دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در نظام معاصر حقوق بین‌الملل، رابطة حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل همچنان بحثی مناقشه‌برانگیز می‌نماید و این مسئله در برخی نظام‌های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به‌عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می‌شود؛ چه، در عین ‌حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین‌الملل می‌دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می‌دهد. از سوی ‌دیگر، آمریکا که در جامعة بین‌الملل حاضر خود را هژمون می‌شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌کند. در تحلیل رفتار قوای سه‌گانه در آمریکا، قوة مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوة مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین‌المللی داشته‌اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوة قضاییة آمریکاست؛ تا بدان‌جا که در مواردی، دادگاه‌های ایالات با بی‌توجهی به احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the United States Practice before the International Court of Justice

نویسنده [English]

  • Rezvan Bagherzadeh

Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

In contemperory International legal system, the relationship between International and domestic Law has still appeared to be a controversial issue and it seems to be even more challenging for federal governments e.g. the US. Paradoxically, the US constitution recognizes International Law as the higher law whereas federal and state authorities do not constantly comply with this prioritization. The US, seemingly a hegemon, in several cases has proved not to obey some international judicial decisions particularly the ICJ’s unless they are in harmony with its national interests. While analyzing the US tripartite branches, the legislature and executive apply double standards when dealt with the US international obligations, but state courts and even the Supreme Court, have repeatedly ignored the ICJ decisions and hence the US international commitments and initiated the so-called “New-Federalism”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the United States of America
  • Separation of Powersو International Court of Justice
  • Relationship between International and Domestic Law
  • New Federalism
  • American Tripartite Branches