دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زنان دارای معلولیت، به‌واسطۀ دو خصیصۀ زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی‌عدالتی، نسبت به دیگران آسیب‌پذیر‌ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی‌، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت‌ها و آموزش‌های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت‌های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت‌های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می‌دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به‌واسطۀ موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران‌های مناسب باز‌می‌مانند. تلاش‌های بین‌المللی برای ارائۀ راهکار‌های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت‌آموزی، وا‌داشتن دولت‌ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعۀ تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار‌های نظام بین‌المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Domestic Violence against Women with Disabilities and Their Access to Justice in International Law

نویسندگان [English]

  • Kheirollah Parvin 1
  • Samaneh Shabani 2

1 Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Women with disabilities, due to the two features of being a woman and having a disability, are subject to double discrimination and are more vulnerable to all types of violence and injustice. Confinement of women with disabilities to their living environment, whether home or residential centers, on the one hand, and the lack of skills and training needed to identify and deal with dangerous situations, on the other hand, would expose them to multiple, prolonged, and different types of domestic violence. Access to justice is the legal remedy for violence, but women with disabilities are often reluctant to receive appropriate compensation due to multiple barriers. International efforts to address domestic violence and access to justice for women with disabilities, such as providing training materials, making governments provide accessibility, reforming the law, and public awareness raising, would be be considered in this paper. In fact, the present article seeks to provide an analytical-descriptive study of the approach and solutions of the international human rights law in preventing domestic violence against women with disabilities, and in case of violence, to facilitate their access to justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double Discrimination
  • Domestic Violence
  • Access to Justice
  • Women and Girls with Disabilities
1. فارسی
الف) کتاب‌ها
1. بانچ، شارلوت (1382)، تحول در حقوق بشر از منظر فمینیستی، سعیده حمیدی، روشنگران و مطالعات زنان.
2. جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان: شهین‌دخت ملاوردی و همکاران (1385)، مقابله با خشونت علیه زنان در کشور‌های اسلامی، تهران: حقوقدان.
3. کار، مهر‌انگیز (1389)، پژوهشی در‌بارۀ خشونت علیه زنان در ایران، روشنگران و مطالعات زنان.
4. مصفا، نسرین؛ ملاوردی، شهین (1385)، کالبد‌شکافی خشونت علیه زنان، تهران: حقوقدان.
5. مور، آلن؛ کرنبلت، سارا (1390)، پیشبرد حقوق افراد معلول: گفت و شنود ایران و آمریکا در مورد حقوق، سیاست و داد‌خواهی، استیمسون سنتر.
 
2. انگلیسی
A) Books
1. Beqiraj J., McNamara L. & Wicks D. (2017), Access to justice for persons with disabilities: From international principles to practice, International Bar Association
2. Bunch, Charlotte (1382), Transforming human rights from a feminist perspective. Translated by: Hamidi, Saeedeh. Illustrations and women study publication(in Persian).
3. Guernsey, Nicoli & Ninio (2007), World Bank, Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Its Implementation and Relevance for the World Bank, SP Discussion Paper No. 0712, 13, available at http://siteresources. worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Disability-DP/0712.pdf (last visited Feb. 22, 2011).
4. Kar, Mehrangiz (1389), A Research on violence against women in Iran. Illustrations and women study publication. First edition (in Persian).
5. Mollaverdi, Shahindokht and others, (1385), Women human rights and support society:opposes violence against women in Islamic countries. Jurist publication, first edition (in Persian).
6. Moore Allen, Kornblet Sarah (2011), Advancing the Rights of Persons with Disabilities: A US–Iran Dialogue on Law, Policy, and Advocacy, The Henry L. Stimson Center
7. Moore, Allen & carnbelt, serah (1390), Advancing the Rights of Persons with Disabilities: A US – Iran Dialogue on Law, Policy, and Advocacy, Stimson Center (in Persian).
8. Mosaffa, Nasrin & Mollaverdi, shahin (1385) analyzing violence against women, jurist publication.(in Persian)
9. OHCHR Europe Regional Office (2010), “Forgotten Europeans, forgotten rights: the human rights of persons placed in institutions
10. Ortoleva, Stephanie and Lewis, Hope (2012), Forgotten Sisters - A Report on Violence Against Women with Disabilities: An Overview of its Nature, Scope, Causes and Consequences, Northeastern University School of Law Research Paper No. 104-2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2133332
11. Persephone (2008), “Violence against women with a disability”, Antwerp West's Encyclopedia of American Law, edition 2.
 
B) Articles
12. Abu Habib, Lina (1995), “Women and Disability Don't Mix! Double Discrimination and Disabled Women's Rights”, Gender and Development, Vol. 3, No. 2.
13. Bottoms, Nysse-Carris, Harris and Tyda (2003), “Jurors’ perceptions of adolescent sexual assault victims who have intellectual disabilities”, Law and Human Behavior, Vol. 27, No. 2
14. Flynn Eilionoir (2016), Disabled Justice?: Access to Justice and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Routledge
15. Frohmader C., Dowse L., Didi A. (2015), ‘Preventing Violence against Women and Girls with Disabilities: Integrating A Human Rights Perspective’, Women With Disabilities Australia (WWDA).
16. Hershkowitz, Lamb, Horowitz (2007), “Victimization of Children With Disabilities”, American Journal of Orthopsychiatry, Vol. 77, (Issue 4). Available at: https://doi.org/10.1037/0002-9432.77.4.629 (last access on 03/02/2019).
 
C( Theses
17. Lawson Anna (2007), The United Nations Convention on the Rights of persons with Disabilities: New Era or False Dawn, 34 SYRACUSE J. INT’L. L. & COM
 
D) Documents and Reports
18. a/72/133, 2017, available at: https://undocs.org/A/72/133
19. A/HRC/17/L.6 (10 June 2011), Available at: http://ap.ohchr.org/documents/ dpage_e.aspx?si=A/HRC/17/L.6.
20. A.HRC.20.5, 2012. Available at: https://www2.ohchr.org/ english/issues/women/docs/A.HRC.20.5.pdf
21. Amnesty International, Democratic Republic of Congo: Mass rape - time for remedies, 25 October 2004. Available from http://www.amnesty.org/en/ library/info/AFR62/018/2004.
22. E/C.12/2005/4 - S - E/C.12/2005/4 available at: https://undocs.org /es/E/C.12/2005/4
23. CEDAW/C/GR no. 19, 1992 available at: https://www.ohchr.org/en/hrbodies /cedaw/pages/recommendations
24. CRC/C/GC/9, 2006 available at: https://undocs.org/CRC/C/GC/9
25. CRC/C/GC/13), 2011 available at: www2.ohchr.org/english/bodies /crc/docs/crc.c.gc.13_en.pdf
26. CRPD/C/GC/3, 2016 available at: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts /.../Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3...en
28. UN.Doc.A/HRC/17/26 (May 2, 2011) (by Rashida Manjoo), available at: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncihdocs/17session/A-HRC-17-26.pdf.]
29. UNDP, Access to Justice: Practice Note, (Sept. 3, 2004), at 3, (http://www.undp.org/governance/docs/Justice_PN_English.pdf
30. unga/res/42/104, 1987.
31.UNICEF, THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2013
32. World Health Organization (WHO), World Report on Disability (Geneva, 2011), Available at: www.who.int/disabilities/world_report/2011/en