دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پذیرش قطعنامة 598 از جانب ایران، هرچند پایان مخاصمة مسلحانه بین دولت‌های ایران و عراق بود، اما برای بسیاری از مردم ایران به‌ویژه در مناطق مرزی غرب کشور پایان جنگ و خونریزی نبود. مصیبت‌های دست و پنجه نرم کردن هر روز مردم این مناطق با مین‌های کاشته‌شده توسط عراق در طول جنگ تحمیلی، مصائبش کمتر از زمان جنگ نبود. ازاین‌رو الزام حقوقی دولت عراق به اعلام مناطق مین‌گذاری‌شده در طول جنگ با ایران و پاکسازی آنها از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مردم ایران است. پس از الحاق دولت عراق به پروتکل دوم کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاح‌های متعارف خاص که به‌شدت آسیب‌رسان فرض شده یا آثار کورکورانه دارند و کنوانسیون اتاوا، راه برای الزام دولت عراق به پاکسازی میادین مین ایران بسیار بیشتر از پیش مهیا شده است، اما به‌نظر می‌رسد گام ابتدایی در این زمینه، با وجود تعهدات عرفی، الحاق دولت ایران به این کنوانسیون‌ها باشد.‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Obligations of the Iraqi Government regarding Mined Areas of Iranian Territory during the Imposed War

نویسندگان [English]

 • Seyed Rasoul Ghoreishi 1
 • Saber Niyavarani 2

1 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran and Assistant Prof, Department of International Law, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Although the armed conflict between the Iranian and Iraqi governments ended after the acceptance of Security Council Resolution 598 by Iran,  for many people in Iran, especially in the western border regions of the country the war did not end. The tribulations of the peoples of these areas with the mines planted by Iraqis during the imposed war were devastating. Therefore, the legal obligation of the Iraqi government to declare mined areas in Iran and clear them is one of the main concerns of the Iranian government and the people of former war zone. Following the accession of the Iraqi government to the Second Protocol to the Convention on the Prohibition or Limitation of the Use of Certain Conventional Weapons Which Are Highly Seductive or Blind, and the Ottawa Convention, it is easier to compel the Iraqi government to clean up the minefields. But the initial step in this direction seems for the Iranian government to accede to these conventions notwithstanding Iraq’s customary obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cleaning of minefields
 • the Imposed War
 • Iraq
 • map of minefields
 1. فارسی

الف)کتاب‌ها

 1. پارسادوست، منوچهر،(1371)، نقش سازمان ملل در جنگ عراق و ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 2. دوسوالدبک، لوییس؛ هنکرتز، ژان‌ماری (1391)، حقوق بین‌المللی بشردوستانة عرفی، جلد اول، قواعد، ترجمة دفتر امور بین‌الملل قوة قضائیه و کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، تهران: مجد.
 3. ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1383)، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران: کتابخانة گنج دانش.

گرین‌وود، کریستوفر (1387)، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ویراسته دیتر فلک، به اهتمام: سید قاسم زمانی و نادر ساعد، تهران: شهر دانش.

 1. هیوم، کامرون (1376). سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمة هوشنگ راسخی عزمی ثابت. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

 

ب) مقالات

 1. زمانی، سید قاسم، (1376)، «تأملی بر مواضع شورای امنیت در برابر تجاوز عراق به ایران و کویت»، فصلنامة سیاست دفاعی، ش20 و 21.
 2. زمانی، سید قاسم؛ پیری، حیدر (1391)، «کارکرد منافع حیاتی در حوزه‌های انسانی حقوق بین‌الملل: حقوق بشردوستانه»،‌ مجلة حقوقی دادگستری، پاییز، ش 79.
 3. سیاه‌رستمی، هاجره (1383)، «محاکمة صدام حسین و تحلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامة مطالعات بین‌المللی، ش 3.
 4. شریفی طرازکوهی، حسین؛ ساعد، نادر (1372)، «ارزیابی تحلیل تهاجم به عراق از منظر حقوق بین‌الملل»، مجلة راهبرد دفاعی، تهران: تابستان، پیش‌شمارة اول.
 5. شهبازی، آرامش (1387)، «چالش مفهوم رزمنده در حقوق یشردوستانة بین‌المللی در عصر مبارزه با تروریسم»، مجلة پژوهش‌های حقوقی، تهران: شهر دانش، پاییز و زمستان، ش 14.
 6. عسکری، پوریا (1395)، «عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، تهران، زمستان، ش4.
 7. گلی، علی (1389)، «سیستم اطلاعات جغرافیایی وقایع مین (MAGIS)، ابزار مدیریتی در تسهیل و تسریع روند پاکسازی مناطق آلوده به مین»، مجموعه مقالات چهارمین کنگرة بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام.
 8. لسانی، سید حسام‌الدین (1395)، «تعهد دولت‌ها به بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین‌الملل»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، بهار، دورة 46، ش 1.
 9. ملک‌زاده، سعید (1386)، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت حقوق مخاصمات مسلحانة بین‌المللی»، فصلنامة مطالعات دفاعی استراتژیک، زمستان و بهار، سال نهم، ش31 و 32.
 10. نوع‌پرست، زهرا (1379)، «مین‌های ضدنفر با نگرشی بر مشکلات فراروی جمهوری اسلامی ایران»، سیاست خارجی، پاییز، دورة چهاردهم، ش 3.
 11. انگلیسی
 12. A) Books
 13. Boisson, Laurence, Sands, Philippe. (1999). International Law, International Court of Justice and Nuclear Weapons, Cambridge University Press.
 14. Brownlie, Ian. (1998). Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press, 1998.
 15. Cahill, Kevin M. (1995). Clearing the Fields: Solution to the Global Land Mines Crisis, New York: Basic Books and council on foreign Relations.
 16. Goose, Stephen D. (1998). The Ottawa process and the 1997 mine Ban Treaty, in: Year book of international Humanitarian Law Vol. 1.
 17. Green, Leslie C. (2008). The Contemporary Law of Armed Conflict, New York: Juris Publishing, Inc.
 18. International Campaigan to Ban Landmines, Landmine monitors Report. (1999). Yearbook of International Campaign to Ban Landmines, Washington.
 19. UK Ministry of Defence. (2004). the Manual of the Law of Armed Conflict. Oxford University Press.

 

 1. B) Articles
 2. Alexander R. J. Murray, (2011), ''The Use of Combat Drones in Current Conflicts- A Legal Issue or a Political Problem?'' Gottingen Journal of International Law, Vol. 3, No. 3.
 3. Kretzmer, David, (2005), ''The Advisory Opinion:The Light Treatment of International Humanitarian Law'', American Journal of International Law, Vol. 99, No. 1.
 4. Lesani, Seyed Hesamaldin (2016), “Obligations of states to legal assessment of new weapons in international law”, Public Law Studies Quarterly, Vol. 46, Issue 1, Spring.
 5. Matheson J. Michael, (1997), ''The Revision of the Mine Protocol'', American journal of International Law, Vol. 91 No. 1.
 6. Roberts, Adam, (2000), ''Humanitarian Issues and Agencies as Triggers for International Military Action'', International Review of the Red Cross, Vol, 82 No, 839.
 7. Sachadev, A.K, (1999), ''Surface to Surface Missiles and International Law'', Journal Strategic Analysis, June, Vol. 23, Issue 3.

 

 1. C) Cases and Document
 2. ICJ Reports. (1949). Corfu Channel Case, Judgment of April 9.
 3. ICJ Reports. (1986). Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits Judgment.
 4. ICRC Report. (1997). ''Review conference of the 1980 Convention'', international Review of the Red Cross (ICRC), April, No, 317.
 5. PCIJ Reports, (1924). Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment 1924 Series A.
 6. United Nations, Mine action and effective coordination: the United Nations policy. Sectoral policy: information management for mine action, Report of the Secretary-General, Addendum 2, UN Doc. A/56/448/Add.2 of 17 October 2001.

 

 1. D) Internet Resources
 2. Nafissi, Nahid. (2005). Information about Landmine Explosion Victims, provided to Landmine Monitor by IMC, Tehran, 25 August; Retrieved September 1, 2017 from www.landmieiran.org.
 3. www.article.tebyan.net.
 4. www.tarikhirani.ir.