دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کاندیدای دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

پست‌مدرنیسم که پیرو بحران‌های ناشی از مدرنیته و به‌عنوان نقدی بر آن، پای به عرصۀ وجود نهاد، در مقایسه با بینش مدرن، رهیافتی انعطاف‌پذیر و مسالمت‌جو تلقی می‌شود که رسالت پر کردن خلأهای مدرنیته را عهده‌دار شده است. اثر این مکتب در حوزه‌های مختلف جامعه را می‌توان از طریق بازیابی مؤلفه‌های برجستة پست‌مدرن مانند «ساختارشکنی»، «نسبی‌گرایی و نفی سلسله‌مراتب» و «تکثرگرایی»، در هر زمینه جست‌وجو کرد. ردیابی این مؤلفه‌ها در منشور ملل متحد و مادۀ 38 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری (به‌عنوان جزء لاینفک منشور و بازوی حقوقی سازمان) روش مناسبی به‌منظور حصول پاسخ این پرسش است که این سند، تا چه اندازه و با چه کیفیتی از این مکتب متأثر شده است؟ در موارد مختلفی مانند دیباچه، بند 6 مادۀ 2، مواد ناظر بر ساختار و برخی اختیارات شورای امنیت، مواد 95 و 103 به انضمام مادۀ 38 اساسنامة دیوان، مواردی از ساختارشکنی، نفی سلسله‌مراتب و تکثرگرایی مشاهده می‌شود. این مسئله مبین آن است که این موارد از جمله نخستین زمینه‌های اصطکاک حقوق بین‌الملل با مکتب مزبور بوده‌اند، ازاین‌رو برای درک کیفیت تعاملات آیندة حقوق بین‌الملل و پست‌مدرنیسم از اهمیتی اساسی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Manifestation of Postmodern Ideas in the UN Charter

نویسندگان [English]

  • Hamid Alhoei Nazari 1
  • Meysam Asqarzadeh Kani 2

1 Assistant Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate in International Law, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran

چکیده [English]

Postmodernism, which emerged after the crises of modernity, has undertaken the mission of filling the void of modernity as a more flexible and peaceful approach than modern vision. In this sense, it should not be regarded as the end of modernism, but as a critique of it and its continuation and completion in the context of criticism of modern elements. The coincidence of its heyday with the increasing speed of the establishment of international institutions, including the United Nations, obviously has made the charter affected. The Charter and the Statute of the International Court of Justice (as an integral part of the Charter and the United Nations' legal arm) have passed numerous challenges by establishing postmodern approaches in order to safeguard its mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodernism
  • Deconstruction
  • Hierarchy
  • Modernism
  • Charter
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. الهوئی نظری، حمید (1389)، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران، تهران: دادگستر.
2. بیات، عبدالرسول و دیگران (1391)، درآمدی به مکاتب و اندیشه‌های معاصر، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
3. رهنمایی، سید احمد (1384)، غرب‌شناسی، چ هفتم، قم: مرکز انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
4. شهبازی، آرامش (1396)، نظام حقوق بین‌الملل وحدت در عین کثرت، چ دوم، تهران: شهر دانش.
5. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1388). حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
6. فلسفی، هدایت‌الله (1395)، حقوق بین‌الملل معاهدات، چ پنجم، تهران: فرهنگ نشر نو.
7. کالینیکوس، الکس (1397)، نقد پست‌مدرنیسم ردیه‌ای مارکسیستی، ترجمة اعظم فرهادی، تهران: ژرف.
8. کهون، لارنس (1385)، از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، ویراستار فارسی عبدالکریم رشیدیان، چ پنجم، تهران: نشر نی.
 
ب) مقالات
9. زرنشان، شهرام؛ میرجعفری، سید حسین (1397)، «جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، ش 4، ص 734-715.
10. شهابی، مهدی (1392)، «از حقوق مدرن تا حقوق پست‌مدرن؛ تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 61، ص 686 -637.
11. میرمحمدصادقی، حسین (۱۳۸۸)، «پلورالیسم حقوقی»، مجلۀ آموزههای قرآنی، ۳۲، ۳.
2. انگلیسی
A) Books
1. Barker, C. (2004), The Sage dictionary of cultural studies, California, Sage.‌
2. Hicks, S. R. C. (2004), Explaining postmodernism: Skepticism and socialism from Rousseau to Foucault, Scholargy Publishing, Inc.‌
3. Eysteinsson, A. (2018), The concept of modernism, Cornell University Press.‌
4. Barker, C. (2003), Cultural studies: Theory and practice, Sage.‌
5. Pierson, C. (2012), The modern state. Routledge.‌
6. Cooper, R. (2000), The post-modern state and the world order, Demos.‌
7. Bodin, J. (1992), On Sovereignty, ed. Julian Franklin, (Cambridge Text in the History of Political Thought), Cambridge University Press.‌
8. Kelsen, H. (1954), the law of the United Nations: a critical analysis of its fundamental problems: with supplement, Vol. 11, Stevens & Sons, Ltd..‌
9. Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K., & Tomuschat, C. (Eds.). (2019), The Statute of the International Court of justice: A commentary. Oxford University Press.‌
10. Singh, N. (1986), Enforcement of Human Rights: In Peace & War and the Future of Humanity, Martinus Nijhoff Publishers.‌
11. Tomuschat, C. (1993), Obligations arising for states without or against their will, Martinus Nijhoff.‌
 
B) Articles
12. Balkin, Jack M. "Deconstruction." (1996).‌ in: Adler, Matthew D. "A companion to philosophy of law and legal theory" Ed. Dennis Michael Patterson, Wiley-Blackwell, 2010. Article number: 23.
13. Barker, S. (2014), “3 Paramodern”, Performance Studies: Key Words, Concepts and Theories, 24.‌
14. Clegg, M., Ellena, K., Ennis, D., & Vickery, C. (2016), The Hierarchy of Laws: Understanding and Implementing the Legal Frameworks that Govern Election.‌
15. Cook, T. (2001), “Fashionable nonsense or professional rebirth: postmodernism and the practice of archives”, Archivaria, 51, pp.14-35.‌
16. Fitzmaurice, M. (2002), “Third Parties and the Law of Treaties”, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, Vol.6, No.1, pp.37-137.‌
17. Ilievski, N. L. (2015), “The individual sovereignty: conceptuatization and manifestation”, Journal of Liberty and International Affairs, Vol.1, No.2, pp.23-36.‌
18. KEARNEY, C. (1976), Sources of Law and the International Court of Justice. The Future of the International Court of Justice, Dobbs Ferry: Oceana Publications.‌
19. Koskenniemi, M., & Leino, P. (2002), “Fragmentation of international law? Postmodern anxieties”, Leiden Journal of International Law, No.15, No.3, pp.553-579.‌
20. Koskenniemi, Martti (2005), From Apology to Utopia: The Structure of Legal Argument, UK, Cambridge University Press.
21. Omar, S. (2011), “Sources of International Law in the Light of the Article 38 of the International Court of Justice”, Available at SSRN 1877123.‌
22. Scott, S. V. (1994), “International law as ideology: Theorizing the relationship between international law and international politics”, Eur. J. Int'l L.5, 313.‌
23. Venzke, I. (2013), “Post-modern perspectives on orthodox positivism”, International Legal Positivism in a Post-Modern World, (Jean d’Aspremont & Jörg Kammerhofer eds, Cambridge, Cambridge University Press 2014), Forthcoming.‌
 
C) Other Documents
24. ICJ Reports; Case Concerning Barcelona Traction, Light, and Power Company, Ltd, (Belgium v. Spain), Judgment, 1970.
25. ICJ Reports; Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion ,1971 I.C.J. 16 (June 21)
26. ICJ Reports; Legal Consequences of the Constr. of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 2004 ICJ 136 (July 9)
27. ICJ Reports; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicar. v. U.S.), 1986 I.C.J. 14 (June 27)
28. ICJ Reports; South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), 1966 I.C.J. 6 (July 18)
29. PCIJ Reports; Lighthouses case between France and Greece , supra , fn. 501, PCIJ, Series A/B, No. 62, p. 25.
30. PCIJ Reports; S.S. Wimbledon (U.K. v. Japan), 1923 P.C.I.J. (ser. A) No. 1 (Aug. 17)
31. UNGA Resolution 67/1 (2012) of 30 November 2012; Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels.‌
32. UNSC Resolution 409 (1977) of 27 May 1977.