavi 1
  • Seyyed Hossein Mousavifar 2

1 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Legal certainty is one of the important disciplines in a legal system. Although, the issue of legal certainty is supposed to be a society-specific issue, however, it is challenging and doubtful concept in international law. However, largely, challenges and criticisms in international law due to the existence of legal certainty are remarkable, this does not imply ignoring the legal certainty within the structural dimension of the system. The principal assumption of this article is assuming the international community and to prove the relative "legal certainty " inspired by it in substantive and structural dimensions. In this paper, we try to seek and explain the appropriate terms of legal certainty and then understanding it in international legal system, nature of subordinate and structures and international community as an important issue. In conclusion, it has been shown that UN Charter, Four Geneva Convention and Human rights instrument are indications of existence of legal certainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal certainty
  • Certainty of Rules
  • Structural Certainty
  • Relative Certainty of International Community
A) Books
1. Ávila, Humberto Bergmann (2016), Certainty in Law. Berlin, Springer.
2. Black, Henry Campbell, Bryan A Garner & Becky R McDaniel (1999), Black's law dictionary. St. Paul, West Group Publication.
3. Borjars, Juris (2014), Protection of Interests of The International Community in the Law of State Responsibility, Latvia, Faculty of law, University of Latvia.
4. Claes, Erik & Bert Keirsbilck. (2009), "Facing the limits of the law", In Facing the Limits of the Law, Edited by Erik Claes, Berlin, Springer.
5. De Visscher, Charles, (2015), Theory and reality in public international law: Princeton, Princeton University Press.
6. Hart, Herbert. L. A. (1961), The concept of law, Oxford,Clarendon Press.
7. Kagan, Shelly (1989), The limits of morality, Oxford, Oxford University Press.
8. Kelsen, Hans (1944), Peace through law,Chapel Hill, North Carolina University Press The Lawbook Exchange, Ltd.
9. Lauterpacht, Hersch (2011), The function of law in the international community: Oxford, Oxford University Press.
10. Widlak, Tomasz Hubert (2015), From International Society to International Community: The Constitutional Evolution of International Law. Gdansk, University of Gdansk.
11. Thompson, Mell (2017), Philosophy, Translated into Persian by Behrooz Hasani, Farhang Nashre No Publication .
12. Falsafi, Hedayatollah (2012), International Treaty Law, (3rd Edition), Tehran, Farhang Nashre Now Publication.
13. Falsafi, Hedayatollah (2011), Perpetual Peaceand Rule of Law: Dialectic of Difference and Likelihood, Tehran, Farhang Nashre Now Publication.
14. Falsafi, Hedayatollah (2017), Movement of Rationality in International Law System, Principles of Methodology of International Law, Tehran, Farhang Nashre Now Publication.
 
B) Articles
15. Fontanelli, Filippo (2011), "Santi Romano and L'ordinamento giuridico: The Relevance of a Forgotten Masterpiece for Contemporary International, Transnational and Global Legal Relations", Transnational Legal Theory , Vol.2 , pp.67-117.
16. Maxeiner, James R. (2008), "Some realism about legal certainty in the globalization of the rule of law", Houston Journal of International Law, Vo.31, pp.27-46.
17. Mousavi Seyed Fazllolah & Khalaf Rezaei Hossein (2015), “Peremptory Norms in International Law; Development or Revolution of Sources of International Law (A Comparative Analysis of National Legal Systems)” Comparative Law Studies Journal, Vol.6, No.1, pp.369-391.
18. Rigaux, Francois (1998), "Hans Kelsen on international law", European Journal of International Law ,Vol.9 , pp.325-343.