دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

به مختل کردن یا از کار انداختن قدرت تولیدمثل در افراد بر اثر عوامل بیولوژیک، عقیم‌سازی بیولوژیک گویند. در این نوع عقیم‌سازی که فرایندی برگشت‌ناپذیر است،‌ توانایی فرزندآوری برای همیشه از افراد سلب می‌شود. چون در این روش، از عوامل بیولوژیک برای عقیم‌ کردن افراد استفاده می‌شود، به آن  اقدام بیوتروریستی نیز گویند، زیرا به استفادة عمدی از عوامل بیولوژیک، به‌عنوان سلاح در فعالیت‌های تروریستی بیوتروریستم گویند. در این اقدام بیوتروریستی، حیات، سلامت و امنیت جانی انسان‌ها از طریق عوامل بیولوژیک برای اهداف خاص به خطر می‌افتد، بنابراین می‌توان آن را نیز نقض آشکار حقوق بشر و جنایت ضدبشری قلمداد کرد. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، این است که براساس اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری اثبات کند، استفاده از عوامل بیولوژیک برای عقیم‌ کردن افراد (بیوتروریسم)، با توجه به ویژگی‌های خطرناک و آثار فجیعی که از خود برجای می‌گذارند، می‌تواند مصداقی از جنایت ‌علیه‌ بشریت محسوب ‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biological sterilization, as crime against humanity

نویسندگان [English]

 • Aliasghar Aghalar 1
 • Masoud Raei 2

1 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

2 Associate Prof, Department of International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

To disrupt or deactivate of reproductive power in humans due to biological agents is called biological sterilization. In this type of sterilization, which is an irreversible process, people are deprived of the ability to have children forever. since in this way uses biological agents to sterilize people, it is also called a bioterrorist action. Because to Intentional use of biological agents as weapons in terrorist activities is called bioterrorism. In this bioterrorist action, the lives, health and safety of human beings are endangered through biological agents for specific purposes, so it can also be considered a clear violation of human rights and a crime against humanity. The purpose of this article, which has been done by descriptive- analytical method, is to prove that according to the Statute of the International Criminal Court, the use of biological agents(bioterrorism)for sterilization due to the dangerous characteristics and the harmful effects that remain from itself, can be considered as crime against humanity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • bioterrorism
 • Biological agents
 • International Criminal Court
 • Crime against humanity
 • sterilization
 1. فارسی

الف) کتاب‌ها

 1. انگدل، ویلیام (1398)، بذرهای نابودی، برنامة مخفی دستکاری ژنتیکی، ترجمة قاسم‌ دلیری، تهران: ققنوس.
 2. المیسری، عبدالوهاب (1383)، دایره‌المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ج 7، ترجمة مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های تاریخ خاورمیانه، دبیرخانة کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضة فلسطین.
 3. حسینی مجرد، اکرم (1394)، جمعیت ایران، افزایش یا کاهش، چ سوم، تهران: شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 4. بهرامی، حسن؛ کرمی، علی؛ جوانمرد، رقیه (1396)‌، سبک زندگی سالم، تهران: یاررس.
 5. دستغیب، محمدرضا (1395)، تسلیحات کشتارجمعی از دیدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ج 3 تهران: میزان.
 6. دریایی، محمد (1394)، بیوتروریسم در طب غربی، تهران: آرمان رشد.
 7. شریعتی، علی (1381)، خودآگاهی و استحمار، تهران: بنیاد شریعتی.
 8. شاه‌حسینی، محمدحسین (1381)، دفاع در برابر جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم، ج 1و 2، تهران: سازمان تحقیقات نیروی مقاومت بسیج.
 9. غلام‌حیدر، علامه (1385)، جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌المللی کیفری، تهران، نشر میزان
 10. فوردلوید، برایان؛ دیاس، سونیاار؛ بتن‌کورت، الیسو (1395)، روش‌های ارزیابی فرسایشی ژنتیکی و آلودگی ژنتیکی، ترجمة عبدالمجید مهدوی دامغانی، کورس خوشبخت و اگرین داوری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 11. قاسمی، صالح (1395)، قتل عام خاموش، تهران: خیزش‌نو.
 12. کرمی، علی (1395)، بیوتروریسم (مجموعه مقالات)، چ دوم تهران: هلال.
 13. کریانگ‌ساک، کیتی‌شیازری (1383)، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمة بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 14. میرحسینی، مهری؛ طالب‌پور، فرشته‌بیگم (1395)، آناتومی عمومی، تهران: پرستش.
 15. نامجو، بتول (1393)، نگاهی نو به سلامت و باروری، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.
 16. واحدی، قدرت‌اله (1389)، حقوق بین‌المللی کیفری، تهران: جنگل.

 

ب) مقالات

 1. آگاه، حمید (1382)،« قرآن، حق حیات و چالش‌های موجود»، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، ش 35، ص 181-160
 2. آمره، فاطمه؛ جهانگیری‌راد، مهسا؛ مظلومی، سجاد؛ رفیعی، محمد (1395)، « نقش عوامل محیطی و سبک زندگی در بروز و شیوع سرطان»، مجلة مهندسی بهداشت محیط، ش 1، ص 42 – 30.
 3. بیات، هما (1397)، «مفهوم جرائم علیه بشریت در اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی»، مجلة بین‌المللی پژوهش ملل، دورة 3، ش 30، ص 73-61.
 4. تیلور، دانیل (1389)، «واکسینه کردن جهان، گیتز و راکفلر به دنبال کاستن از جمعیت جهان هستند»، نشریة سیاحت غرب، ش 86، ص 124-119.
 5. جاوید، احسان؛ نیاورانی، صابر (1393)، «قلمرو حق سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر»، فصلنامة پژوهش حقوق عمومی، تهران، ش 41، ص 70 – 48.
 6. حکیمی، سویل؛ محمدعلی‌زاده، سکینه (1387)، «بررسی حقوق باروری در نظام جامع سلامت: دستاوردها و چالش‌ها»، فصلنامة حقوق پزشکی، تهران، ش 7، ص 143 - 130.
 7. خالقی، ابوالفتح؛ نبوی، نعمت‌الله (1394)، «به‌کارگیری سلاح‌های نامتعارف از منظر حقوق بین‌الملل کیفری و اسلام»، فصلنامة پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دورة 2، ش 4، ص 42-19.
 8. دهقان‌منگابادی، بمانعلی؛ حائری، محمود؛ حیدری، فاطمه (1390)، «حقوق فطری از دیدگاه قرآن» ، فصلنامة کتاب قیم، دانشگاه میبد، ش 1، ص 39-7.
 9. «ردپای راکفلر یهودی در کشاورزی ایران» (1398)، مجلة موعود، ش 228 – 227، ص 73-69.
 10. صادق‌زاده‌میلانی، شاهین (1395)، «عقیم‌سازی از منظر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر»، ماهنامة حقوقی اجتماعی خط‌ صلح، تهران، ش 69، ص 27-26.
 11. فلاح‌سیاه‌خاله‌سر، احمد؛ فضایلی، مصطفی (1398)،«عقیم‌سازی اجباری مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت در پرتو رویة دادگاه ویژة رواندا»، فصلنامة علمی تخصصی مجلة حقوقی دانشگاه اصفهان، دورة 6 ، ش 9، ص 148-105.
 12. لمیعیان، می‌نور؛ مشهوری‌وایقان، آذر؛ جاجی‌زاده، سعیده؛ معماریان، زهرا؛ محمدی نسا؛ سام‌کن، زینب (1392)، «حقوق باروری از منظر حقوق بشر» ، نشریة تخصصی زنان و مامایی ایران، تهران، ش 2، ص 43-20.
 13. مؤذن‌زادگان، حسنعلی؛ حیدری، محمدعلی؛ نیکومنتظری، امین (1392)، «خصومت‌های مسلحانه و خشونت علیه زنان و کودکان از منظر مقررات بین‌المللی»، فصلنامة علمی‌ پژوهشی زن و فرهنگ، تهران، ش 17، ص 20-9.
 14. نشاط، رامش؛ باقری‌پناه، راضیه؛ پورمحمد، فاطمه (1399)، «پیشگیری از ناباروری»، فصلنامه بهورز، تهران، ش 105، ص 59 – 52.
 15. نعمتی، عطیه (1399)، «بررسی جنایات ضد بشریت در حقوق بین‌الملل)، فصـــلنامة علمی - حقوقی قــانــون یــار، تهران، ش 14، ص 149 - 133.
 16. ورله، گرهارد (1387)، «جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل معاصر»، ترجمة امیرساعد وکیل مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 39، ص 100-59.
 17. یکرنگی، محمد؛ واحدی، مجتبی (1398)، «راهبردهای نظام سیاستگذاری کیفری ایران و بین‌الملل در مقابله با تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم»، فصلنامة مطالعات راهبردی، ش 3، ص 184 – 159.

 

 

 1. انگلیسی
 2. A) Book
 3. Al-Misri, Abdul Wahab (2004), Encyclopedia of Judaism, Judaism and Zionism, Translation, Institute for Middle East History Studies and Research, Secretariat of the International Conference in Support of the Palestinian Intifada, Vol. 7 (In Persian).
 4. Bahrami, Hassan, Karami, Ali and Roghayeh Javanmard (2017) ‌, Healthy Lifestyle, Tehran: Yarres44 (In Persian).
 5. Dastgheib, Mohammad Reza (2016), Humanitarian Rules in International Legal Instruments and Islamic Sources Weapons of Mass Destruction, Tehran: Mizan Publishing, Vol. III (In Persian).
 6. Daryaei, Mohammad (2015), Bioterrorism dar Tebbe Gharbi, Tehran, Arman Roshd (In Persian).
 7. Engdel, William (2019), Seeds of Destruction, The Secret Program of Genetic Manipulation, Translated by Ghasemeh Daliri, Tehran, Phoenix Publishing (In Persian).
 8. 6. Gholam Haidar, Allameh (2006), Crimes against Humanity in International Criminal Law, Tehran: Mizan Publishing (In Persian).
 9. Ford Lloyd, Brian, Diaz, Soniaar and Bettencourt, Eliso (2016), Methods for assessing genetic erosion and genetic contamination, Translation: Abdolmajid Mahdavi Damghani, Khoshbakht and Agarin Davari Course, Tehran, Shahid Beheshti University Press (In Persian).
 10. Ghasemi, Saleh (2015), Ghatl-e-A’am-e-Khamoosh, Tehran: Khizshno (In Persian).
 11. Hosseini Mojarad, Akram (2015), Jam’eiate Iran, afzaysh ya kahesh?, Tehran: Women's Socio-Cultural Council, third edition (In Persian).
 12. Karami, Ali (2016), Bioterrorism (collection of articles), Tehran: Hilal, second edition (In Persian).
 13. Kringangsak, K. S (2004), International Criminal Law, translated by Behnam Yousefian and Mohammad Ismaili, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance Publishing House (In Persian).
 14. Mir Hosseini, Mehri & Talibpour, Fereshteh Begum (2016), General Anatomy, Tehran: Parastesh Publishing (In Persian).
 15. Namjoo, Batool (2014), Negahi No be Salamat va Barvari, Tehran: Public Relations of the Socio-Cultural Council of Women and the Family (In Persian).
 16. Vahedi, Ghodratollah (2010), International Criminal Law, Tehran: Jangal Publications (In Persian).
 17. Shariati, Ali (2002), Khod Agahi va Estehmar, Tehran, Shariati Foundation (In Persian).
 18. Shah Hosseini, Mohammad Hossein (2002), Defense against Biological Warfare and Bioterrorism, Tehran, Basij Resistance Forces Research Organization, Vol. 2 (In Persian).
 19. B) Article
 20. Agah, Hamid (2003), “The Qur’an, Right to Live, and the Existing Challenges”, Quarterly Journal of Quranic Research, No. 35, pp. 160-18 (In Persian).
 21. Amreh, Fatemeh, Jahangirirad, Mahsa, Mazloumi, Sajjad and Rafiei, Mohammad (2016), "The role of environmental and lifestyle factors in the incidence and prevalence of cancer", Journal of Environmental Health Engineering, No. 1, pp. 30 – 42 (In Persian).
 22. Bayat, Homa (2018), "The Concept of Crimes against Humanity in the Statute of the International Criminal Court", International Journal of International Studies, Vol. 3, No. 30, pp. 61-73 (In Persian).
 23. Javid, Ehsan & Niavarani, Saber (2013), " The Scope of the Right to Health in International Human Rights Law ", Quarterly Journal of Public Law Research, Tehran, No. 41, pp.48 – 70 (In Persian).
 24. Hakimi, Sevil & Mohammad Alizadeh, Sakineh (2008), Reproductive rights in Iran health system: Challenges and outcomes”, Quarterly Journal of Medical Law, Tehran: No. 7, pp.130 - 143 (In Persian).
 25. Khaleghi, Abolfath & Nabavi, Nematullah (2015), "The Use of Unconventional Weapons on the Viewpoints of International Criminal and Islamic Law", Quarterly Journal of Comparative Research in Islamic and Western Law, Tehran: No. 4, pp. 19-42 (In Persian).
 26. Dehghan Manmabadi, Beman Ali, Haeri, Mahmoud and Heidari, Fatemeh (2011), "Natural rights in Quran", Qim Book Quarterly, Meybod University, No. 1, pp. 39-7 (In Persian).
 27. "Jewish Rockefeller Footprints in Iranian Agriculture" (2019), The Promised Journal, No. 226-227, pp. 69-73 (In Persian).
 28. Falah Siah Khaleh Hossar, Ahmad & Fazaili, Mostafa (2020), "Compulsory sterilization of an example of a crime against humanity in the light of the Rwanda Special Court", Journal of Isfahan University Law Journal, Vol. 6, No. 9, pp. 148-105 (In Persian).
 29. Lamieian, Minour, Azar Mashhouri-Vayeqan, Saeedeh Jajizadeh, Zahra Memarian, Nessa Mohammadi & Samoken, Zeinab (2013), "Reproductive Rights from the Perspective of Human Rights", Iranian Journal of Obstetrics and Gynecology, No. 2, pp. 20-43.
 30. Moazenzadegan, Hassan Ali, Heidari, Mohammad Ali & Nikomantazari, Amin (2013), "Armed hostilities and violence against women and children from the perspective of international regulations", Journal of Women and Culture, Tehran, No. 17, pp. 9-20 (In Persian).
 31. Neshat, Ramesh, Bagheripanah, Razieh & Pourmohammad, Fatemeh (1399), "Prevention of Infertility", Behvarz Quarterly, Tehran, No. 105, pp. 52 – 59 (In Persian).
 32. Nemati, Atieh (1399), "Investigation of crimes against humanity in international law), Scientific-Legal Quarterly of Yar Law, Tehran, No. 14, pp. 133 - 149
 33. Sadeghzadeh Milani, Shahin (2016), "Sterilization from the perspective of international human rights standards", Khat-e-Solh Social Legal Monthly, No. 69, pp. 26-27 (In Persian).
 34. Taylor, Daniel (2010), "Vaccinating the World, Gates and Rockefeller Seek to Reduce World Population", Western Tourism Magazine, No. 86, pp. 119-124 (In Persian).
 35. Verla, Gerhard, Translator: Amir Saed Vakil (2008), "Crime against Humanity in Contemporary International Law", International Journal of Law, No. 39, pp. 59-100 (In Persian).
 36. Werle, Gerhard (2005), "Principle on international Criminal Law ", the hague: T.M.C. Asses Press, part 4, pp. 214-266.
 37. Yekrangi, Mohammad & Vahedi, Mojtaba (1398), "Strategies of the Iranian and International Criminal Policy System in Dealing with the Security Threats of Bioterrorism", Quarterly Journal of Strategic Studies, No. 3, pp.159 – 184 (In Persian).

 

 1. B) Instruments
 2. International Court of Justice, Legality of the Threat or use of Nuclear Weapon, Advisory Opinion of 8 julay 1996
 3. The Nuremberg Tribunal Charter, 1950.
 4. The Statue of the International Criminal Tribunal for the former27.
 5. Yugoslavia (ICTY), 1993.
 6. The Statute of International Criminal Court. Rome, 1998
 7. The Tokyo War Crimes Tribunal Charter, 1946