دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آ‏موخته دکترای حقوق بین ‏الملل، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده روابط بین‏الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

10.22059/jplsq.2021.310340.2568

چکیده

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین‌المللی رفاه و جنسیت‌گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هستة ارزش‌محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعة عادلانة آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته‌های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار ‌حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویة حقوق عمومی دولت‌ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سدة بیست‌ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب‌ها از عاملیت‌ها و پویش‌های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب‌پذیر نشان ‌دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه‌های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه‌ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری‌های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت‌ها و فرصت‌های دو قلمروِ اشتغال‌محور و حمایت‌محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجة پژوهش، کاستی اساسی به‌کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت‌زدایی از مستمندان، عدم ارائة شاخص‌های رفاهی منصفانه و به‌روز، در نظام‌های اجتماعی ذکر کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Explanation of Standards of the gendr justice in the fielde of international law of social security

نویسندگان [English]

 • Mohammadmehdi Hossienmardi 1
 • Hassan Khosravi 2
 • Reza Mousazadeh 3
 • Mojtaba Babai 4

1 D in international law, Departmenet of law, University of Payme noor, Tehran, Iran

2 Associate Prof, Departmenetof law, University of Payme noor, Tehran, Iran.

3 Associate Prof,. Departmenetof Law, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs. Tehran, Iran

4 Assistant Pro, Depatmentof Law, Payam Noor University. Tehran, Iran

چکیده [English]

This essay examined the relationship between international standards of welfare and genderism, the share of needy Women and girls from benefits of social Security round  two cores of value-base and need-base in this view that  its fair development has been paved to protect the honorable life of the poor people and fulfilling their legitimate demands indiscriminately. the present writing upon international documents and procedures of the public law of governments have tried to states the process of change in the 21st century social demonstrate social security law, along with the generational transition, the demographic revolution, and escalating growth of injuries from factors and dynamics that affect to determination of the vulnerable people. indespite differences opinions in universal cultural understandings,the gender justice is a supportive base   for everyone in the domestic policy-making process for accessing  to capacities and opportunities in both the employment-based  and  protection-based of the social security. The conclusion of the study indicated the fundamental usage of gender justice in eliminating the difference between the poor people and the lack of fair and up-to-date welfare indexs the social systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment
 • Social Security Law
 • Gender Justice
 • Value-Based Core
 • Need-Based Core
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. ایشیکاوا، جانکو؛کورویلا، ساروش (1390)، گفت‌وگوی اجتماعی در حقوق کار، مترجم:رحمانی،علی، تهران: مجد.
 2. آزاد دوین، علی (1398)، تضمین حق تأمین اجتماعی در نظام حقوق بین‌الملل، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 3. بانک آسیایی(1393)، شاخص حمایت. اجتماعی، مترجمین: نیکوپوردیلمی،نگین،وحیده، تهران: شلاک.
 4. پیترز، دنی (1388)، تأمین اجتماعی مقدمه‌ای بر اصول اساسی، مترجمین :فیروزمندی، فرازواحمدی، سمیره، تهران: شهر دانش .
 5. تیلور،گری (1392)، ایدئولوژی و رفاه، مترجم محققی کمال، حسین، نصرت‌آبادی، مهدی، تهران: جامعه شناسان.
 6. جعفری، محمدتقی (1390)، حقوق جهانی بشر، چ پنجم، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
 7. حسینی، سید محمدرضا (1394) الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب،قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 8. دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری (1397)، عدالت جنسیتی و توسعه پایدار،تهران: انتشارات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری .
 9. سام‌آور، عزت‌اله؛ ابراهیم نجف‌آبادی، اعظم (1393)جمعیت و رفاه اجتماعی، تهران: نشر علم.
 10. سپالوداکارمونا،مگدالنا، نایست، کارلی(1398) رویکرد حقوق بشری به حمایت اجتماعی، مترجمان:آرامش پور،محسن،ابراهیمی، مریم،تهران، مؤسسة راهبردی بازنشستگی صبا.
 11. سپهری، محمدرضا (1393)، مقاوله نامه‌های بین‌المللی کار،تهران: موسسه کار و تأمین اجتماعی.
 12. سن.آمارتیا (1379) آزادی و برابری، ترجمه فشارکی، حسن، تهران: شیرازه.
 13. سولیوان، باربارا (1386)، کارول پیتمن: دموکراسی مشارکتی و فمینیسم. در کتاب: دموکراسی لیبرال و منتقدان آن، ویراستاران: کارتر، اپریل. واستوکس، جفری، مترجم: رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 14. سیبلی، مالفرد (1394)، ایده‌ها و ایدئولوژی سیاسی، ترجمة عالم، عبدالرحمن، تهران: نشر نی.
 15. طجرلو، رضا (1393)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجزیه‌وتحلیل اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، تهران: دادگستر.
 16. عباسی، بیژن (1393) مبانی حقوق عمومی، تهران،انتشارات دادگستر.
 17. عراقی، سید عزت اله و رنجبریان، امیرحسین (1391)، تحول حقوق بین‌المللی کار،تهران: مؤسسة کار و تأمین اجتماعی.
 18. عصمتی، زینب (1392) آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی بررسی مفهوم تأمین اجتماعی، تهران: پژوهشکدة شورای نگهبان.
 19. فراستل،کارتارنیا؛ شنین، مارتین (1391)، زنان، مترجم:غدیری، ماهرو از کتاب (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) نوشته: آسبیورن، ایده و همکاران،تهران: مجد.
 20. قوام، عبدالعلی؛ محسنی، سمیرا (1397)، دیالوگ میان روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل در آغاز هزارة سوم)، تهران: مخاطب.
 21. کاتوزیان، ناصر (1392)، فلسفة حقوق، چ هفتم، ج 1 ، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 22. کارو، دومینیک (1383)، حقوق بین‌الملل، مترجم: تقی‌زاده انصاری، مصطفی، تهران: دادگر.
 23. مانو، فیلیپ (1393)، شکل‌گیری دولت رفاه و سرمایه‌داری هماهنگ در ژاپن و آلمان، مترجم: فرهادی پور، محمدرضا،تهران: دفتر مطالعات اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی.
 24. مدنی قهفرخی، سعید(1396)، وضعیت توسعة انسانی در ایران، تهران: پارسه.
 25. نصرتی، سید حسین (1387)، گفت‌وگوی اجتماعی، تهران: مؤسسة کار و تأمین اجتماعی.

 

ب) مقالات

 1. آذربایجانی، مسعود (1388)، «عدالت جنسیتی و اشتغال زنان»، فصلنامة مطالعات راهبردی زنان، دورة 12 ش 46، ص 20-1.
 2. باستانی، سوسن؛ خسروی دهقی (1398)،«موانع و چالش‌های سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی»، فصلنامة مسائل اجتماعی ایران، سال دهم، ش 2، ص 57-29
 3. تلنسون، جین؛ پریسکات، دیوید (1393)، «آرمان‌های توسعة هزاره»، ماهنامة کار و جامعه، ش 177، ص 35-37.
 4. زمانی، سید قاسم؛ آزاددوین، علی (1396)، «مفهوم و جایگاه حقوق تأمین اجتماعی در اسناد بین‌المللی»، فصلنامة حقوق پزشکی، سال یازدهم، ش 42، ص 37-9.
 5. عبادی بشیر، مقصود؛ مجتهدی، محمدرضا (1399)، «ماهیت حقوقی سنوات کار در روابط کار»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة50، ش 3، صص 881-898.
 6. کدخدایی، عباسعلی؛ مقامی، امیر (1395 )، «ساختار آنالوگ حقوق بین‌الملل»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، ش 3، صص 465-489.
 7. لطفی، حسن (1397)، «مبنای دخالت دولت در قراردادها: عدالت تصحیحی یا توزیعی؟»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 48، ش 3، صص 547-567.

 

ج) اسناد

 1. روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) «، شمارة 20995، ۱۳۹۶/۱/۲۱ . WWW.RRK.IR
 2. شورای پژوهشی مؤسسة عالی پژوهش (1387)، نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خلاصه گزارش، تهران: مؤسسة عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 3. معاونت پژوهش‌های اجتماعی ـ فرهنگی (1399)، بررسی وضعیت موجود صندوق‌های بیمة اجتماعی کوچک و ارائة الگو برای ساماندهی آنها، تهران: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1549748

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Farastel, Katarina ; scheinin, Martin (2012) Women, ,Edited by: Eide, Asbjorn, & Rosas,Allan, ,Tehran ,Translator: Mahrou., Ghadiri, from the book (Economic, Social and Cultural Law),Majd Publications (In Persian).
 4. Abbasi, Bijan (2014) Basics of Public Law, Tehran, Dadgostar Publications (In Persian).
 5. Ahmed, Dawood & Buler, Elliot (2017), Social and economic rights ,internation IDEA Constitution-Building primer, second published , Stockholm.
 6. Annesley, Clair (2014), UK Austerity Policy afeminist Perspective, Friedrich ebert stiftung, www.library.fes.de/pdf-files/id/10526.pdf.
 7. Araghi, Ezatollah ; Ranjbarian, Amirhossein(2011) Evolution of international labour law,Tehran,kar and tamin ejtemi Publications (In Persian).
 8. Asian Bank (2014) Social Support Index, Translators: Hesam,Nikoopour Dilami,Vahideh,Negin, Tehran, Shalock Publications (in Persian).
 9. Azad Devin, Ali (2019) Guarantee of social security right in the international law system,Tehran,Shahre Danesh Publications (In Persian).
 10. Carreau, Dominique (2004) International Law,Tehran, Translated by:Mostafa, Taghizadeh Ansari, Dadgar Publications (In Persian).
 11. Cichon, Michael; Hagemejer, Krzysztof; Woodall, John (2006), Changing the paradigm in social security: From fiscal burden to investing in people, Social Security Department International Labour Office.Geneva.
 12. Ehrenreich, Brooks, Rosa (2002), Feminism and International Law: An Opportunityfor Transformation, Georgetown Law Faculty Publications and Other Works.https://scholarship. law.georgetown.edu/facpub/113
 13. Entmacher, Joan & Gallagher, Robbins, Katherine (2015), Women and social Security, Fact sheet, National womens law Centre, Washington, www.nwlc.org.
 14. Esmati, Zeinab (2013) Introduction to public law concepts of social security concept, Tehran, Negahban Council Research Institute (In Persian).
 15. Ghavam, Abodalali; Mohseni, Samira (2018) Dialogue between International Relations and International Law at the Beginning of the Third Millennium,Tehran, Mokhatab Publications (In Persian).
 16. Hosseini, Mohammadreza (2015) Social Security Patterns from The Islamic and Western, Qom, Hozeh and Daneshgah Institute (In Persian).
 17. Ishikawa, Junko ; Vekurvila, Sarosh (2011) Social dialogue on Labor Rights, Translated by:Ali, Rahmani, Tehran , Majd Publications (in Persian).
 18. Ja'fari, Mohammadtaghi (2011) International Human Rights, Tehran, 5th Edition, Institute for Editing and Publishing works of Allameh Jafari (In Persian).
 19. Kabeer, Naila (2008), Mainstreaming gender in social protection for the informal economy, common wealth secretariat, London.
 20. Katouzian, Naser (2013) Philosophy of Law, Tehran, 7th Edition, Publication Joint Stock Company, Vol. 1 (In Persian).
 21. Louis, anja (2005), Women and the law, published by tamesis, Wood bridge. website: www.boydellandbrewer.com.
 22. Madani Ghohfarokhi, Said (2017) Human Development Status in Iran, Tehran, Parseh Publications (In Persian).
 23. Manu, Philip ( 2014) Formation of welfare state and coordinated capital in Iran and Germany, Translated by :Mohammad Reza Farhadipour, ,Tehran, Publications of the Office of Social Studies of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare (In Persian).
 24. Nosrati, Hossien (2008) Social Dialogue, Tehran, Institute of Labor and Social Security (In Persian).
 25. Office of Strategic Studies of the Presidency (2018) Gender Equity and Sustainable Development, Tehran, Publications of the Center for Strategic Studies of the Presidency (In Persian).
 26. Peters, Dani (2009) Social Security Introduction to Fundamental Principles , Tehran,Translators: Faraz,Firouzmandi,Samireh ,Ahmadi, Shahre Danesh Publications (In Persian).
 27. Samavar, Ezatollah; Abrahim Najafabadi, Azam (2015)Population and social welfare,Tehran,Elm publications (In Persian).
 28. Sen, Amartia (2000) Freedom&equality, Tehran, Translated by: Hasan Fesharaki, Simye Danesh Publications (In Persian).
 29. Sepalvedakarmona,Carmona Magdolna, Nyst, Carly(2019) Human Rights Approach to Social Support,Tehran, Translators: Mohsen,Arameshpour, Maryam, Ebrahimi, Saba Resubstall Strategic Institute (In Persian).
 30. Sepehri, Mohammadreza (2014) International Labor Conventions, Tehran, Institute of Labor and Social Security (In Persian).
 31. Sibli, M., (2015) Ideas of Political Hydrology, Tehran,Translated by: Abodulal Rahman, Alam, , Ney Publishing. (In Persian).
 32. STEWART ,Anna (2011), Gender, Law and Justice in a Global Market, Published in the United States of America by Cambridge University Press,New York.
 33. Sullivan, Barbera (2007) Carroll, Pateman:Participatory Democracy and Americanism in The Book: Liberal Democracy and its Critics, Editors: Carter, April AndUx, Jeffrey,Tehran,Translaed by: Hamid Reza, Rahmanizadeh Dehkordi, ,Tehran, Allameh Tabataba'i University Press (In Persian).
 34. Tajarloo, Reza (2014) Economic, Social and Cultural Law, Analysis of International and Regional Documents, Tehran, Nshre Dadgostar (In Persian).
 35. Taylor, Garry (2013) Ideology and Welfare ,Tehran,Translated by :Kmal,Mohagheghi, Hossien, Nosratabadi, , Jame shenasan Publications (In Persian).
 36. UsmanAbubakar, Musa (2018), Gender justice in Islamic law, Hart publishing,Oxford.
 37. Weber, Enzi (2019), Digital social security outline of a concept for the 21st century, Hans-Bockler-stiffing, Berlin.

 

 1. B) Articles
 2. Azerbaijani, Masoud,(2009)"Gender Equity and Women's Employment", Quarterly Journal of Strategic Studies of Women, No .46,pp.1-20 (In Persian).
 3. Bastani, Sousan ; Khosravi Dehaghi, Kosar (2019) "Obstacles and Challenges of Policy Making based on Gender Justice", Iranian Journal of Social, 2019, No .2, pp. 57-29 (In Persian).
 4. Ebadi Bashir , Maghsoud ; Mojtahedi, Mohammadreza (2020) "The Legal Nature of Working Years in Labor Relations", Journal of Public Law Studies, ,No.3, pp. 889-881 (In Persian).
 5. Jouannet, Emmanuelle (2007),"What is the Use of International Law? International Law as a 21st Century Guardian of Welfare", Michigan Journal of International Law, Vol. 28, Issue 4. http://repository. law.umich.edu/mjil/vol28/iss4/3,PP:817-857, pp. 817-857.
 6. Kadkhodaee, Abbasali ; Maqami, Amir (2016) "Analog Structure of International Law", Journal of Public Law Studies, No .3, pp. 465-489 (In Persian).
 7. Lotfi, Hassan (2018)"The Basis of Government Interference in Contracts: Correctional or Distributed Justice?", Journal of Public Law Studies , No .3, pp. 567-547 (In Persian).
 8. Mulder, Jule (2018),"promoting substantive gender equality through the law on pregnancy discrimination, matyernity and parental leave", European equality law review, Issue1/,www.equalitylaw.eu/publications/order. Pp. 39-49.
 9. Rea, Abada; Chiongson, Desai; Deval, Marchiori; Teresa; Woolcock, Michael (2012), "Role of law and justice in achieving gender equality ", Journal Third World Quarterly,,Vol.36, Issue 2, pp. 3-28.
 10. TC War wick, Ben (2015), "Socio-economic rights during economic crises: Changed approach to non-retrogression", international and comparative law quarterly, 65(01). 28October,./http://dx.doi.org/10.1017/ s00250589315000494, pp. 249-265.
 11. Telenson, C ,Jean ; Periscott, David (2014)"Millennium Development Aspirations", Journal of Kar and Jameh,No .177:35-37 (In Persian).
 12. Zamani, Ghasem., Azaddewin, Ali(2017). "The Concept and Place of Social Security Law in International Documents", Journal of medical Law, 2017,No.42, pp. 9-37 (In Persian).

 

 1. C) Documents
 2. Commission on the status of women, change the world ,model united Nations,2019/01/csw,www.CWMUN.ORG/WP-content/uploads/2019/01/csw-2019.pdf.
 3. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General recommendation on women’s access to justice, CEDAW/C/GC/33, 23 July 2015.
 4. Conference summary report .international conference, engendering social protection ,October 2012,Lusaka.
 5. Deputy of Cultural Social Research (2020) Investigating the current status of small social insurance funds and providing a model for organizing them, Tehran, Office of Social Studies, Research Center of The Islamic Consultative Assembly. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1549748 (In Persian).
 6. General assembly United nations Women in development, Resloution adoptedon 22DECEMBER,   A/RES/70/219,15Th  February2016.
 7. ICJ Briefing paper, International Human Rights Law and Gender Equality and Non-Discrimination Legislation, International Commission of Jurists, Geneva, April 2014.
 8. ILO, Global Wage ,Report 2018/19, INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2018, GENEVA.
 9. ILO.RECOMMENDATION,NO: 202, Social Protection Floors Recommendation ,INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2012, GENEVA.
 10. Inter national labour conference , CONVENTION no 190, CONCERNING THE ELIMINATION OF VIOLENCE AND HARASSMENT IN THE WORLD OF WORK ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS ONE HUNDRED AND EIGHTH SESSION, GENEVA, 21 JUNE 2019.
 11. International Labour Conference(2011) Report VI Social security for social justice and a fair globalization, 100th Session International Labour Office , ILC.100,Geneva.
 12. International Social Security Association(2016) Constitution,published by International Social Security Association,Geneva,www.issa.int.
 13. InternationalInternational Labour Organization, COVID-19 and theworld of work: Impactand policy Responses,March2020,Geneva, ilo.org/global/topics/coronavirus.
 14. MONTRÉAL PRINCIPLES ON WOMEN’S ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, December 7 – 10, 2002, https://www.refworld.org/docid/46f1462e0.html.
 15. Report of the world conference of the international womens year,E/CONF.66/34.1975.
 16. Research Council of The Institute of Higher Research (2008) Comprehensive System of Welfare and Social SecurityReal Security Report, Tehran, Institute of Social Security Research (In Persian).
 17. The Official Newspaper of the Islamic Republic of Iran, The Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran (No. 20995, 10/04/2017). WWW.RRK.IR (In Persian).
 18. United Nations Development Programme(2018)This “Gender Justice & The Law” publication , Assessment of laws affecting gender equality in the Arab States region,publication of United Nations Development Programme, UNDP,New York.
 19. UNITED NATIONS RESEARCH INSTITUTE FOR SOCIAL DEVELOPMENT, World Development Report 2012: Gender Equality and Development An Opportunity Both Welcome and Missed Shahra Razavi Research Coordinator,United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), 2012.
 20. United Nations, Report of the economic and social council on its,2018session,A/73/3. https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/73/3.

 

 1. D) Sources françaises
 2. Thouvenin , Jean-Marc et Trebilcock, Anne(2013), Droit international social, Tome2, Bruylant, Group Larcier s.a., Bruxelles.