دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به‌منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت‌ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته‌ای با عنوان «کمیتۀ مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیتۀ مشورتی نشان داد که کمیتۀ مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین‌المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه‌نامه صادر می‌کند. کارکرد دیگر کمیتۀ مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه‌ای مناسب» برای تبادل‌نظر و گفت‌وگو میان کارشناسان کمیتۀ مشورتی، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی در زمینۀ مسائل حقوق بشر است. کمیتۀ مشورتی از طریق مطالعات، تهیۀ گزارش‌ها و پیش‌نویس برخی اسناد بین‌المللی در شکل‌گیری افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینۀ مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status and Function of the UN Human Rights Council Advisory Committee in the International Human Rights System

نویسندگان [English]

  • Fariba Navab Daneshmand 1
  • Seyed Mohammad Hashemi 2
  • Amirhossein Ranjbarian 3

1 Ph.D. Student in Public International Law, Department of Law and Political Science, Faculty of Theology, Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Prof., Faculty of Law and Political Science, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

3 Associate Prof., Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Human Rights Council Advisory Committee is a consultative body of the Human Rights Council that provides the council's requested consultations. Its studies and reports lead to draft some international instruments. It is important to recognize the advisory committee to understand the mechanisms of the UN system for protecting human rights. The present study was designed to identify the advisory committee and examine and review its function and role. This research has shown that the Advisory Committee has an international advisory role and it issues recommendations. Another function of the advisory committee is providing suitable area to interact, exchange ideas, debate, and dialogue between experts of the Advisory Committee and representatives of governments and NGOs about human rights issues. The Advisory Committee protects and promotes human rights through shaping public opinion, informing and increasing knowledge and information production on various human rights issues through studies, preparing reports, and drafting some international instruments. The Advisory Committee has strengthened the functions and efficiency of Human Rights Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promotion
  • Human Rights
  • Protection
  • The Human Rights Council
  • Advisory Committee
1. فارسی
الف) کتاب
1. ادارۀ اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد (1379)، حقوق بشر در جهان امروز، اولویتی برای سازمان ملل متحد، تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد.
2. امید زمانی، محسن (1389)، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
3. انور الخولی، امین؛ شیخی، حمیدرضا (1383)، ورزش و جامعه، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
4. بیگ‌زاده، ابراهیم (1389)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: مجد.
5. دخراف، خیالت، اخنار، پیتر و، فون مارفیک، تیریک (1394)، چشم‌اندازهای نظری فساد، هانیه هژبر الساداتی [دیگران]، تهران: آگاه.
6. فلسفی، هدایت‌الله (1389)، صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران: فرهنگ نشر نو: آسم.
7. قانعی، محسن (1395)، نهادهای نظارتی بین‌المللی حقوق بشر، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
8. مک گروهیل (۱۳۷۵)، فرهنگ اصطلاحات پزشکی، ترجمۀ رشاد مردوخی، تهران: نشر نی.
9. نادری، عبدالله؛ کدخدازاده، اسماعیل (1346)، تاریخ المپیک «عهد باستان و دورۀ کنونی»، تهران: سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران.
10. نگوین، کک دین؛ دینه، پاتریک و دیگران (1384)، حقوق بین‌الملل عمومی، ج 1، ترجمۀ حسن حبیبی، تهران: اطلاعات.
 
ب) مقالات
11. سلیمانی، زهرا (چهارشنبه 14 مهر 1395)، «تحرک حلقة مفقودۀ سلامت زنان»، روزنامۀ آرمان امروز.
12. شجاع، جواد (1388)، «درآمدی بر کاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح»، مجلۀ حقوقی، ش40.
 
ج) پایان‌نامه
13. موثق، هومن (1379)، بررسی اصول حقوق بین‌المللی حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها وفق منشور ملل متحد، دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد.
 
2. انگلیسی
A( Books
1. Alston, Philip & Crawford, James (2000), The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring, UK: Cambrige University Press.
2. Anwar Al-Khouli, Amin & Sheikhi, Hamid Reza (2004), Sports and Society, Mashhad: Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation and the Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (SAMT) (In Persian).
3. Beigzadeh, Ebrahim (2010), Law of International Organizations, Tehran: Majd Publications. (in persian)
4. Center for Human Rights (1987), United Nations, OHCHR, Human Righs Machinery, Fact Sheet, No, 1, Switzerland.
5. Dekhraf,khialt,Eknar,Peter,Phon Marfic,Trik, Theoretical Perspectives of Corruption, translated by Hanieh Hojbar Sadati [Others], Tehran: Agah Publishing, 2015 (In Persian).
6. Falsafi, Hedayatollah (2010), Eternal Peace and the Rule of Law, Tehran: Farhang-e Nashr-e No (In Persian).
7. Freedman, Rosa (2013), the United Nations Human Rights Council: A Critique and Early Assessment, London and New York: Routlage.
8. Gerd Oberleitner )2007(,Global Human Rights Institutions,UK:polity press .
9. Ghanei, Mohsen (2016), International Human Rights Monitoring Institutions, Tehran: University of Judicial Sciences and Administrative Services (In Persian).
10. Lattmann, Tamás & Vizi ,Balázs (2014(, International Protection of Human Rights,Budapest: National University of Public Service Institute of International Studies.
11. Lawson, Edward (1996), Encyclopedia of Human Rights, United State of America: Taylor & Francis.
12. MCGraw Hill (1996), Dictionary of Medical Terms, translated by Rashad Mardukhi, Tehran: Ney Publishing (In Persian).
13. Naderi, Abdullah, Kadkhodazadeh, Ismail (1967), History of the Olympics "Ancient Times and the Current Period", Tehran: Organization of Physical Education and Healthy Recreation of Iran (In Persian).
14. Nguyen, Quoc Dinh; Devine, Patrick and Ple, Alen.
15. office of the High Commissioner for Human Rights (2009),“Sub-Commission on the Promation and protection of human Rights” office of the High Commissioner for Human Rights, n.d. Retrieved August 2009.
16. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2005), The Sub-Commission On The Promotion And Protection Of Human Rights, 2005, Switzerland, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SC/Leaflet2005_En.pdf
17. Omid Zamani, Mohsen (2010), United Nations Human Rights Council, Tehran: Office of Political and International Studies, Ministry of Foreign Affairs (In Persian).
18. Ramcharan, Bertrand G., (2011), The UN Human Rights Council, Routledge, Oxon, UK.
19. Spohr ,Maximilan, (2010), United Nations Human Rights Council,Between Institution- Buillding Phase and Review of Status,In Max Planck Yearbook of United Nations Law, Editors Armin von Bogdandy , Rüdiger Wolfrum , Netherlands,Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, , Vol. 14, pp.169-218.
20. Steiner, Henry J. Alston, Philip & Goodman, Ryan (2008), International Human Rights in Context: Law, Politics, And Morals: Text and materials, England: oxford university press.
21. United Nations Office for Public Information (2000), Human Rights in the World Today, A Priority for the United Nations, Tehran: United Nations Information Center.
 
B) Articles
22. Shoja, Javad (2009), "An Introduction to the Military Applications of Nanotechnology from the Perspective of the Right to Live in Peace", Legal Journal, No. 40, Spring-Summer, pp 231-257. (In Persian).
23. Soleimani, Zahra (Wednesday, October 5, 2016), "Mobility of the Missing Link in Women's Health", Arman Emrooz newspaper (In Persian).
 
C) Thesis
24. Movashegh, Hooman (2000), A Study of the Principles of International Law Governing Friendly Relations and Cooperation between Governments According to the Charter of the United Nations, Shahid Beheshti University, M.Sc. Thesis (In Persian).
 
D) Document & Report
25. AC,Draft final paper on human rights and international solidarity - Prepared by Chen Shiqiu on behalf of the drafting group on human rights and international solidarity of the Human Rights Council Advisory Committee, 2012 ,A/HRC/ AC/ 9/4
26. CHR, Human rights and international solidarity 2005 ,E/CN.4/RES/2005/55
27. CHR, The right to food - Report by the Special Rapporteur, 2001, UN Doc: E/CN.4/2001/53,para.14.
28. Decision 1999/256, E/1999/99(p.127).
29. Final report of the Human Rights Council Advisory Committee on the Issue of the Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of Human Rights, 5 January 2015, A/HRC/28/73
30. Final study of the Advisory Committee on the promotion of human rights of the 30. urban poor: strategies and best practices (A/HRC/22/61)
31. Final study of the Human Rights Council Advisory Committee on rural women and the right to food (A/HRC/22/72)
32. GA, Vienna Declaration and Programme of Action,1993,A/CONF.157/23. 47
33. General Assembly, Human Rights Council ,3april 2006, UN DOC: A/RES/60/251
34. General Assembly, Human Rights Council, 2006, A/ Res/ 60/ 251.
35. General Assembly, United Nations Declaration on Human Rights Education and Training, 2012, A/ Res/ 66/ 137.
36. General Assembly,International Albinism Awareness Day,A/C.3/69/L.35 Rev.1
37. HRC, Final research-based report of the Human Rights Council Advisory Committee on best practices and main challenges in the promotion and protection of human rights in post-disaster and post-conflict situations,2015,A/ HRC/ 28/76
38. HRC, Institution-building of the United Nations Human Rights Council, 2007, A / HRC / Res / 5/1
39. HRC, Open-ended intergovernmental working group on a draft United Nations declaration on the right to peace, 2016, A/HRC/33/60
40. HRC, Progress report of the Human Rights Council Advisory Committee on the issue of the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights, 2014,A/ HRC/ 26/42
41. HRC, Progress report on the research-based report of the Human Rights Council Advisory Committee on best practices and main challenges in the promotion and protection of human rights in postdisaster and post-conflict situations, 2014, A/ HRC/ 27/ 57.
42. HRC, Promotion and Protection of Human Rights in Post-Disaster and Post-Conflict Situations, 2014, A/HRC/DEC / 26/116
43. HRC, Report of the Human Rights Council Advisory Committee on the right of peoples to peace, 2012,A/HRC/ 20/31
44. HRC, Report of the Office of the High Commissioner on the outcome of the expert workshop on the right of peoples to peace, 2010,A/ HRC/ 14/38.
45. HRC, Summary of the discussions held during the expert consultation on the administration of justice through military tribunals and the role of the integral judicial system in          combating human rights violations, 2016, A/HRC/28/32
46. HRC, The negative impact of corruption on the enjoyment of human rights, 2014, A/ HRC/ DEC/ 26/ 115-
47. HRC,Elimination of discrimination against persons affected by leprosy and their family members, 2015,A/HRC/ Res/ 29/5.
48. HRC,Final research-based report of the Human Rights Council Advisory Committee on best practices and main challenges in the promotion and protection of human rights in post-disaster and post-conflict situations,2015,A/ HRC/ 28/76
49. HRC,Progress report of the Human Rights Council Advisory Committee on the right of peoples to peace, 2011,A/ HRC/ 17/ 39.
50. HRC,Technical cooperation for the prevention of attacks against persons with albinism, 2013,A/ HRC/ Res/ 24/ 33
51. HRC,The negative impact of corruption on the enjoyment of human rights, 2013,A/ HRC/ Res/ 23/9
52. HRC,United Nations declaration on human rights education and training,2010,A/ HRC/ Res/ 13/15
53. Progress report of the Human Rights Council Advisory Committee on the study on the possibilities of using sport and the Olympic ideal to promote human rights, 2014, A/HRC/27/58.
54. Reprot of the Sub- Commission on the Promotion and Protection of human Rights on its fifty- eighth session “. A/ HRC / 2/2 . OHCHR, November 2006. Retrieved 11 August 2009.
55. Rules of Procedure of the Functional Commissions of the Economic and Social Council, E/5975/Rev.1,1992
56. Secretary-General, Human rights and international solidarity, 2015, A/70/316
57. Secretary-General,Supplement To An Agenda For Peace: Position Paper Of The Secretary-General On The Occasion Of The Fiftieth Anniversary Of The United Nations ,3 January 1995,A/50/60-S/1995/1
58. Virginia Dandan, Human Rights, and International Solidarity, August 2016, UN DOC: A/71/280,
59. Virginia Dandan, Report of the Independent Expert on human rights and international solidarity, Addendum -Mission to Brazil, 25 to 29 June 2012,A/ HRC/ 23/ 45.
 
E) Web sites
61. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights. aspx
62. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Food/Pages/ ACRightToFood.aspx
63.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/NegativeImpactCorruption.aspx
64. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/ InternationalSolidarity .aspx
65. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/ NegativeImpactCorruption.aspx
66. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
67. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/ HRpostdisasterandpostconflictsituations.aspx
68. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/ HRTerroristhostageTaking.aspx
69. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/ InternationalCooperation.aspx
70. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/ NegativeImpactCorruption.aspx
72. https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_Human_Rights
73. Human Rights Council Advisory Committee. UN Human Rights Council. N.d. Retrieved 11 August 2009.
74. OHCHR, (2006), Human Rights Council Advisory Committee, Welcome to the Human Rights Council, accessed at 2017,http://www.ohchr.org /EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
75. OHCHR, Declaration on human rights education and training, 2017, available at: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages /HRACEducation.aspx
76. OHCHR, Human Rights Council Advisory CommitteeLeprosy Available at: 2017,http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Leprosy.aspx
77. OHCHR, Human Rights Council Advisory Committee Negative impact of corruption, accessed at 2017
78. OHCHR, Human Rights Council Advisory Committee Negative impact of corruption, accessed at 2017
79. OHCHR, Human Rights Council Advisory Committee Right to Food, available at: 2017, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToFood.aspx#discrimination)
80. OHCHR, Human Rights Council Advisory Committee, Albinism, available at 2017, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages /AttacksAgainstPersonsWithAlbinism.aspx
81. OHCHR, Right to Peace, available at 2017,http://www.ohchr.org/EN/HRBodies /HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx
82. OHCHR, Right to Peace, available at 2017,http://www.ohchr.org/EN/HRBodies /HRC/AdvisoryCommittee/Pages/RightToPeace.aspx
83. OHCHR,Sport and the Olympic Ideal, available at 2017,http://www.ohchr.org /EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HumanRightsThroughSport.aspx
84. www. ohchr.org/ EN/ HRBodies/ SC/ Pages/ Sub Commission. Aspx .
85. www. Ohchr.org/ EN/ HRBodies/ SC/ Pages/ Sub Commission. Aspx.
86. www.ohchr.org/ En / HR Bodies/ HRC/ Pages /About Council. aspx.
87. www.Ohchr.org/ EN/ HRBodies/ SC/ Pages/ Sub Commission. Aspx .
88. www.ohchr.org/eN/Abowtus/Pages, what weDo.aspx
89. WWW.UN.ORG /News25 August 2006