دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

سازمان غیردولتی بین‌المللی نهادی داوطلبانه، مستقل و غیرانتفاعی است که منافع عمومی را دنبال می‌کند. نقش‌آفرینی سازمان‌های غیردولتی که ذاتاً به‌دنبال تحقق خیر عمومی‌اند، امروزه در نظام‌های حقوقی مختلف شایان توجه بوده و این سازمان‌ها را در سطوح مختلف مشارکت، شناسایی کرده‌اند. در این میان، نقش سازمان‌های یادشده در دیوان اروپایی حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می‌نماید. در این باره، براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل‌های ضمیمة آن، به‌خصوص پروتکل شمارة 11 و براساس رویة قضایی شکل‌گرفته در دیوان اروپایی حقوق بشر که از جمله منابع اصلی این مطالعه است، مشارکت سازمان‌های غیردولتی در دعاوی این دیوان به سه شکل میسور دانسته شده است که عبارت‌اند از شاکی، نمایندة شاکی و یاردادگاه و از این حیث می‌توان از نقش‌آفرینی گستردة سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در این نظام قضایی سخن گفت. موضوع نوشتار پیش رو، بررسی چند و چون چنین مشارکتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of NGOs in the Proceedings of the European Court of Human Rights

نویسندگان [English]

 • Morteza kamel Navab 1
 • Golamali Ghasemi 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

2 Associate Prof, Department of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

An international non-governmental organization is a volunteered self-established non-profit organization which advocates public interests. The role of non-governmental organizations which inherently pursue public interests, are significant and have been recognized at different levels. Meanwhile, according to the European Convention of Human Rights and its protocols, especially Protocol No. 11, as well as the case law of the European Court of Human Rights, the possibility of non-governmental organizations’ participation in the Court’s proceedings has been accepted in three forms: plaintiff, plaintiff’s representative, and amicus curiae. AS such, international non-governmental organizations have an extensive role in the proceedings of the European Court of Human Rights. This study aims to examine this role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Convention on Human Rights
 • European Court of Human Rights
 • international non- governmental organizations
 • role-playing
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. توحیدی، احمدرضا (1393)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: میزان.
 2. طلایی، فرهاد (1389)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: جاودانه.
 3. غضنفری، هنگامه (1394)، سازمان‌های غیردولتی و فرایند صلح بین‌الملل، تهران: میزان.
 4. قاسمی، غلامعلی (1392)، حقوق بین‌الملل سازمان‌های غیردولتی، تهران: خرسندی.
 5. مشهدی، علی؛ تسخیری، محمدصالح (1392)، بایسته‌های حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: خرسندی.

 

ب) مقالات

 1. بیگ‌زاده، ابراهیم؛ غضنفری، هنگامه (1391)، «نقش سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در تحکیم صلح»، فصلنامة تحقیقات حقوقی، ش 9.
 2. رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین (1387)، «حضور سازمان‌های غیردولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین‌المللی»، فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق)، ش 2.
 3. طباطبایی، سید احمد (1382)، «دادگاه اروپایی حقوق بشر، ساختار و صلاحیت‌های جدید»، فصلنامة حقوق خصوصی، ش 5.
 4. عبیری، ارمغان (1391)، «نقش سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در حمایت از حقوق بشر در رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر»، مجلة پژوهش‌های حقوقی، ش 22.
 5. قاسمی، غلامعلی؛ تسخیری، محمدصالح (1396). «شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، ش 55.
 6. قاری سید فاطمی، سید محمد (1379)، «دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر»، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 25.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Anna-Karin, Lindblom (2014), Non-Governmental Organisations in International Law, Cambridge, Cambridge University Press.
 4. Donna, Gomien (1996), Law and Practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter (1998), Strasbourg, Council of Europe Publishing.
 5. David, Held (1995), Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmoplitan Governance, Stanford, Stanford University Press.
 6. Jean, Salmon (2001), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant Publishing.
 7. Maiani, Francesco (2016), The Principle of Subsidiarity and the Margin of Appreciation Doctrine in the European Court Of Human Rights Post-2011 Jurisprudence, Lausanne University Press.
 8. Salamon et.al. (1996), The Emerging Nonprofit Sector: An Overview, Manchester University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Cichowski, Rachel, A. (2016), “The European Court of Human Rights, Amicus Curiae, and Violence against Women”, Law & Society Review, Vol. 50.
 3. Dolidze, Anna (2016), “Bridging Comparative and International Law: Amicus Curiae Participation as a Vertical Legal Transplant ”, The European Journal of International Law, Vol. 26, No. 4.
 4. Dinah, Shelton (1994), “The Participation of Nongovernmental Organizations in International Judicial Proceedings”, American Journal of International Law, Vol. 88.
 5. Eynde Laura ,Van den (2013), “An Empirical Look at the Amicus Curiae Practice of Human Rights NGOs Before the European Court of Human Rights”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 31, No.3.
 6. Heidi Nicolas, Haddad (2012), “Judicial Institution Builders: NGOs and International Human Rights Courts”, Journal of Human Rights, Vol. 11.
 7. Lloyd Hitoshi, Mayer (2011), “NGO Standing and Influence in Regional Human Rights Courts and Commissions” Scholarly Works. Paper 54.

 

 1. C) Thesis
 2. Rietveld, M.F (2015), “NGO Participation in Regional Human Rights Systems, A Comparison of Europe and the Americas”, Faculty of Social & Behavioral Sciences, Leiden University, Thesis, Master Degree in Political Science, available at: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/33629 /Rietveld-Myrinne-s1580868-MA%20Thesis-2015.pdf?sequence=1

 

 1. D) Documents
 2. European Convention on Human Rights (1950). available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
 3. European Convention on the Recognition of the Legal Personality of INGOs (1986). Available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/124
 4. Overview Of The Case-Law Of The European Court Of Human Rights (2016). available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Short_Survey_2016_ENG.pdf
 5. Overview Of The Case-Law Of The European Court Of Human Rights (2015). available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Short_Survey_2015_ENG.pdf
 6. Overview Of The Case-Law Of The European Court Of Human Rights (2014). available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Short_Survey_2014_ENG.pdf
 7. Protocol 11 of Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1994). available at: https://www.echr.coe.int/Documents/ Library_Collection_P11_ETS155E_ENG.pdf
 8. Rules of Procedure of the European Court of Human Rights (2018). available at: https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf

 

 1. E) Blogpost
 2. Mathews, Jessica (1997). Power Shift, Foreign Affairs available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-01-01/power-shift
 •