دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

تنظیم‌گری تبلیغات دارویی به‌واسطۀ تأثیر‌گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخلۀ دولت و روش‌های سامان‌بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط‌های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه‌ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت‌ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصۀ اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم‌گری را سامان می‌دهند، در تنظیم‌گری محصولات سلامت به‌علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت‌ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم‌گر داشته باشند. ازاین‌رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم‌گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین‌المللی در حوزۀ تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم‌گری تبلیغات دارویی می‌توان گفت با وجود روش‌های مختلف، دولت‌ها تلاش می‌کنند با ایفای نقش قاعده‌گذاری، حتی در نظام‌های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pharmaceutical Advertising Regulation ‎Methods

نویسندگان [English]

 • Zahra Ebrahimi 1
 • Hoda Ghafari 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allame tabataba’i, Tehran, Iran

2 Associate Prof. Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allame tabataba’i, Tehran, Iran

چکیده [English]

Regulating pharmaceutical advertisements, due to its effects on public safety and health, has highlighted the importance of government intervention and its regulatory methods in this sector. Regulating pharmaceutical advertising is very difficult because of the dynamic nature of the pharmaceutical industry, the distinction between prescription and non-prescription (over-the-counter) drugs, and the dual advertising environments, namely, public/ professional. Today, governments cooperate with other economic and social actors to regulate various sectors of the economy. However, in view of the direct relationship between health products and citizens' health, when it comes to such products, governments should exercise adequate supervision over the relevant regulatory bodies. Therefore, this paper will examine the task of the government to regulate pharmaceutical advertising. Then, with a qualitative method and a descriptive approach, the mechanisms by which different countries regulate pharmaceutical advertisements will be studied. We conclude that despite the availability of various regulatory methods, governments are trying to play a standard-setting role, even in self-regulatory systems, to monitor the industry in order to support the interests of pharmaceutical firms while also preserving public health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pharmaceutical ‎advertising
 • regulation
 • ‎government
 • health ‎products
 • regulatory ‎bodies.‎
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. قرآن کریم
 2. آبل اسمیت، برایان (1389)، جایگاه پول در نظام سلامت (رساله‌ای دربارۀ اقتصاد بهداشت و جامعه‌شناسی پزشکی)، ترجمۀ ابوالقاسم پوررضا، تهران: سمت.
 3. بیکس، برایان (1389)، فرهنگ نظریۀ حقوقی، ترجمۀ محمد راسخ، تهران: نشر نی.
 4. سن، میریام (1397)، تنظیم بازار بدون مداخلۀ دولت (شناخت تغییرات نهادی)، ترجمۀ سید علیرضا شکوهیان و همکاران، تهران: مجد.

 

ب) مقالات

 1. امامیان، سید محمدصادق؛ ذوالفقاری، امیراحمد؛ محمدزاده، احسان؛ زمانیان، مرتضی (1397)، «نظام ملی تنظیم‌گری:1. مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی»، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، کد موضوعی 230، شمارۀ مسلسل 15940.
 2. برهانی، محسن؛ ابوذری، مهرنوش (1396)، «حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 99، ص 30-11.
 3. خاندورزی، احسان (1389)، «الزامات دولت تنظیم‌گر در اقتصاد ایران»، فصلنامۀ مجلس و راهبرد، ش 64، ص 80-41.
 4. صادقی، محسن (1388)، «حمایت از اختراعات دارویی و چالش‌های حقوق بشری آن»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دورۀ 39، ش 3، ص 215-193.
 5. صدیقی، داود (1395)، «آشنایی با شاخص‌های دولت پست‌مدرن»، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی 330، شمارۀ مسلسل 14869.
 6. عرفان‌منش، محمدحسین؛ زاهدی، مهدی؛ عباسی، محمود (1395)، «بررسی وضعیت و چالش‌های ثبت علائم تجاری محصولات دارویی در اتحادیۀ اروپا»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، دورۀ 10، ش 36، ص 150-127.
 7. قهرمانی افشار؛ نیوشا، علیزاده قلیلو، سعید (1394)، «بررسی جرائم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانۀ آن»، فصلنامۀ سلامت اجتماعی و اعتیاد، دورۀ 2، ش 7، ص 150-123.
 8. کسرایی، محمد سالار؛ مرداخانی، همایون؛ رضایی، محمد (1390)، « فوکو، حکومت‌مندی، سوژۀ سیاسی و کنش سیاسی»، دانشنامۀ علوم اجتماعی تربیت مدرس (جامعه‌شناسی تاریخی)، دورۀ 3، ش 2، ص 34-1.
 9. ولی‌زاده، حسین (1398)«تحلیل تنظیم‌گری، خصوصی‌سازی در ایران»، فصلنامۀ قانون‌یار، دورۀ 3، 11، ص 298-255.
 10. یاوری، اسدالله (1393)، «درآمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی»، نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دورۀ 5، ش 2، ص 647-629.

 

 1. انگلیسی

A (Articles

 1. Azevedo, Jorge & colleagues-GlobalHealthPR (2013),” The Global Guide to Pharma Marketing Codes,GlobalHealthPR(Aurora),Vol.3, pp.1-173.
 2. Bennadi, Darshana (2014),” Self-medication: A current challenge”,Journal of Basic and Clinical Pharmacy,Vol.5, Issue.1.pp.19-23.
 3. Chepesiuk,Ray,(2005)“Standards for pharmaceutical advertising in Canada”, CMAJ&JAMC,Vol.173, No.3,publishonline: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 4. Donohue, Julie (2006),” A History of Drug Advertising: The Evolving Roles of Consumers and Consumer Protection”, the Milbank Quarterly,Vol.84, No.4, pp.659-699
 5. João Luis Vianna, Lívia Figueiredo and Anderson Ribeiro (2018)” Distribution and marketing of drugs in Brazil: overview”, ACC(Association of corporate counsel), pp.1-8, , publish online :www.global.practicallaw.com
 6. Lee Ventola.C, (2011),”Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising/Therapeutic or Toxic?” P&TJournal(pharmacy and therapeutics),Vol.36, No.10, pp.669-684.
 7. Leonardo Alves, Teresa & Joel Lexchin, Barbara Mintzes (2018), “Medicines Information and the Regulation of the Promotion of Pharmaceuticals”, Springer: Science and Engineering Ethics,Vol.25, No.4, pp.1167-1192.
 8. Matheson, Alastair (2017), “Marketing trials, marketing tricks-how to spot them and how to stop them”,Journal trials,Vol.18, No.105, publish online:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 9. Praneeth. P (2016), “Regulatory Affairs and its Role in Pharmaceutical Industry”, International Journal of Pharmacy and Biomedical Engineering, Vol.3, Issue1. publish online: www.internationaljournalssrg.org

 

 1. B) Documents
 2. Newsland medicines and medical devices safety authority, Guideline on the Regulation of Therapeutic Products in New Zealand, Part7: Advertising of therapeutic products, December 2019, pp.1-15.
 3. Un,convention on Psychotropic substances,1971.
 4. WTO, Declaration on the trips agreement and public health, 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/2, NO.7.
 5. WHO, Approved by Medicine Advertisements Board(2015), Advertising of Medicines and Medicinal Products to General Public,Last date 25 January 2020,available in:http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js23092en/

 

 1. C) Reports
 2. MHRA(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency),(2019)” The Blue Guide-Advertising and Promotion of Medicines in the UK”, Advertising Standards and Outreach Unit,www.mhra.gov.uk
 3. PricewaterhouseCoopers-PWC (2020),“Pharma 2020:Marketing the future/Which path will you take?” pwc.com/pharma, pp.1-28.
 4. Ratanawijitrasin, Sauwakon, Wondemagegnehu, Eshetu (2002), “Effective drug regulation(A multicountry study), World Health Organization Pub(report):https://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2300e/s2300e.pdf

 

 1. D) Website
 2. Chameleon pharma consulting: pharma regulatory, lastdate 26January 2020,available in: https://www.chameleon-pharma.com/services/regulatory-registration/
 3. FDA: Prescription Drug Advertising: Questions and Answers,2015,Last date 30 November 2019 , available in: https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/prescription-drug-advertising-questions-and-answers
 4. ICLG website, USA: Pharmaceutical Advertising 2019,available in: https://iclg.com/practice-areas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations/usa
 5. Preker, Alexander S.,10 July 2015, Welcome to the Health Industry, last date 8June 2020, available in: http://www.healthindustry.com/test-art/homepage/industry-profiles/welcome-to-health-industry
 6. Chambers and partners, (Last Updated June 11,2019) Pharmaceutical Advertising(china), last date 28 January 2020, available in: https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/pharmaceutical-advertising-2019/china