دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بر اساس قاعدۀ عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت‌ها اجتناب کند. در دکترین و رویۀ قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت‌ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه‌های ملی داخلی برخی دولت‌ها و صدور حکم علیه دولت‌های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینۀ شبه‌جرم‌های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت‌های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعدۀ کلی حقوق بین‌الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویۀ خود همسو با رویۀ قضایی بین‌المللی به‌طور صریح بر وجود مصونیت دولت‌ها به‌عنوان قاعدۀ عام در حقوق بین‌الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعدۀ مصونیت دولت با رویۀ قضایی متناقض برخی دولت‌های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویۀ قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعدۀ مصونیت دولت در زمینۀ شبه‌جرم‌های فراسرزمینی در حقوق بین‌الملل مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Practice of the European Court of Human Right (ECtHR) and Incoherent Judicial Procedure of the European Court of Some Countries

نویسندگان [English]

 • Seyede Neda Mirfalah Nasiri 1
 • seyed Ghasem Zamani 2
 • Hatam Sadeghi Ziyazi 3
 • Ali Tavakoli Tabasi 3

1 Phd Candidate of International Law, Payam Noor University(PNU), Department of Theology and Islamic Sciences, Tehran, Iran

2 Prof, Allameh Tabatabai University, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran

3 Assistant Prof, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Under the general rule of state immunity, each state undertakes to avoid exercising jurisdiction over the actions and property of other states. In the doctrine and jurisprudence, state immunity is often seen as a manifestation of the principle of equality of states.Today, by filing lawsuits in domestic courts of some states and issuing a warrant against foreign governments, even enforcing these rulings, on the one hand, and laying down laws and regulations to violate the immunity in the context of transnational Torts of other states in some countries( the United States, Canada …) On the other hand, it has appeared in its internal courts to deal with civil cases of foreign governments, violating this general rule of international law.The European Court of Human Right (ECtHR) explicitly affirmed the immunity of states as a general rule of international law like other international jurisprudence and on the other hand,  the rule of immunity of the State, faces the challenge with incoherent judicial procedure of the European Court of some countries (Greece, Italy), Analysing the European ECtHR’s  relevant cases and judicial procedure of  the European internal Courts, this study will investigate the effects of these procedures on the immunity rule in the context of transnational Torts in international law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • State Immunity
 • Tort
 • Absolute Immunity
 • The Al-Adsani Case
 • The McElhinney Case
 • The Kalogeropoulos Case
 • The Civitella Case
 • Case of Ferrini
 • The European Court of Human Right( ECtHR)
 • Domestic Courts’Jurisdiction
 • par in parem non habet imperium
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. عبداللهی، محسن؛ شافع، میرشهبیز (1381)، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور.
 2. عبداللهی، محسن (1394)، تروریسم بین‌المللی به‌مثابۀ استثنا در حال ظهور قاعدۀ مصونیت دولت: بررسی قانون جدید کانادا، در مجموعه مقالات همایش مصونیت در حقوق بین‌الملل، به اهتمام محسن عبدالهی، تهران: گنج دانش.

 

ب) مقالات

3.خضری، سید مرتضی (1391)، «مصونیت دولت از نگاه حقوق بین‌الملل»، مجلۀ پژوهشنامۀ اندیشه‌های حقوقی، ش 3.

 1. شهلایی، فراز (1394)، «یک جدال حقوقی تمام‌عیار: ایتالیا علیه دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجلۀ پژوهش‌های حقوقی، ش 27.

5.عبداللهی، محسن؛ خندان کوچکی، جمال (1396)، «استثنای تروریسم در قوانین مصونیت ایران، امریکا و کانادا»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 77.

 1. عزیزی، ستار (1392)، «گسترۀ استثنای شبه‌جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینۀ رأی مصونیت صلاحیتی 2012»، فصلنامۀ حقوق تطبیقی، دورۀ 3، ش2، شمارۀ پیاپی 100.
 2. 7. کدخدایی، عباس؛ عابدینی، عبدالله (1394)، «مصونیت دولت و قاعدۀ آمره»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 45، ش1.
 3. ممتاز، جمشید؛ متوسل، سیروس (1395)، «حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، ش 4.

 

 1. انگلیسی
 2. A) books
 3. Abdolahi, Mohsen (2014), International Terrorism as New Exception of State's Immunity Rule, Proceedings of Seminar on Immunity in International Law, Ganjedanesh published (In Persian).
 4. Abdolahi, Mohsen, & Shafe, Mirshahbiz (2002), State's Immunity in International Law, Tehran, Law and regulations Porial of Iran (In Persian).
 5. Bakentas, Ilis & Susan Nask,(2003), International Criminal Law, London, Cavandish
 6. Brownlie, Ian (2008), Principles of Public International Law, Seventh Edition, Great Britain, Oxford University Press.
 7. Cassese, Antonio, (2005) International Law, Great Britain, Oxford University Press.
 8. Emberland ,Marius,(2002) McElhinney v. Ireland, Al-Adsani v. United Kingdom, Fogarty v. United Kingdom, The American Journal of International Law, Vol. 96, No. 3, Jul., Published by: American Society of International Law; Cambridge University Press.
 9. Heller , Kevin Jon and Simpson, Gerry,(2013) The Hidden Histories of War Crimes Trials, Published By :Oxford University Press,
 10. Kloth, Mathios, (2010) Immunities and The Right of Access to Court under Article 6 of The European Convention on Human Rights, Boston , Martinus Nijhoff Publishers.
 11. Murphy, Sean D,( 2006) Principles of International Law, United States of America, Thomson/West.
 12. Scherr, Daniel,(2012) Jurisdictional Immunities of the State ( Germany v. Italy: Greece Intervening) A Case Note, New Zealand Yearbook of International Law, Vol 10.
 13. Trooboff, P.D,,(1987)Foreign State Immunity: Emerging Consensus on Principle, R.D.C. , Dordrecht/ Boston/Lancaster, Martinus Nijhoff Publishers.

 

 1. B) Articles
 2. Abdolahi, Mohsen & Khandan kochaki, Jamal (2016), “Terrorism Exceptions in Iran's, United States'& Canada's Immunity Acts”, Legal Research Journal, No.77 (In Persian).
 3. Azizi, Satar (2011), “The Domain of Tort Exception in States Immunity Law in Light of Competence Immunity Judgment of 2012”, Comparative Law Journal, The Period 3, N.2, N.N 100 (In Persian).
 4. Bianchi, Andrea, (2013) “Gazing at the Crystal Ball (again): State Immunity and Jus Cogens beyond Germany v. Italy”, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 4, No. 3.
 5. Ciampi,Annalisa, (2009) “The Italian Court of Cassation Asserts Civil Jurisdiction over Germany in a Criminal Case Relating to the Second World War: The Civitella Case”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 7, Issue 3.
 6. Gaukrodger, David (2010), “Foreign State Immunity and Foreign Government Controlled Investors”, OECD Working Papers on International Investment, 2010/02, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5km91p0ksqs7-en.
 7. Kadkhodai, Abaas,& Abedini, Abdolah (2014), “State's Immunity and Jus Cogens”, Public Law Studies Journal, , The Period 45, N.1.
 8. KHezri, S.Morteza ( 2011), “State's Immunity in Perspective of International Law” , Legal Thoughs' Research Journal, N.3 (In Persian).
 9. M. Gavouneli & I. Bantekas,( 2001) “Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany.Case No.11/2000”,The American Journal of International Law, Vol. 95, No.1.
 10. Momtaz, Jamshid, & Motevasel, Sirus (2015),”Right of Proceeding in European Convention on Human Rights”, Public Law Studies Journal, The Period 46, N.4 (In Persian).
 11. Reece Thomas, Katherine, & Joan Small (2002) “ Human Rights and State Immunity: Is There Immunity Form Civil Liability for Torture”, Netherlands International Law Review.
 12. Shahlai, Faraz (2014), “A Real Legal Contest: Italy v. International Court of justice”, Legal Research Journal, No.27 (In Persian).
 13. Tarre Moser, Patricia (2012) “Recognition of State Immunity as a Judicial Countermeasure to Jus Cogens Violations: The Human Rights Answer to the ICJ Decision on the Ferrini Case , Goettingen Journal of International Law 4.

 

 1. C) Cases
 2. Al-adsani v. the United Kingdom, No. 35763/97, The European Court of Human Right( ECtHR) 2001-x1.
 3. McELHINNEY v. IRELAND AND THE UNITED KINGDOM, no. 31253/96, European Court of Human Rights( ECTHR -Grand Chamber), Decision of 09.02.2000/.
 4. Fogarty v. United Kingdom (Application no. 37112/97) , European Court of Human Rights ,Date of Decision: 21 November 2001, http://hudoc. echr.coe.int/eng# {"dmdocnumber":["697763"],"itemid":["001-59886"]}.