دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

نظریۀ انتظار مشروع به‏عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیۀ اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه‏های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش‏های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریۀ «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریۀ انتظار مشروع را با چالش‏های جدی مواجه ساخته‏ است. این چالش‏ها سبب شده ‏است، این مفهوم ویژگی‏های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legitimate Expectation in Administrative Law

نویسندگان [English]

 • Vali Rostami 1
 • Seyed Mohammadmahdi Ghamami 2
 • Hamidreza Salimi 3

1 Associated Prof. Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistance Prof. Faculty of Law and Religious Study, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

3 MSe. Faculty of Law and Religious Study, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In some European countries, including the UK, the theory of legitimate expectation has emerged as one of the means by which judicial supervision is exercised over the discretionary powers of government authorities.This theory was initially considered in the Schmidt case, but it was later criticized and many English jurists and judges expressed serious doubts about it. The main question of this paper is: what is the nature of and challenges posed by the legitimate expectation theory in English administrative law? Although the foundations of legitimate expectation theory are based on the concept of fairness, there is no consensus on the nature and function of legitimate expectations. Doubts about the acceptance of substantive legitimate expectation in England, its non-acceptance in New Zealand and Australia, the concept of abuse of power in certain judicial opinions, and rival concepts such as the principle of proportionality, have exposed legitimate expectation theory to serious challenges. These challenges have prevented this theory from acquiring the characteristics of a legal principle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legitimate expectation
 • Coughlan
 • Hamble Fisherie
 • abuse of power
 • separation of powers
 1. فارسی

الف) کتاب

 1. بهنیا، مسیح (1393)، اصل انتظار مشروع مفهوم مبانی و شیوه‏های حمایت در حقوق اداری، تهران: خرسندی.
 2. پتفت، آرین؛ مرکزمالمیری، احمد (1395)، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگی‏های قضایی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه.
 3. شونبرگ، سورن (1387)، انتظار مشروع، ترجمۀ احمد رنجبر، تهران: میزان
 4. شیروی، عبدالحسین (1392)، حقوق تطبیقی، تهران: سمت.

 

ب) مقالات

 1. حیاتی، علی‏عباس (1397)، «مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسۀ آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعۀ تطبیقی در حقوق. ایران و فرانسه)»، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال هفتم، ش 2، پاییز و زمستان، ص 26-15.
 2. غمامی، سید محمدمهدی (1396)، «انتظار مشروع»، دایرهالمعارف حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق (ع)، ص 147-143.

 

ج) پایان‏نامه

 1. فنازاد، رضا (1391)، صلاحیت تخییری و حاکمیت قانون، پایان‏نامۀ دورۀ دکتری دانشگاه شهید بهشتی.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Endicott, Timothy (2011), Administrative Law, Oxford University press, United State, second Edition.
 4. Jestaz, Philippe, Les principes généraux du droit, Droit français, Droits de pays arabes, droit musulman, Bruylant Bruxelles.
 5. Meakin, Robert (2008), “The law of Chairtable Status: Maintenance and removable”, Cambridge University Press.
 6. Thomas, Robert (2000), “legitimate expectations and proportionality in administrative law” oxford-Portland, Oregon.

 

 1. B) Articles
 2. A Joseph, Philip, (2017), “law of legitimate expectation in New Zealand, Legitimate Expectations in the Common Law World”, Hart Publication, pp. 189-216.
 3. Ahmed, Farrah and Perry, Adam, (2014), “The coherence of the doctrine of legitimate expectations”, Cambridge law journal, pp. 61-85.
 4. Anghel Elena, (2016), “General Principles of law”, Lex ET Scientia International Journal, Vol. 23, Issue 2, pp. 120-130.
 5. Blundell, David, (2005), “Ultra Vires Legitimate Expectations”, judicial review law journal, pp. 147-155.
 6. Boughey, Janina, (2017), “proportionality and legitimate expectations, Legitimate Expectations in the Common Law World”, Hart Publication, pp. 121-146.
 7. Craig, P.P., (1996),Substantive legitimate expectations in domestic and community law”, Cambridge law journal, pp. 289-312.
 8. Craig, Paul and Schønberg, Søren, (2000), ‘Substantive Legitimate Expectations after Coughlan’ Public Law .
 9. Domenico Orsi, Silvano (2010), “Legitimate expectations: An Overview” judicial review journal, pp. 388-394.
 10. Elliot, Mark (2000),” Coughlan: Substantive Protection of Legitimate Expectations Revisited”, Judicial review, pp. 27-32.
 11. -------------- (2017), “From Heresy to Orthodoxy: substantive Legitimate Expectations in the United Kingdom”, Legitimate Expectations in the Common Law World, Hart Publication, pp. 217-244.
 12. Gardner. Johan (2007), “Some Types of law, common law Theory”, Cambridge Law Published.
 13. Ghamami, Seyed Mohammad Mehdi (2017), Legitimate expectation, Encyclopedia of Public Law, Imam Sadegh (AS) University, pp. 143-147 (In Persian).
 14. Groves, Matthew (2008), “Substantive Legitimate Expectations in Australian Administrative Law”, Melbourne University Law Review, pp. 470-523.
 15. GROVES, MATTHEW AND WEEKS, GREG (2017), “The legitimate expectation as an Instrument and Illustration of common law change” Legitimate Expectations in the Common Law World, Hart Publication, pp. 1-16.
 16. Groves, Matthew (2017), “Legitimate Expectation in Australia: Overtaken by formalism and pragmatism” Legitimate Expectations in the Common Law World, Hart Publication, pp. 319-344.
 17. Laing QC, Elisabeth (2013), “Legitimate expectation”, Judicial review Journal.
 18. Moffett, Jonathan, (2008), “Resiling from legitimate expectations”, Judicial review journal, pp.219-231.
 19. Roberts, Melanie (2001), “Public Law Representations and Substantive Legitimate Expectations”, The Modern Law Review, Vol.64, No. 1, pp. 112-122.
 20. Sales, Philip (2006), “legitimate expectations”, Judicial review journal, pp.186-193.
 21. Steyn, Karen (2001), Substantive Legitimate Expectation”, Judicial review journal, pp. 244-249.
 22. Vanderman, Yaaser (2016),” substantive Legitimate Expectations”, Judicial review.
 23. Young, Alison L, (2012),” The Rule of law in the United Kingdom: Formal or Substantive?” ICL Journal, Vol.6 pp.259-280.