دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون‌های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویة بعدی اطراف یک معاهدة بین‌المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین‌المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعة یک سازمان بین‌المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویة بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویة بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویة بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویة نامبرده می‌تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 مادة 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 مادة 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویة قضایی بین‌المللی، یافته‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویة بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Subsequent Practice in the Interpretation of Constituent Treaties of International Organizations

نویسندگان [English]

 • Abassali Kadkhodaei 1
 • Ehsan Shahsavari 2

1 Prof., Public Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Prof., Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Under Articles 31 and 32 of the 1969  and 1986 Vienna Conventions on the Law of Treaties, subsequent practice in the application of the treaty is an authentic element in the interpretation of that treaty. The constituent treaty of an international organization is the legal basis under which that organization operates. The growth and development of an international organization and its proper functioning, requires a better understanding of its constituent treaty in light of subsequent practice. It is believed that the subsequent practice of parties to the constituent treaty, the subsequent practice of the organization’s organs and a combination of both can be used for elucidating the content of the constituent treaty. Articles 12(1) and 27(3) of the Charter of the United Nations are representative examples. International jurisprudence, findings of the International Law Commission, and legal scholarship confirm the role of subsequent practice in interpreting the UN Charter.

کلیدواژه‌ها [English]

 • treaty interpretation
 • subsequent practice
 • general practice
 • established practice
 • constituent treaty of the organization
 1. فارسی

- کتاب­ها

 1. بیگ‌زاده، ابراهیم (1391)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چ دوم، تهران: مجد.
 2. زمانی، سید قاسم (1392)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چ اول، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 3. سیما، برونو و دیگران (1394)، شرح منشور سازمان ملل متحد، ترجمة هیبت‌الله نژندی‌منش و دیگران، چ اول، تهران: خرسندی.
 4. شایگان، فریده (1382)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 5. صابری انصاری، بهزاد (1390)، تأثیر رویة بعدی بر تعهدات قراردادی دولت‌ها، رسالة دکتری حقوق بین‌الملل، تهران: دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 6. فلسفی، هدایت‌الله (1395)، حقوق بین‌الملل معاهدات، چ پنجم، ویراست سوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
 7. --------------- (1396)، سیر عقل در منظومة حقوق بین‌الملل: اصول اساسی روش‌شناسی حقوق بین‌الملل، چ اول، تهران: فرهنگ نشر نو.
 8. کنوانسیون 1969 راجع به حقوق معاهدات.
 9. کنوانسیون 1986 راجع به حقوق معاهدات میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی یا میان سازمان‌های بین‌المللی.
 10. منشور سازمان ملل متحد.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Ahlborn, Christiane (2011), "The Rules of International Organizations and the Law of International Responsibility", Research Paper No. 02, Amsterdam Center for International Law.
 4. Gardiner, Richard (2008), Treaty Interpretation, Second edition, Oxford, Oxford Publication.
 5. International Court of Justice (11 April 1949), Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion.
 6. Pauwellyn, Joost (2003), Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International Law, Cambridge, Cambridge University Press.
 7. Schermers, Henry G., Blokker, Niels M. (2011), International Institutional Law: Unity within Diversity, Fifth Revised Edition, Boston/Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.

 

 1. B) Articles
 2. Andrassy, Juraj (1956), "Uniting For Peace", American Journal of International Law, Vol. 50, No. 3.
 3. Carswell, Andrew J. (2013), "Unblocking the UN Security Council: The Uniting for Peace Resolution", Journal of Conflict & Security Law, Vol. 18, No. 3.
 4. Downes, Chris (2005), "Responding to a Changing World: Time to amend the UN Charter?", Brussels Journal of International Studies, Vol. 2.
 5. Liang, Jessica (2012), "Modifying the UN Charter through Subsequent Practice: Prospects for the Charter's Revitalization", Nordic Journal of International Law, Vol. 81, Issue1.

 

 1. C) Advisory Opinions and Judgments of ICJ
 2. International Court of Justice (3 March 1950), Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations, Advisory Opinion.
 3. International Court of Justice (8 June 1960), Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization, Advisory Opinion.
 4. International Court of Justice (20 July 1962), Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion.
 5. International Court of Justice (21 June 1971), Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion.
 6. International Court of Justice (24 may 1980), United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment.
 7. International Court of Justice (15 December 1989), Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory Opinion.
 8. International Court of Justice (8 July 1996), Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion.
 9. International Court of Justice (11 June 1998), Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), (Preliminary Objections), Judgment.
 10. International Court of Justice (9 July 2004), Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion.

 

 1. D) ILC Report and Yearbook
 2. (7 April 2015), Third Report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, A/CN.4/683
 3. International Law Commission (1982) Yearbook of the International Law Commission, Vol. II, in: A/37/10.

 

 1. E) UN documents
 2. A/RES/5/377 (1950).
 3. S/RES/144 (1960).
 4. S/RES/228 (1966).
 5. /RES/731 (1992).