دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هنگامی‌که دربارۀ امنیت جمعی و به‌خصوص امنیت جمعی به‌مثابۀ یک «سیستم» سخن می‌گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می‌شود. این در حالی است که نحوۀ توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینۀ موازنۀ قدرت، به‌نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال‌یافتۀ خود- به‌صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعدۀ ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئلۀ تروریسم بین‌المللی به‌مثابۀ نقطۀ عطف تاریخ معاصر، دوگانۀ «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می‌سازد. به‌نظر می‌رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه انجامیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of the Concept of Collective Security in the Current International System

نویسندگان [English]

 • Pariya Pelasaeedi 1
 • Amir Hossein Ranjbarian 2

1 Ph.D. Student in International Law, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

When it comes to collective security, and specifically collective security as a “system”, the existence of a sort of order and a form of rule of law is presumed. However, the distribution of power in the post-World War II era, which is based on the old balance-of-power pattern, has failed to realize collective security in its most developed form, i.e., as a deterrent against any violation of the prohibition on the use of force. That is where the issue of international terrorism, as a turning point in contemporary history, has made the dichotomy between self-defense and collective security more evident. It seems that the clash between these two concepts has caused the collective security system to be undermined if not completely destroyed, and thus be replaced with unilateral policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • collective security
 • terrorism
 • self-defense
 • the Security Council
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. بیگ‌زاده، ابراهیم (1389)، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: مجد.
 2. تاجیک، محمدرضا (1383)، مقدمه‌ای بر استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: فرهنگ گفتمان.
 3. چامسکی، نوام (1395)، نظم‌های کهنه و نوین جهانی، ترجمۀ مهبد ایرانی‌طلب، تهران: اطلاعات.
 4. چامسکی، نوام؛ آندره ولچک (1394)، دربارۀ تروریسم غرب: از هیروشیما تا پهپادها، ترجمۀ مازیار کاکوان، تهران: مهراندیش.
 5. ژیژک، اسلاوی (1390)، خشونت؛ پنج نگاه زیرچشمی، ترجمۀ علی‌رضا پاکنهاد، تهران: نشر نی.
 6. فلسفی، هدایت‌الله (1389)، صلح جاویدان و حکومت قانون، تهران: فرهنگ نشر نو: آسیم.
 7. مشیرزاده، حمیرا (1394)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
 8. مورگنتا، هانس جواکیم (1389)، سیاست میان ملت‌ها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران: وزارت امور خارجه.
 9. وانیچ، سوفی (1397)، ترور علیه تروریسم: آزادی یا مرگ در انقلاب فرانسه، ترجمۀ فؤاد حبیبی، تهران: نشر نی.

 

ب) مقالات

 1. ایگلتون، تری (1390)، «ریشه‌های ترور»، مجموعه مقالات ترور و تفکر، گردآوری و ترجمه امیرهوشنگ افتخاری‌راد، نادر فتوره‌چی، تهران: چشمه.
 2. حاجی یوسفی، امیرمحمد؛ جنیدی، مریم (1397)، «گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرت‌یابی گروه‌های تکفیری با تأکید بر داعش»، فصلنامۀ پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال هفتم، ش 25.
 3. دریدا، ژاک (1390)، «خودکشی واقعی و نمادین»، مجموعه مقالات ترور و تفکر، گردآوری و ترجمۀ امیرهوشنگ افتخاری راد، نادر فتوره‌چی، تهران: چشمه.
 4. هابرماس، یورگن (1390)، «بنیادگرایی و ترور»، مجموعه مقالات ترور و تفکر، گردآوری و ترجمۀ امیرهوشنگ افتخاری راد، نادر فتوره‌چی، تهران: چشمه.

 

 1. انگلیسی
 2. A) Books
 3. Beigzadeh, Ebrahim (2011), Law of International Organizations, Tehran: Majd Publication (In Persian).
 4. Bull, Hedley (2002), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Columbia University Press.
 5. Chomsky, Noam (1996), World Orders Old and New, translated by: Mahbod Irani-Talab, Tehran: Ettelaat publication (In Persian).
 6. Chomsky, Noam; Vltchek, Andre (2013), On western terrorism: from Hiroshima to drone warfare, translated by: Maziar Kakvan, Tehran: Mehrandish Publication (In Persian).
 7. Danchin, Peter G. & Horst Fischer (2010), United Nations Reform and the New Collective Security, Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Dinstein, Yoram (2004), War, Aggression and Self-Defence, London: Cambridge University Press.
 9. Dyke, Van (1957), International Politics, New York: Meredith Corporation, in: Ebegbulem, Joseph C. (2011), “The Failure of Collective Security in the Post World Wars I and II International Syste”", Transcience, Vol. 2, No.2.
 10. Falsafi, Hedayatollah (2015), Permanent Peace and Rule of Law, Tehran: Farhang Nashr No Publication (In Persian).
 11. Glennon, Michael J. (2010), The Fog of Law: Pragmatism, Security, and International Law, Stanford, CA: Stanford University Press.
 12. Higgins, Rosalyn (1994), Problems and Processes: International law and how we use it, Oxford: Clarendon Press, in: Wilson, Gary, (2014), The United Nations and Collective Security. Abingdon, Oxon: Routledge.
 13. Kelsen, Hans (1964), the Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems, New York: Praeger, in: Roele, Isobel, (2009), “Evaluating self-defence claims in the United Nations collective security system: between esotericism and exploitability”, PhD thesis, University of Nottingham.
 14. Koskenniemi, Martti (2005), From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Helsinki: Finnish Lawyers’ Publishing Company.
 15. Krisch, Nico (2001), Self-defense and collective security, Berlin: Springer.
 16. Morgenthau, Hans Joachim (1948), Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, translated by: Homeira Moshirzadeh, Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publication (In Persian).
 17. Moshirzadeh, Homeira, Development in International Relations Theories, Tehran: Samt Publication (In Persian).
 18. Rourke, John T. & M.A. Boyer (1998), World Politics: International Politics on the World Stage, Brief. U.S.A.: Dushkin/McGraw Hill, in: Ebegbulem, Joseph C. (2011), “The Failure of Collective Security in the Post World Wars I and II International Syste”", Transcience, Vol. 2, No.2.
 19. Schwarzenberger, Georg (1964), Power Politics: A Study of International Society, New York: Praeger. in: Ebegbulem, Joseph C. (2011), “The Failure of Collective Security in the Post World Wars I and II International System”, Transcience, Vol. 2, No.2.
 20. Tajik, Mohammadreza (2005); Introduction to the National Security Strategy of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Farhang Goftman Publication (In Persian).
 21. Wahnich, Sophie, In Defence of Terror: Liberty or Death in the French Revolution, translated by: Foad Habibi, Tehran: Ney Publication (In Persian).
 22. Wilson, Gary (2014), The United Nations and Collective Security, Abingdon, Oxon: Routledge.
 23. Žižek, Slavoj (2008), Violence: Six Sideways Reflections, translated by: Alireza Paknahad, Tehran: Ney Publication (In Persian).

 

 1. B) Articles
 2. Cirkovic, Elena (2017), “Incomplete World Order: United Nations Security Council Resolution 2249 (2015) and the Use of Force in International Law, Comparative Law Review, Vol. 8.
 3. Claude, Inis L. (1961), “The Management of Power in the Changing United Nations,” International Organization, Vol. 15, No.2.
 4. Derrida, Jacques (2004), “Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides,” in Terror and Thought, translated by: Nader Fatourechi, Amir-Hooshang Eftekahri-Rad, Cheshmeh Publication, Tehran (In Persian).
 5. Eagleton, Terry (2005), “The roots of terror”, in Terror and Thought, translated by: Nader Fatourechi, Amir-Hooshang Eftekahri-Rad, Cheshmeh Publication, Tehran (In Persian).
 6. Ebegbulem, Joseph C. (2011), “The Failure of Collective Security in the Post World Wars I and II International System”, Transcience, Vol. 2, No.2.
 7. Franck, Thomas M. (1970), “Who Killed Article 2(4)? Or: Changing Norms Governing the Use of Force by States”, American Journal of International Law, Vol. 64, No.5.
 8. Habermas, Jürgen (2004), “Fundamentalism and Terror”, in Terror and Thought, translated by: Nader Fatourechi, Amir Houshang Eftekahri-Rad, Cheshmeh Publication, Tehran (In Persian).
 9. Haji-Yousefi, Amir-Mohammad & Joneidi, Maryam (2018), “The Anti-Terorism Discourse and the Emergence of the terrorist groups such as the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)”, Quarterly of Political Strategic Studies, Vol. 7, Issue 25 (In Persian).
 10. Kammerhofer, Jörg (2004), “Uncertainties of the Law on Self Defence in the United Nations Charter”, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 35, No.1.
 11. Kennedy, David (1980), “Thesis about International Law Discourse”, German Yearbook of International Law, Vol. 23.
 12. Kolb, Robert (2007), “The Eternal Problem of Collective Security: From the League of Nations to the United Nations”, Refugee Survey Quarterly, Vol. 26 (4).
 13. Koskenniemi, Martti (1996), “The place of law in collective security”, Michigan Journal of International Law, Vol. 17, No.2.
 14. Koskenniemi, Martti (2004), “International Law and Hegemony: A Reconfiguration,” Cambridge Review of International Affairs, Vol. 17, No.2.
 15. Krisch, Nico (2004), “The Rise and Fall of Collective Security: Terrorism, US Hegemony, and the Plight of the Security Council”, in: Walter, Christian, and Silja Vöneky, Volker Roeben, Frank Schorkopf (Eds.), (2004), Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus Liberty?, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004.

 

 1. C) Thesis
 2. Roele, Isobel (2009), “Evaluating self-defence claims in the United Nations collective security system: between esotericism and exploitability”, PhD thesis, University of Nottingham.

 

 1. D) Websites
 2. Cheney, Dick (January 1993), “Defense Strategy for the 1990s: The Regional Defense Strategy, Washington, D.C.: U.S., Department of Defense. Available at: https://archive.org/ (last visited on 23/05/19).
 3. Sanger, David E. (11 March 2003), “Threats and Responses: Diplomacy; U.S. Says U.N. Could Repeat Errors of 90’s”, New York Times, Available at: https://www.nytimes.com/ (last visited on 23/05/19).
 4. Starski, Paulina (10 December 2015), “Legitimized Self-Defense – Quo Vadis Security Council?”, EJIL Talk!. Available at: https://www.ejiltalk.org/ (last visited on 23/05/19).
 5. The National Security Strategy of the United States of America (December 2002), “National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction”. Available at: https://fas.org/