دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

تنظیم‌گری تبلیغات دارویی به‌واسطۀ تأثیر‌گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخلۀ دولت و روش‌های سامان‌بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط‌های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه‌ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت‌ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصۀ اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم‌گری را سامان می‌دهند، در تنظیم‌گری محصولات سلامت به‌علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت‌ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم‌گر داشته باشند. ازاین‌رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم‌گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین‌المللی در حوزۀ تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم‌گری تبلیغات دارویی می‌توان گفت با وجود روش‌های مختلف، دولت‌ها تلاش می‌کنند با ایفای نقش قاعده‌گذاری، حتی در نظام‌های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pharmaceutical advertising regulation methods

نویسندگان [English]

 • Zahra Ebrahimi 1
 • Hoda Ghafari 2

1 Ph.D. Student in Public Law, Faculty of Law and Political Science, Allame tabataba’i, Tehran, Iran

2 Associate Prof. Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allame tabataba’i, Tehran, Iran

چکیده [English]

As to the impact of medicines on public safety and health, regulating pharmaceutical advertising highlighted importance of government’s role in intervention and its manner. Dynamics of the pharmaceutical industry beside distinguishing between prescription and non-prescription (over-the-counter) medications, as well as dual public and professional environments for pharmaceutical advertising, makes it difficult to regulate advertising in this area. Although governments today, in collaboration with other economically and socially active actors, regulate, they should also have a monitoring role on regulatory bodies in terms of the direct relation between health products and citizens' health. Therefore, in this article, while explaining the general task of the government to regulate, with the qualitative method and descriptive strategy, the mechanism of different countries at the national and international levels has been studied. Finally, in response to the government's role in regulating drug advertising, it can be said that despite various procedures, governments are trying to play a coding role, even in self-regulatory systems, to monitor the industry in order to support the interests of pharmaceutical firms and preserve the public health as well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pharmaceutical advertising
 • Regulatory
 • Government
 • Public health
 • Products health
 • Regulatory Bodies
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. قرآن کریم
 2. آبل اسمیت، برایان (1389)، جایگاه پول در نظام سلامت (رساله‌ای دربارۀ اقتصاد بهداشت و جامعه‌شناسی پزشکی)، ترجمۀ ابوالقاسم پوررضا، تهران: سمت.
 3. بیکس، برایان (1389)، فرهنگ نظریۀ حقوقی، ترجمۀ محمد راسخ، تهران: نشر نی.
 4. سن، میریام (1397)، تنظیم بازار بدون مداخلۀ دولت (شناخت تغییرات نهادی)، ترجمۀ سید علیرضا شکوهیان و همکاران، تهران: مجد.

 

ب) مقالات

 1. امامیان، سید محمدصادق؛ ذوالفقاری، امیراحمد؛ محمدزاده، احسان؛ زمانیان، مرتضی (1397)، «نظام ملی تنظیم‌گری:1. مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی»، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، کد موضوعی 230، شمارۀ مسلسل 15940.
 2. برهانی، محسن؛ ابوذری، مهرنوش (1396)، «حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی»، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 99، ص 30-11.
 3. خاندورزی، احسان (1389)، «الزامات دولت تنظیم‌گر در اقتصاد ایران»، فصلنامۀ مجلس و راهبرد، ش 64، ص 80-41.
 4. صادقی، محسن (1388)، «حمایت از اختراعات دارویی و چالش‌های حقوق بشری آن»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دورۀ 39، ش 3، ص 215-193.
 5. صدیقی، داود (1395)، «آشنایی با شاخص‌های دولت پست‌مدرن»، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی 330، شمارۀ مسلسل 14869.
 6. عرفان‌منش، محمدحسین؛ زاهدی، مهدی؛ عباسی، محمود (1395)، «بررسی وضعیت و چالش‌های ثبت علائم تجاری محصولات دارویی در اتحادیۀ اروپا»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، دورۀ 10، ش 36، ص 150-127.
 7. قهرمانی افشار؛ نیوشا، علیزاده قلیلو، سعید (1394)، «بررسی جرائم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانۀ آن»، فصلنامۀ سلامت اجتماعی و اعتیاد، دورۀ 2، ش 7، ص 150-123.
 8. کسرایی، محمد سالار؛ مرداخانی، همایون؛ رضایی، محمد (1390)، « فوکو، حکومت‌مندی، سوژۀ سیاسی و کنش سیاسی»، دانشنامۀ علوم اجتماعی تربیت مدرس (جامعه‌شناسی تاریخی)، دورۀ 3، ش 2، ص 34-1.
 9. ولی‌زاده، حسین (1398)«تحلیل تنظیم‌گری، خصوصی‌سازی در ایران»، فصلنامۀ قانون‌یار، دورۀ 3، 11، ص 298-255.
 10. یاوری، اسدالله (1393)، «درآمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی»، نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دورۀ 5، ش 2، ص 647-629.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. The Holy Quran
 4. Abel-Smith, Brian (2010), The place of money in the health system (a treatise on health economics and medical sociology), translated by Abolghasem Pourreza, Tehran: Samat Publishing (In Persian).
 5. Bix, Brian (2010), A dictionary of legal theory, translated by Mohammad Rasekh, Tehran: Ney Publishing (In Persian).
 6. Senn, Myriam (2018), Market Regulation without Government Intervention (Recognition of Institutional Changes), translated by Seyed Alireza Shokoohian, Hamed Idrisian, Haidar Salami, Tehran: Majd Publishing (In Persian).

 

A (Articles

 1. Azevedo, Jorge & colleagues-GlobalHealthPR (2013),” The Global Guide to Pharma Marketing Codes,GlobalHealthPR(Aurora),Vol.3, pp.1-173.
 2. Bennadi, Darshana (2014),” Self-medication: A current challenge”,Journal of Basic and Clinical Pharmacy,Vol.5, Issue.1.pp.19-23.
 3. Borhani, Mohsen & Abuzari, Mehrnoosh (2017), " The Right to Medications along with Supporting Drug Innovations", Legal Journal of Justice, No. 99, pp. 11-30 (In Persian).
 4. Chepesiuk,Ray,(2005)“Standards for pharmaceutical advertising in Canada”, CMAJ&JAMC,Vol.173, No.3,publishonline: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 5. Donohue, Julie (2006),” A History of Drug Advertising: The Evolving Roles of Consumers and Consumer Protection”, the Milbank Quarterly,Vol.84, No.4, pp.659-699
 6. Erfanmanesh, Mohammadhosein; Zahedi, Mahdi; Abbasi, Mahmood (2016), “Examination of Status and Challenges of Pharmaceutical Trademarks Registration in European”, Medical Law Journal, Vol.10, No. 36,, pp.127-150 (In Persian).
 7. Ghahremani Afshar, Newsha & Alizadeh Gholilo, Saeed (2015), "Investigation of Organized Crime with Emphasis on Drug Trafficking and Preventive Strategies", Quarterly Journal of Social Health & Addiction, Vol. 2, No.7, pp. 123-150 (In Persian).
 8. Imamian, Seyed Mohammad Sadegh; Zolfaghari, Amira Ahmad; Mohammadzadeh, Ehsan & Zamanian, Morteza (2018), "National system of regulation: 1. The concept of regulation and its relationship with the system of government ", Office of Economic Studies of the Public Sector, Deputy of Economic Research, Parliamentary Research Center, Subject Code 230, Serial Number 15940 (In Persian).
 9. João Luis Vianna, Lívia Figueiredo and Anderson Ribeiro (2018)” Distribution and marketing of drugs in Brazil: overview”, ACC(Association of corporate counsel), pp.1-8, , publish online :www.global.practicallaw.com
 10. Kasraie M; Moradkhani H; Rezaei M. (2012), “Foucault: Governmentality, Political Subject and Political Action”, MJSS journal, Vol. 3 , No.2, pp.1-34 (In Persian).
 11. Khandouzi, seyed Ehsan (2010), " Requirements of Regulatory State in the Iranian Economy", majlis & rahbord journal, No. 64, pp. 41-80 (In Persian).
 12. Lee Ventola.C, (2011),”Direct-to-Consumer Pharmaceutical Advertising/Therapeutic or Toxic?” P&TJournal(pharmacy and therapeutics),Vol.36, No.10, pp.669-684.
 13. Leonardo Alves, Teresa & Joel Lexchin, Barbara Mintzes (2018), “Medicines Information and the Regulation of the Promotion of Pharmaceuticals”, Springer: Science and Engineering Ethics,Vol.25, No.4, pp.1167-1192.
 14. Matheson, Alastair (2017), “Marketing trials, marketing tricks-how to spot them and how to stop them”,Journal trials,Vol.18, No.105, publish online:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 15. Praneeth. P (2016), “Regulatory Affairs and its Role in Pharmaceutical Industry”, International Journal of Pharmacy and Biomedical Engineering, Vol.3, Issue1. publish online: www.internationaljournalssrg.org
 16. Sadeghi, Mohsen (2009), "The protection of pharmaceutical inventions and human rights challenges", Quarterly Journal of Private Law Studies, University of Tehran, Vol. 39, No. 3, pp. 193-215 (In Persian).
 17. Sedighi, Davood (2016), "Introduction to the indicators of postmodern government", Office of Basic Government Studies, Research Center of the Islamic Consultative Assembly, Subject Code 330, Serial Number 14869 (In Persian).
 18. Valizadeh, Hossein (2019), "Regulatory Analysis, Privatization in Iran", Qanuniyar Quarterly, Vol. 3, No. 11, pp. 255-298 (In Persian).
 19. Yavari, Asadollah (2014), " An introduction to concept of legal regulation", Journal of Comparative Law Studies, University of Tehran, Vol. 5 – No. 2, pp. 629-647 (In Persian).

 

 

 1. C) Documents
 2. Newsland medicines and medical devices safety authority, Guideline on the Regulation of Therapeutic Products in New Zealand, Part7: Advertising of therapeutic products, December 2019, pp.1-15.
 3. Un,convention on Psychotropic substances,1971.
 4. WTO, Declaration on the trips agreement and public health, 14 November 2001, WT/MIN(01)/DEC/2, NO.7.
 5. WHO, Approved by Medicine Advertisements Board(2015), Advertising of Medicines and Medicinal Products to General Public,Last date 25 January 2020,available in:http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js23092en/

 

 1. D) Reports
 2. MHRA(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency),(2019)” The Blue Guide-Advertising and Promotion of Medicines in the UK”, Advertising Standards and Outreach Unit,www.mhra.gov.uk
 3. PricewaterhouseCoopers-PWC (2020),“Pharma 2020:Marketing the future/Which path will you take?” pwc.com/pharma, pp.1-28.
 4. Ratanawijitrasin, Sauwakon, Wondemagegnehu, Eshetu (2002), “Effective drug regulation(A multicountry study), World Health Organization Pub(report):https://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2300e/s2300e.pdf

 

 1. E) Website
 2. Chameleon pharma consulting: pharma regulatory, lastdate 26January 2020,available in: https://www.chameleon-pharma.com/services/regulatory-registration/
 3. FDA: Prescription Drug Advertising: Questions and Answers,2015,Last date 30 November 2019 , available in:

https://www.fda.gov/drugs/prescription-drug-advertising/prescription-drug-advertising-questions-and-answers

 1. ICLG website, USA: Pharmaceutical Advertising 2019,available in: https://iclg.com/practice-areas/pharmaceutical-advertising-laws-and-regulations/usa

34.Preker, Alexander S.,10 July 2015, Welcome to the Health Industry, last date 8June 2020, available in: http://www.healthindustry.com/test-art/homepage/industry-profiles/welcome-to-health-industry

 1. Chambers and partners, (Last Updated June 11,2019) Pharmaceutical Advertising(china), last date 28 January 2020, available in:

https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/pharmaceutical-advertising-2019/china