دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش‌های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین‌رو مقنن در مرحلة تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه‌های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه‌ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capacities of Public Law for Protecting the Scientific and Empirical Research in Universities

نویسنده [English]

 • Hassan Mohseni

Associate Prof., Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Law concerned in this paper promulgated for regulating the originality and integrity of scientific and empirical works. In that Law the act can be treated as a crime as well as administrative or disciplinary reaction so fraud and corruption be prevented legally. The differences between production of false works and their use in research areas should be accepted so the reaction of first one is penal and other is administrative and disciplinary that the recent one should be developed and be preferable in universities. However, the effort of legislator for developing and observing the culture of intellectual property Law is acceptable which is rooted in Public Law means.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preparing
 • Presenting
 • Transfer
 • Duration of Preparations
 • Culture
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. آشوری، محمد (۱۳۹۵)، آیین دادرسی کیفری، ج1، تهران: سمت.
 2. اردبیلی، محمدعلی (۱۳۸۱)، حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: میزان.
 3. انصاری، باقر (۱۳۸۷)، سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)، تهران: سمت.
 4. باهری، محمد (۱۳۸۱)، حقوق جزای عمومی، تهران: نقش جهان.
 5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۰)، حقوق اموال، تهران: گنج دانش.
 6. -------------------- (۱۳۸۷)، روش جدید در مقدمة عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش.
 7. خالقی، علی (۱۳۹۴)، آیین دادرسی کیفری، ج1، تهران: شهر دانش.
 8. دهخدا، اکبر (۱۳۸۵الف)، لغت‌نامه، فرهنگ متوسط دهخدا، به کوشش دکتر غلامرضا ستوده، دکتر ایرج ملکی و اکرم سلطانی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (دورۀ دوجلدی).
 9. دهخدا، اکبر (۱۳۸۵ب)، لغت‌نامه، فرهنگ متوسط دهخدا، ج2، به کوشش دکتر غلامرضا ستوده، دکتر ایرج ملکی و اکرم سلطانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (دورۀ دوجلدی).
 10. رفیع‌پور، فرامرز (1388)، سرطان اجتماعی فساد، چ دوم، تهران: شرکت انتشار.
 11. همایی، جلال‌الدین (۱۳۸۶)‌، یازده اصل کلی در انواع سرقات ادبی، در: فنون بلاغت و صناعات ادبی، چ بیست‌وششم، تهران: هما.

ب) مقالات

 1. حقیقی، فهیمه سادات؛ فرج‌الهی، مهران (۱۳۹۳)، «تقلب الکترونیک و سرقت ادبی چهرة پنهان و چالش‌برانگیز نظام سنجش دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور و راهکارهای ممانعت از آن: مطالعة موردی دانشگاه پیام نور»، آموزش و ارزیابی، دورة ۲۸.
 2. حکمت‌نیا، محمود (۱۳۸۳)، بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری، اقتصاد اسلامی، سال نهم، ش ۳۳، صص 39-49.
 3. زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹)، «تحقیق درست»، در: یادداشت‌ها و اندیشه‌ها، تهران: سخن، چ پنجم، صص 409-416.
 4. صادقی، محسن؛ محسنی، حسن (۱۳۸۶)، «حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در موافقت‌نامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن»، فصلنامة مدرس علوم انسانی، دورة ۱۱، ش ۲، صص 127-162.
 5. صادقی، محمود؛ شهبازی‌نیا؛ مرتضی؛ رضایی، ابوالفضل (۱۳۹۰)، «بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی»، فصلنامة علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال سوم۳، ش ۴، صص 41-57.
 6. صفایی، سید حسین؛ صادقی محسن؛ محسنی، حسن (۱۳۸۵)،‌ «مطالعة تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط»، مجلة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، دورة ۱۰، ش ۳، صص 79-96.
 7. صفایی، سید حسین؛ کاظمی، محمود (۱۳۹۳)، «آسیب‌های آموزش و پ‍‍‍ژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن»‌، مجلة حقوق تطبیقی، دورة ۵، ش ۲، صص ؟؟-؟؟.
 8. صفایی، سید حسین (۱۳۷۵)،‌ «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، در: مقالاتی در حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران: میزان، صص 649-684.
 9. علی‌محمدی، طاهر؛ اولیایی، علی (۱۳۹۵)، «نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی دربارة مالکیت معنوی»، دانش حقوق مدنی، سال پنجم، ش ۲، صص 41-48.
 10. قایدی، مریم؛ مدهوشی مهرداد؛ رازقی، نادر؛ صفایی قادیکلایی، عبدالحمید (۱۳۹۷)، «تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی»، سیاست علم و فناوری، سال ۱۰، ش ۳، صص 1-16.
 11. قراملکی، احد فرامرز (۱۳۸۳)، «خاستگاه اخلاق پژوهش»، آینة میراث، ش ۲۷، صص 7-17.
 12. محمدزاده وادقانی، علیرضا؛ محسنی، حسن (۱۳۸۸)، «معاهدة برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری»، فصلنامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة ۳۹، ش ۲، صص 371-393.
 13. محمدی، پژمان (۱۳۸۷)، «ماهیت و اثر بهره‌برداری از حقوق مؤلف»، فصلنامة مدرس علوم انسانی، دورة ۱۲، ش ۳، صص 145-192.
 14. هاشمی‌پور، مرتضی (۱۳۸۲)، «ماجرای سرقت ادبی، انتحال از مرصاد العباد»، بخارا، مهر و آبان، ش ۳۲، صص 284-288.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Ansari, Bagher (2008), Legal Mechanisms for Knowledge-Building and Scientific Progress, Tehran, Samt (In Persian).
 4. Ardebili, Mohamadali, (2002), General Criminal Law, Tehran, Mizan., Vol. 1 (In Persian).
 5. Ashoori, Mohamad (2016), Criminal Procedure, Tehran, Samt., Vol. 1 (In Persian).
 6. Baheri Mohamad (2002), General Criminal Law, Tehran, Naghsh Jahan (In Persian).
 7. Dehkhoda, Akbar (2006), Intermediate Dictionary of Dehkhoda, Dr. Gholamreza Sotodeh, Iraj Maleki, Akram Soltani, Tehran, University of Tehran Press, Vol. 1 & 2 (In Persian).
 8. Jafari Langueroudi, Mohamadjafar, (2000), Law of Property, Tehran, Guanj Danesh (In Persian).
 9. Jafari Langueroudi, Mohamadjafar (2008), New Approach in Introduction of Law, Tehran, Guanj Danesh (In Persian).
 10. Khaleghi, Ali, (2015), Criminal Procedure, Tehran, Shahr Danesh, Vol. 1 (In Persian).
 11. Rafipour, Faramarz (2009), Social Cancer of Corruption, Tehran Enteshar Co (In Persian).
 12. Homai, Jaladin (2007), Eleven Principles on Plagiarism, in: Rhetoric and Literary Crafts, Tehran, Homa, 26th ed (In Persian).

 

 1. B) Articles
 2. Alimohamadi, Taher & Oliayee, Ali (2017), “A New Look at Imam Khomeini’s Perspective about Intellectual Ownership”, Journal of Civil Law  Knowledge, Vol. 5, Issue 2 - Serial No. 2, Winter and Spring, pp. 41-48 (In Persian).
 3. Ghaedi, Maryam; Madhoushi, Mehrdad; Razeghi, Nader; Safaei, Abdolhamid (2018), “Analysis of the Iran’s Policy Documents against Academic Corruption”, Jouranl Of Science and Technology Policy (JSTP), Vol. 10, Issue 3, pp. 1-16 (In Persian).
 4. Gharamaleki, Ahad Faramarz (2004), “The Origin of Research Ethic”, Mirror of Heritage, Vol.27, pp. 7-17 (In Persian).
 5. Haghighi, Fahime Alsadate & Farajollahi, Mehran (2014), “E-cheating and plagiarism as the challenging hidden face of the evaluation system of open and distance education universities and ways to prevent them: The case of PNU”, Instruction and Evaluation, Vol. 7, Issue 28 - Serial No. 28, Autumn, pp. 39-49 (In Persian).
 6. Hashemipour, Morteza (2003), “A story about Plagiarism”, Bokhara, Vol. 32, pp. 284-288 (In Persian).
 7. Hekmatnia, Mahmoud (2008), “Shariat and Economic Aspect of Intellectual Property”, Islamic Economy, pp. 39-49 (In Persian).
 8. Mohamadi, Pejman, (2008), The Nature and Effect of Copyright Exploitation Contracts. IQBQ., Vol. 2, Issue 3, pp. 145-192 (In Persian).
 9. Mohamadzadeh, Alireza & Mohseni, Hassan (2010), “The Berne Convention for The Protection of Literary And Artistic Works”, Private Law Studies Quarterly, Vol. 39, Issue 3 - Serial No. 3, pp. 371-393 (In Persian).
 10. Sadeghi, Mahmoud; Shahbazinia, Morteza & Rezai, Abolfazl (2011), “Legal Examination of the Ownership of Academic Works”, Jouranl of Science and Technology Policy (JSTP), Vol. 3, Issue 2, pp. 41-57 (In Persian).
 11. Sadeghi, Mohseni, Hassan Mohseni, (2007), Copyrights and Related Rights in TRIPS Agreement and The Rights and Requirements of Iran's Accession to It. IQBQ. Vol. 11, Issue 2, pp. 127-162 (In Persian).
 12. Safai, Hosein (1996), “Copy Right Law”, in: Essays in Civil Law & Comparative Law, Tehran, Mizan, pp. 64-91 (In Persian).
 13. Safai, Hosein & Kazemi, Mahmoud (2014), “The Challenges of Education and Research in the Field of Law in Iran and the Strategies to Address Them”, Comparative Law Review, Vol. 5, Issue 2 - Serial No. 2, Summer and Autumn, pp. 649-684 (In Persian).
 14. Safai, Hosein;, Mohseni, Sadeghi & Mohseni, Hassan (2006), “A Comparative Study on Moral Rights of Literary and Artistic works Authors and Owners of Related Rights”, IQBQ. Vol. 10, Issue 3, pp. 79-96 (In Persian).
 15. Zarinkoob, Abdolhossein (2000), “Accurate Research”, in: Notes & Thoughts, Tehran, Sokhan, 5th ed, pp. 409-416 (In Persian).